Poliisin toimijat ja vastuut

Poliisin toimijoita ovat Poliisihallitus, poliisilaitokset, Keskusrikospoliisi, Poliisiammattikorkeakoulu ja Suojelupoliisi.

Poliisihallitus johtaa poliisitoimintaa

Poliisihallitus on keskusvirasto, joka johtaa ja ohjaa operatiivista poliisitoimintaa. Sen tehtävänä on suunnitella, kehittää, johtaa ja valvoa poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja. Poliisihallitus vastaa siitä, että kansalaiset saavat poliisin palveluja tasapuolisesti ja laadukkaasti eri puolilla Suomea.

Poliisihallitus toimii Helsingissä ja lisäksi siihen kuuluvat arpajais- ja asehallinto Riihimäellä sekä turvallisuusalan valvonta Mikkelissä. Poliisihallitusta johtaa poliisiylijohtaja.

Poliisihallituksen alaisuudessa toimivat poliisilaitokset sekä poliisin valtakunnalliset yksiköt Keskusrikospoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu. Poliisihallitus vastaa näiden yksiköiden tulosohjauksesta. Lisäksi suoraan sisäministeriön alaisuudessa toimii Suojelupoliisi.

Poliisilaitokset muodostavat paikallispoliisin

Paikallispoliisin muodostavat 11 poliisilaitosta. Paikallispoliisin palveluverkko koostuu pääpoliisiasemasta, poliisiasemista, poliisin palvelupisteistä sekä yhteispalvelupisteistä.

Poliisilaitokset ovat:

 • Helsingin poliisilaitos
 • Hämeen poliisilaitos
 • Itä-Suomen poliisilaitos
 • Itä-Uudenmaan poliisilaitos
 • Kaakkois-Suomen poliisilaitos
 • Lapin poliisilaitos
 • Lounais-Suomen poliisilaitos
 • Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
 • Oulun poliisilaitos
 • Pohjanmaan poliisilaitos
 • Sisä-Suomen poliisilaitos

Suomessa poliisin vahvuus on noin 7300 poliisimiestä. Määrä on viime vuosina laskenut poliisiin kohdistuneiden säästöjen vuoksi.

Keskusrikospoliisi paljastaa ja tutkii vakavinta rikollisuutta

Valtakunnallisesti toimiva Keskusrikospoliisi (KRP) on erikoistunut kansainvälisen, järjestäytyneen, ammattimaisen ja muun vakavan rikollisuuden torjuntaan. KRP:llä on myös joitakin muita erityisiä asiantuntijatehtäviä, kuten vastuu poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen niin kutsutusta PTR-rikostiedusteluyhteistyöstä. Suomen ainoa Rikostekninen laboratorio toimii Keskusrikospoliisissa. Laboratorio palvelee kaikkia poliisin yksiköitä sekä eräitä muita viranomaisia. Keskusrikospoliisissa toimii myös kyberrikostorjuntaan keskittynyt Kyberrikoskeskus.

Keskusrikospoliisi on kansainvälisen rikospoliisiyhteistyön kansallinen keskus Suomessa ja vastaa Interpolin, Europolin ja Schengenin kansallisten keskuksen tehtävistä.

Poliisiammattikorkeakoulu kouluttaa Suomen poliisit

Tampereella toimiva Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk) vastaa poliisikoulutukseen rekrytoinnista ja opiskelijavalinnoista, poliisin tutkintokoulutuksesta, johtamiskoulutuksesta, täydennyskoulutuksesta sekä poliisialan tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Kaikki uudet poliisit valmistuvat Poliisiammattikorkeakoulusta. Pieksämäellä sijaitsee poliisin ajokoulutuskeskus ja poliisikoiraohjaajat koulutetaan poliisikoiralaitoksessa Hämeenlinnassa.

Poliisiammattikorkeakoulussa tehdään soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä, joka palvelee poliisitoiminnan ja sisäisen turvallisuuden suunnittelua ja kehittämistä. Polamkissa toimii myös poliisin tilastopalvelu.

Suojelupoliisi torjuu valtakunnan sisäistä ja ulkoista turvallisuutta vaarantavia rikoksia

Suojelupoliisi (Supo) on sisäministeriön alainen valtakunnallinen poliisiyksikkö, jonka ydintehtäviä ovat terrorismintorjunta, laittoman tiedustelun torjunta (vastatiedustelu), turvallisuustyö sekä joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen. Supon tehtävä eroaa muusta poliisin tekemästä rikostorjunnasta siinä, että Supo torjuu sellaisia hankkeita ja rikoksia, jotka voivat vaarantaa valtio- ja yhteiskuntajärjestystä tai valtakunnan sisäistä ja ulkoista turvallisuutta.

Terrorismintorjunnassa Supo toimii kansallisen ja kansainvälisen operatiivisen viranomaisyhteistyön vastuuviranomaisena. Supo laatii ja pitää yllä terrorismin tilannekuvaa Suomessa.

Supon tehtävänä on seurata kotimaisten ääri-ilmiöiden kehitystä ja niihin liittyvää laitonta toimintaa. Suojelupoliisi raportoi niissä tapahtuvista muutoksista muille turvallisuusviranomaisille ja valtionjohdolle.

Supo on asiantuntijaviranomainen, joka tekee esimerkiksi valtiovierailujen uhka-arviot ja turvallisuuden kannalta merkittäviin tehtäviin rekrytoitavien henkilöiden turvallisuusselvitykset.

Helsingissä sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi Supolla on toimipisteet Turussa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella, Vaasassa, Joensuussa, Kuopiossa ja Rovaniemellä. Supossa työskentelee noin 400 virkamiestä, joista yli puolet on poliiseja.