Hallitusohjelman uudistukset kansalliseen turvallisuuteen

Hallitusohjelman tavoitteena on, että kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä vahvistetaan. Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut merkittävästi Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa 2022. 

Tällä sivulla kerrotaan sisäministeriön hankkeista, joilla vahvistetaan kansallista turvallisuutta. Valtioneuvostossa on käynnissä myös muita hankkeita, joilla vahvistetaan kansallista turvallisuutta.

Yhteiskunnan toimintakyvyn kannalta kriittisen infrastruktuurin suojaamista parannetaan. Arvioidaan turvallisuusselvityksen käyttöalan laajentamista kattamaan erityisesti kriittisen infrastruktuurin ja teknologian parissa työskentely. 

Pysyväisluonteisesti muuttunut toimintaympäristö edellyttää, että suojelupoliisilla on oltava aiempaa paremmat toimintaedellytykset ennakoida ja estää Suomen kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia. Tämän vuoksi tiedustelulainsäädäntöä tarkistetaan tiedustelutoimivaltuuksien sekä tiedonsaanti- ja luovutusoikeuksien osalta.

Hallitus laatii kansallisen turvallisuuden strategian, jota valmistellaan sisäministeriön ja Turvallisuuskomitean sihteeristön johdolla. Strategiassa tunnistetaan laaja-alaisesti ja poikkihallinnollisesti kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi tarvittavia välittömiä ja ennakoivia toimenpiteitä.

Kansalliseen turvallisuuteen liittyvien hankkeiden aikataulu ja tavoitteet

Taulukkoon on koottu sisäministeriössä valmisteltava kansalliseen turvallisuuteen liittyvät hankkeet sekä tietoa niiden aikataulusta ja tavoitteista.

Toimenpide Aikataulu Tavoite
Kriittistä infra­struktuuria koskevan sääntelyn uudistaminen Hallituksen esitys keväällä 2024 Tavoitteena on parantaa yhteis­kunnan kriisin­kestävyyttä ja kansallista turval­lisuutta. 
Siviilitiedustelu­lainsäädännön uudistaminen Hallituksen esitykset annetaan vaiheittain vuoden 2024 ja vuoden 2025 aikana. Siviilitiedustelu­lainsäädäntöä tarkistetaan vastaamaan muuttuneen turvallisuus- ja kyber­toiminta­ympäristön vaatimuksiin. 
Kansallisen turvallisuuden strategian laatiminen Strategia julkaistaan kesäkuussa 2025  Strategiassa tunnistetaan ja arvioidaan vakavimpia Suomeen kohdistuvia uhkia nykyistä tehokkaammin ja laaja-alaisemmin poikki­hallinnol­lisessa yhteistyössä.