Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on palvelujen paraneminen

Hallitusohjelman mukaisesti pelastustoimen järjestäminen siirretään kunnilta maakunnille. Pelastustoimen (pelastustoiminnan) ja sosiaali- ja terveystoimen (ensihoidon) tiiviin yhteyden tuoma synergiaetu turvataan uudistuksessa.

Pelastustoimen uudistuksessa on kaksi tehtäväkokonaisuutta: 

 • pelastustoimen järjestäminen ja 
 • pelastustoimen organisointi ja rahoitus. 

Hallitusohjelman mukaan itsehallinnolliset alueet mahdollistavat vaiheittaisen siirtymisen monialaisiin maakuntiin. Valmistelussa otetaan huomioon edellisten vaalikausien valmistelu ja perustus-lailliset reunaehdot sekä tiivis yhteistoiminta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun kanssa.

Kansalaisille uudistus näkyy parantuneena palveluna. 

Valtakunnallinen valmistelu tapahtuu ministeriöiden tiiviissä yhteistyössä

Pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen siirtäminen maakuntaan tapahtuu tiiviissä yhteistyössä sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä valtiovarainministeriön kesken. Sisäministeriö vastaa pelastustoimen sisällöllisestä valmistelusta. 

Valmistelussa otetaan huomioon myös mahdollinen monialaisen maakunnan syntyminen ja alueellisen varautumistoiminnan yhteensovittaminen ja kehittäminen siitä näkökulmasta. Aluehallinnon yhteisen varautumisen yhteensovit-taminen kuuluu sisäministeriölle.

Uudenmaan mahdollinen erillisratkaisu koskee myös pelastustoimea

Uudenmaan mahdollinen erillisratkaisu koskee pelastustoimea samalla peri-aatteella kuin sosiaali- ja terveystoimeakin. Olennaista on, että erillisratkaisua valmisteltaessa pelastustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen järjestämisestä vastaa sama oikeushenkilö, jolloin pelastustoimi voi tuottaa ensihoitopalveluita nykyisen kaltaisella tavalla tulevassakin järjestelmässä.   

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden uudistamisen tavoitteet

 1. turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat pelastustoimen palvelut koko maassa,
 2. turvata laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden kanssa,
 3. toteuttaa kustannustehokas ja vaikuttava palvelurakenne, 
 4. turvata pelastustoimen ja ensihoidon tiiviin yhteyden tuoma synergiaetu,
 5. palvelujen uudistamisen vaikuttavuus ja laatu. 

Tavoitteena tehokas ja yhtenäinen pelastustoimi koko Suomessa

Sisäministeriön lähtökohtana on, että hallintouudistus toteutetaan siten, että pelastustoimen palvelujen taso paranee nykyisestä. Tavoitteena on lisäksi, että:

 • Pelastustoimi on erillinen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala.
 • Toimialan rinnakkaisuus tulee selkeästi näkyä mm. maakuntalain ja maakuntien rahoituslain valmistelussa.
 • Pelastustoimi on järjestettävä siten, että pelastustoimi toimii tarvittaessa (esim. katastrofitilanteissa ja poikkeusoloissa) valtakunnallisena järjestelmänä. Tämä edellyttää nykyistä selkeämpää ohjaus- ja johtamisjärjestelmää. 
 • Maakunnan pelastustoimen (pelastustoiminnan) ja sosiaali- ja terveystoimen (ensihoitopalvelun) synergiaedut tulee varmistaa siten, että maakunnan pelastuslaitos voi tuottaa ensihoitopalveluja.
 • Maakunnan valmistelussa on otettava huomioon pelastustoimen kaikkien tehtävien (onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta, väestönsuojelu) toteutus.
 • Rahoitus on valmisteltava siten, että maakunnilla on lähtökohtaisesti riittävä rahoitus sekä sosiaali- ja terveystoimelle että pelastustoimelle.
 • Pelastustoimen henkilöstön siirron kunnista maakuntiin tulee tapahtua hallitusti ja samoin periaattein kuin sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirto.

Lisätietoja

Mika Kättö, Lainsäädäntöjohtaja/lagstiftningsdirektör 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Oikeusyksikkö 0295488413  


Ilpo Helismaa, Hallitusneuvos/Regeringsråd 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Oikeusyksikkö 0295488422