Siviilitiedustelulainsäädännön ja poliisin henkilötietolain 7 luvun tarkistaminen

Lainsäädäntöhanke siviilitiedustelulainsäädännön ja poliisin henkilötietolain 7 luvun tarkistamiseksi

SM061:00/2023 Säädösvalmistelu

Hanke koskee keskeisesti siviilitiedustelulainsäädännön ja suojelupoliisin tiedonvaihtoa koskevan lainsäädännön tarkistamista

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM061:00/2023

Asianumerot VN/31244/2023

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 21.12.2023 – 31.7.2026

Asettamispäivä 21.12.2023

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Johanna Hakala, Hallitusneuvos
puh. +358 295 488 452
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tehtävänä on toteuttaa hallitusohjelman kirjaukset hanketta koskevin osin. Hankkeessa arvioidaan siviilitiedustelua koskevan poliisilain (872/2011) 5a luvun ja tietoliikennetiedustelusta siviilitiedustelussa annetun lain (582/2019) säännösten muutostarpeet sekä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (616/2019, poliisin henkilötietolaki) 7 luvun, joka koskee suojelupoliisin henkilötietojen käsittelyä, säännösten muutostarpeet suhteessa voimassa olevaan lainsäädäntöön ja nykyisen toimintaympäristön vaatimuksiin ja valmistella arvion pohjalta ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi. Hanke toteutetaan vaiheittain. Yksittäinen vaihe voidaan viedä eteenpäin omana lainsäädäntöehdotuskokonaisuutena ennen muiden vaiheiden valmistumista. Vaiheet on kuvattu asettamispäätöksessä.

Tiivistelmä

Hanke koskee keskeisesti siviilitiedustelulainsäädännön ja suojelupoliisin tiedonvaihtoa koskevan lainsäädännön tarkistamista

Lähtökohdat

- Eduskunta on hyväksynyt tiedustelulainsäädännöstä annetun valtioneuvoston selonteon (EK 70/2022 vp – VNS 11/2021 vp) johdosta hallintovaliokunnan mietinnön (HaVM 35/2022 vp) mukaiset kannanotot
- Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman kirjaukset
- Selvitys viranomaisten toimintaedellytyksistä kyberturvallisuudessa 11.4.2023 (VN julkaisu 2023:31)
- Lainsäädännön tarkistustarve liittyen Pohjois-Atlantin sopimusta koskevan lain (442/2023) voimaantuloon.

Lisää aiheesta