Anvisningar för beredskap och förfaranden vid störningar och undantagssituationer i en och samma guide 

Beredskap är en viktig medborgarfärdighet. I november 2024 kommer därför en guide om egen beredskap att publiceras för privatpersoner. 

I guiden, som finns på webbplatsen Suomi.fi, finns i stor utsträckning olika aktörers beredskaps- och handlingsanvisningar. Guiden behandlar både allvarliga störningar under normala förhållanden och undantags- och krissituationer som har omfattande konsekvenser för samhället och gemenskaper. 

Guiden kan läsas på finska, svenska och engelska. Huvudpunkterna i guiden presenteras dessutom som videoklipp på det finska teckenspråket. 

Därtill utarbetas en pdf-broschyr om beredskap som kan laddas ner och skrivas ut på webbplatsen. Broschyren översätts till 11 andra språk som talas allmänt i Finland och till lätt språk. 

Syften med guiden: kunskap, attityd och kompetens 

Med hjälp av webbguiden 

  • främjar vi olika befolkningsgruppers intresse för egen beredskap för att beredskapen att agera vid störningar ska stärkas 
  • minskar attityden ”samhället får sköta”: vi stärker förståelsen för den roll som människornas eget agerande och myndigheterna har samt för hur mångsidig beredskapen är 
  • gör vi det lättare att få information om beredskap på olika språk och ser till att innehållen är tillgängliga 
  • säkerställer vi att anvisningarna för egen beredskap och för hur människorna ska agera finns tillgängliga på nätet vid omfattande störningar. 

För att guiden bäst ska svara mot användarnas informationsbehov ska den genomföras utgående från forskning och med hjälp av tjänstedesign. 

Innehållet och strukturen utformas utifrån uppgifter om målgrupperna, och guiden skrivs på ett språk som är begripligt och som människor använder i sin vardag. 

När guiden utarbetas, samlas det in respons om innehållet genom kundtestning. Efter publikationen samlar man kontinuerligt in användarrespons om guiden på webbplatsen. 

Guiden utarbetas som en del av en mer omfattande kommunikationshelhet för befolkningens egen beredskap 

Ett av målen i regeringsprogrammet är att kunnandet när det gäller den egna beredskapen stärks i alla befolkningsgrupper, bland annat genom vägledning, rådgivning och tillsynsverksamhet. 

År 2022 beviljades i tilläggsbudgeten 500 000 euro för att stödja befolkningens egen beredskap genom kommunikation. 

  • År 2022 skapades grunden för den riksomfattande kommunikationen inom befolkningsskydd. 
  • Under 2023 genomfördes kampanjer som riktades till unga stadsbor. 
  • Under 2024 utarbetas en riksomfattande webbguide som riktar sig till hela befolkningen och genomförs en kampanj för lansering av guiden. 
  • År 2024 fortsätter de kampanjer som riktas till unga. En kampanj för förebyggande av terrängbränder genomförs. 

Utöver marknadsföringskampanjen ska omfattande information om guiden ges i samarbete med organisationer som producerat innehåll och andra berörda grupper. 

Utarbetandet av guiden, dess innehållsproduktion samt marknadsföringen och kommunikationen samordnas av inrikesministeriet. Guidens innehåll tas fram i enlighet med samarbetsmodellen för Suomi.fi-innehåll i förvaltningsövergripande samarbete med flera organisationer som arbetar med ämnet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata svarar för det tekniska genomförandet och underhållet av Suomi.fi-nättjänsten.