Poliisin toimialan lait ja asetukset

Poliisin tehtävät ja toimivaltuudet on määritelty pääasiassa sisäministeriön ja oikeusministeriön valmisteluvastuulla olevissa laeissa. Sisäministeriö vastaa poliisilain ja sen nojalla annettavien asetusten valmistelusta, oikeusministeriö pakkokeino- ja esitutkintalaeista.

Poliisin hallintoa koskevat säädökset sisältyvät poliisin hallinnosta annettuun lakiin ja asetukseen. Poliisikoulutusta koskevat säännökset sisältyvät lakiin ja valtioneuvoston asetukseen Poliisiammattikorkeakoulusta.

Lakien ja asetusten lisäksi poliisin toimialaa sääntelevät lukuisat ohjeet ja määräykset.

Sisäministeriön valmisteluvastuulla olevia lakeja ja asetuksia