Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on palvelujen paraneminen

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan pelastustoimen järjestäisivät jatkossa sote-maakunnat ja Helsingin kaupunki. Sote-maakunnat ja Helsingin kaupunki vastaisivat myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan.

Uudistuksessa turvataan pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis keskinäinen yhteys synergiaedun tuottamiseksi ensihoidossa. Kansalaisille pelastustoimen uudistus näkyisi parantuneena ja yhdenmukaisempana palveluna.

Tällä hetkellä Suomessa on 22 kuntien ylläpitämää pelastuslaitosta. Lain mukaan pelastustoimen alueeseen kuuluvat kunnat sopivat keskenään pelastustoimen järjestämisestä.

Pelastuslaitokset hoitavat pelastustoimen käytännön tehtävät alueellaan. Pelastustoiminnan lisäksi pelastuslaitokset voivat hoitaa ensivaste- ja ensihoitotehtäviä, jos ne ovat sopineet siitä terveysviranomaisten kanssa.

Pelastustoimi uudistuu osana sote-uudistusta

Uudistuksen myötä pelastustoimen järjestäminen siirtyisi kunnilta ja kuntayhtymiltä sote-maakunnille ja Helsingin kaupungille. Sote-maakuntien aluejako perustuisi pääosin nykyiseen maakuntajakoon. Uudenmaan maakunnassa olisi kuitenkin neljä sote-maakuntaa, ja lisäksi Helsingin kaupunki hoitaisi sote-maakunnan tehtäviä alueellaan. 

Sote-maakunnat vastaisivat sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden että pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. Pelastuslaitokset voisivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluita terveydenhuollolle.

Pelastustoimi olisi kuitenkin jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala. Tällä hetkellä pelastuslaitokset hoitavat vuosittain noin 500 000 kiireellistä ensihoitotehtävää. 

Valtion ohjaus vahvistuisi

Uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuisi. Vahvempi valtakunnallinen ohjaus parantaisi entistä yhdenmukaisempien ja siten yhdenvertaisempien pelastustoimen palveluiden tuottamista koko maassa. Lisäksi uudistuksen tavoitteena on kehittää pelastustoimen toimintaa valtakunnallisena järjestelmänä.

Valtioneuvosto vahvistaisi pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet nelivuotiskaudeksi. Se voisi myös päättää joidenkin pelastustoimen erityistehtävien kokoamisesta yhden tai useamman sote-maakunnan hoidettavaksi.

Sisäministeriö ohjaisi sote-maakuntien ja Helsingin kaupungin pelastustoimen järjestämistä. Sote-maakuntien ja sisäministeriön välillä käytäisiin vuosittain pelastustoimen järjestämistä koskevat ohjausneuvottelut.

Lisäksi sisäministeriön yhteyteen perustettaisiin pelastustoimen neuvottelukunta, johon osallistuisivat sote-maakuntien ohjauksesta vastaavat ministeriöt sekä sote-maakunnat. 
Aluehallintovirastot valvoisivat ja arvioisivat pelastustoimea ja sen palvelutasoa, jonka tulisi vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita sekä onnettomuusuhkia.

Valtakunnallinen valmistelu tapahtuu ministeriöiden tiiviissä yhteistyössä

Pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen siirtäminen sote-maakuntiin tapahtuu tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön kesken.

Sote-maakuntien pelastustoimen valtion ohjauksesta säädetään tulevassa pelastustoimen järjestämislaissa.

Valmisteluvaihe

Hallitus julkisti linjauksensa pelastustoimen uudistamisesta 5.6.2020. Hallituksen esitysluonnos sosiaali- ja terveystoimen uudistuksesta ja pelastustoimen järjestämisestä lähetettiin lausunnoille 15.6.2020. Lausuntokierros päättyi 25.9.2020. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle joulukuussa 2020.

Lisätietoja

Kimmo Kohvakka, Pelastusylijohtaja 
sisäministeriö, Pelastusosasto 0295488400  


Ilpo Helismaa, Hallitusneuvos/Regeringsråd 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Oikeusyksikkö 0295488422