Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumisen ja toiminnan ohjeet yhdessä oppaassa 

Varautuminen on tärkeä kansalaistaito. Siksi yksityishenkilöiden käyttöön julkaistaan marraskuussa 2024 omatoimisen varautumisen opas. 

Opas kokoaa yhteen paikkaan Suomi.fi-sivustolle laaja-alaisesti eri toimijoiden varautumis- ja toimintaohjeita. Oppaassa käsitellään sekä normaaliajan laajavaikutteisia häiriötilanteita että poikkeus- ja kriisitilanteita, jotka vaikuttaisivat laajasti yhteiskuntaan ja yhteisöihin. 

Opas on luettavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sisältöjen pääkohdat kerrotaan lisäksi videoina suomalaisella viittomakielellä. 

Oheen tuotetaan lisäksi varautumisen pdf-esite, joka on ladattavissa ja tulostettavissa sivustolta. Esite käännetään 11 yleiselle Suomessa puhutulle muulle kielelle ja selkokielelle. 

Oppaan tavoitteet: tieto, asenne ja osaaminen 

Verkko-oppaan avulla 

  • edistämme eri väestöryhmien kiinnostusta omatoimiseen varautumiseen, jotta valmius häiriötilanteissa toimimiseen vahvistuu. 
  • ”yhteiskunta hoitaa” -ajattelu vähenee: vahvistamme ymmärrystä ihmisten oman toiminnan ja viranomaisten roolista sekä varautumisen monipuolisuudesta. 
  • laajennamme varautumisen perustietojen saatavuutta eri kielillä ja varmistamme sisältöjen saavutettavuuden. 
  • varmistamme, että omatoimisen varautumisen ja kansalaisena toimimisen ohjeet ovat saatavilla verkossa laajemmissa häiriötilanteissa. 

Jotta opas vastaa parhaiten käyttäjien tietotarpeisiin, se toteutetaan tutkimustietoon pohjautuen ja palvelumuotoilun keinoin. 

Sisältö ja rakenne muotoillaan kohderyhmätietoon pohjautuen, ja opas kirjoitetaan kielellä, joka on ymmärrettävää ja jota ihmiset käyttävät arjessaan. 

Sisällöstä kerätään palautetta tuotannon aikana asiakastestauksilla. Julkaisun jälkeen opassivustolta kerätään jatkuvasti käyttäjäpalautetta. 

Opas toteutetaan osana laajempaa väestön omatoimisen varautumisen viestintäkokonaisuutta 

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi vahvistaa omatoimisen varautumisen osaamista kaikissa väestöryhmissä muun muassa ohjauksella, neuvonnalla ja valvonnalla. 

Väestön omatoimisen varautumisen tukemiseen viestinnällä myönnettiin lisätalousarviossa 500 000 euron rahoitus vuonna 2022. 

  • 2022 luotiin pohja valtakunnalliselle väestönsuojelun viestinnälle. 
  • 2023 aikana toteutettiin nuorille kaupunkilaisille suunnattua kampanjointia. 
  • 2024 aikana toteutetaan valtakunnallinen koko väestölle suunnattu verkko-opas sekä oppaan lanseerauskampanja. 
  • 2024 jatketaan nuorille suunnattua kampanjointia ja toteutetaan maastopalojen ehkäisyn kampanja. 

Markkinointikampanjan lisäksi oppaasta viestitään laajasti yhteistyössä sisältöä tuottaneiden organisaatioiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. 

Oppaan toteutusta ja sisällöntuotantoa sekä markkinointia ja viestintää koordinoi sisäministeriö. Oppaan sisällöt tuotetaan Suomi.fin sisältöyhteistyömallin mukaisesti poikkihallinnollisena yhteistyönä useiden aiheen parissa työskentelevien organisaatioiden kanssa. Suomi.fi-verkkopalvelun teknisestä toteutuksesta ja ylläpidosta vastaa Digi- ja väestötietovirasto.