Maahanmuuttoon liittyviä lakeja ja asetuksia

Maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön valmistelusta vastaa suureksi osaksi sisäministeriö.

Maahantulo, maastalähtö, oleskelu ja työnteko

Ulkomaalaislaki 301/2004 on soveltamisalaltaan laajin maahanmuuttoon liittyvä laki. Sitä sovelletaan ulkomaalaisen maahantuloon, maastalähtöön sekä oleskeluun ja työntekoon Suomessa.

Ulkomaalaislain tarkoituksena on

  • toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvaa ulkomaalaisasioissa
  • edistää hallittua maahanmuuttoa ja kansainvälisen suojelun antamista siten, että kunnioitetaan ihmis- ja perusoikeuksia ja huomioidaan Suomea velvoittavat kansainväliset sopimukset.

Maahantulon, oleskelun ja työnteon edellytyksistä säädetään lisäksi näissä laeissa:

Suomen kansalaisuus

Kansalaisuuslaissa 359/2003 säädetään, millä edellytyksillä henkilö saa, säilyttää tai menettää Suomen kansalaisuuden. Lisäksi laissa säädetään tällaisen kansalaisuusasian käsittelystä.

Kansalaisuuslain tarkoituksena on

  • säännellä Suomen kansalaisuuden saaminen ja menettäminen niin, että huomioidaan sekä yksityishenkilön että valtion etu
  • estää ja vähentää kansalaisuudettomuutta
  • toteuttaa ja edistää hyvän hallinnon ja oikeusturvan periaatteita kansalaisuuteen liittyvien asioiden käsittelyssä ja päätöksenteossa.

Valtioneuvoston asetus kansalaisuudesta 293/2013 täydentää kansalaisuuslakia.

Asetuksessa säädetään tarkemmin

  • viranomaisten tehtävistä kansalaisuusasioiden vireillepanossa ja käsittelyssä
  • käsittelymaksun suorittamisesta
  • viranomaisten keskinäisen yhteistyön järjestämisestä kansalaisuutta koskevissa asioissa.

Muita keskeisiä säädöksiä

Maahanmuuttoviraston toiminta

Vastaanotto ja kotoutuminen

Säilöönotto

Vapaaehtoinen paluu

Henkilötietojen käsittely