Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on palvelujen paraneminen

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan pelastustoimen järjestäisivät jatkossa hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki. Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki vastaisivat myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan.

Uudistuksessa turvataan pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis keskinäinen yhteys synergiaedun tuottamiseksi ensihoidossa. Kansalaisille pelastustoimen uudistus näkyisi parantuneena ja yhdenmukaisempana palveluna.

Tällä hetkellä Suomessa on 22 kuntien ylläpitämää pelastuslaitosta. Lain mukaan pelastustoimen alueeseen kuuluvat kunnat sopivat keskenään pelastustoimen järjestämisestä.

Pelastuslaitokset hoitavat pelastustoimen käytännön tehtävät alueellaan. Pelastustoiminnan lisäksi pelastuslaitokset voivat hoitaa ensivaste- ja ensihoitotehtäviä, jos ne ovat sopineet siitä terveysviranomaisten kanssa.

Pelastustoimi uudistuu osana sote-uudistusta

Uudistuksen myötä pelastustoimen järjestäminen siirtyisi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille. Hyvinvointialueiden aluejako perustuisi pääosin nykyiseen maakuntajakoon. Uudenmaan maakunnassa olisi kuitenkin neljä hyvinvointialuetta, ja lisäksi Helsingin kaupunki hoitaisi hyvinvointialueen tehtäviä alueellaan. 

Hyvinvointialueet vastaisivat sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden että pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. Pelastuslaitokset voisivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluita terveydenhuollolle.

Pelastustoimi olisi kuitenkin jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala. Tällä hetkellä pelastuslaitokset hoitavat vuosittain noin 500 000 kiireellistä ensihoitotehtävää. 

Valtion ohjaus vahvistuisi

Uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuisi. Vahvempi valtakunnallinen ohjaus parantaisi entistä yhdenmukaisempien ja siten yhdenvertaisempien pelastustoimen palveluiden tuottamista koko maassa. Lisäksi uudistuksen tavoitteena on kehittää pelastustoimen toimintaa valtakunnallisena järjestelmänä.

Valtioneuvosto vahvistaisi pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet nelivuotiskaudeksi. Se voisi myös päättää joidenkin pelastustoimen erityistehtävien kokoamisesta yhden tai useamman hyvinvointialueen hoidettavaksi.

Sisäministeriö ohjaisi hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin pelastustoimen järjestämistä. Hyvinvointialueiden ja sisäministeriön välillä käytäisiin vuosittain pelastustoimen järjestämistä koskevat ohjausneuvottelut.

Lisäksi sisäministeriön yhteyteen perustettaisiin pelastustoimen neuvottelukunta, johon osallistuisivat hyvinvointialueiden ohjauksesta vastaavat ministeriöt sekä hyvinvointialueet. 
Aluehallintovirastot valvoisivat ja arvioisivat pelastustoimea ja sen palvelutasoa, jonka tulisi vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita sekä onnettomuusuhkia.

Valtakunnallinen valmistelu tapahtuu ministeriöiden tiiviissä yhteistyössä

Pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen siirtäminen hyvinvointialueisiin tapahtuu tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön kesken.

Hyvinvointialueiden pelastustoimen valtion ohjauksesta säädetään tulevassa pelastustoimen järjestämislaissa.

Valmisteluvaihe

Hallitus julkisti linjauksensa pelastustoimen uudistamisesta 5.6.2020. Hallituksen esitysluonnos sosiaali- ja terveystoimen uudistuksesta ja pelastustoimen järjestämisestä lähetettiin lausunnoille 15.6.2020. Lausuntokierros päättyi 25.9.2020. 

Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 8.12.2020.