Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on palvelujen paraneminen

Kesäkuussa 2021 hyväksytyn pelastustoimen järjestämislain mukaan pelastustoimen järjestävät vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki. Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki vastaavat myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan. Vuoden 2022 loppuun Suomessa toimi 22 kuntien ylläpitämää pelastuslaitosta.

Uudistuksessa turvataan pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen tiivis keskinäinen yhteys synergiaedun tuottamiseksi ensihoidossa. Kansalaisille pelastustoimen uudistus näkyy parantuneena ja yhdenmukaisempana palveluna.

Pelastuslaitokset hoitavat pelastustoimen käytännön tehtävät alueellaan. Pelastustoiminnan lisäksi pelastuslaitokset voivat hoitaa ensivaste- ja ensihoitotehtäviä, jos ne ovat sopineet siitä terveysviranomaisten kanssa.

Pelastustoimi uudistuu osana sote-uudistusta

Uudistuksen myötä pelastustoimen järjestäminen siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille vuoden 2023 alusta. Hyvinvointialueiden aluejako perustuu pääosin nykyiseen maakuntajakoon. Uudenmaan maakunnassa on kuitenkin neljä hyvinvointialuetta, ja lisäksi Helsingin kaupunki hoitaa hyvinvointialueen tehtäviä alueellaan. 

Hyvinvointialueet vastaavat sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden että pelastustoimen järjestämisestä alueellaan. Pelastuslaitokset voivat edelleen tuottaa ensihoitopalveluita terveydenhuollolle. Pelastustoimi on kuitenkin edelleen erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala. Tällä hetkellä pelastuslaitokset hoitavat vuosittain noin 500 000 kiireellistä ensihoitotehtävää. 

Valtion ohjaus vahvistuu

Uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuu. Vahvempi valtakunnallinen ohjaus parantaa entistä yhdenmukaisempien ja siten yhdenvertaisempien pelastustoimen palveluiden tuottamista koko maassa. Lisäksi uudistuksen tavoitteena on kehittää pelastustoimen toimintaa valtakunnallisena järjestelmänä.

Valtioneuvosto vahvistaa pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet nelivuotiskaudeksi. Se voi myös päättää joidenkin pelastustoimen erityistehtävien kokoamisesta yhden tai useamman hyvinvointialueen hoidettavaksi.

Sisäministeriö ohjaa hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin pelastustoimen järjestämistä. Hyvinvointialueiden ja sisäministeriön välillä käydään vuosittain pelastustoimen järjestämistä koskevat ohjausneuvottelut. Lisäksi sisäministeriön yhteyteen perustetaan pelastustoimen neuvottelukunta, johon osallistuvat hyvinvointialueiden ohjauksesta vastaavat ministeriöt sekä hyvinvointialueet. 

Aluehallintovirastot valvovat ja arvioivat pelastustoimea ja sen palvelutasoa, jonka tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita sekä onnettomuusuhkia.

Valtakunnallinen valmistelu tapahtuu ministeriöiden tiiviissä yhteistyössä

Pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen siirtäminen hyvinvointialueille tapahtuu tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön kesken.

Hyvinvointialueiden pelastustoimen valtion ohjauksesta säädetään pelastustoimen järjestämislaissa.

Eteneminen

Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 8.2.2020. Eduskunta hyväksyi lakiesitykset 23.6.2021 ja lait astuivat voimaan 1.7.2021. Järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa.