Författningar om migration

För beredningen av lagstiftningen om migration ansvarar till största delen inrikesministeriet.

Inresa, utresa, vistelse och arbete

Utlänningslagen 301/2004 är den till sitt tillämpningsområde mest omfattande lagen om migration. Den tillämpas på utlänningars inresa och utresa samt på deras vistelse och arbete i Finland.

Syftet med utlänningslagen är att

  • genomföra och främja god förvaltning och rättssäkerhet i utlänningsärenden
  • främja reglerad invandring och internationellt skydd med respekterande av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande fri- och rättigheterna samt med beaktande av internationella fördrag som är förpliktande för Finland.

Bestämmelser om villkoren för inresa, vistelse och arbete finns dessutom i dessa lagar:

Finskt medborgarskap

I medborgarskapslagen 359/2003 finns bestämmelser om förutsättningarna för att förvärva, behålla eller förlora finskt medborgarskap. I lagen föreskrivs dessutom om behandlingen av ett sådant medborgarskapsärende.

Syftet med medborgarskapslagen är att

  • reglera förvärv och förlust av finskt medborgarskap med beaktande av både den enskildes och statens fördel
  • förebygga och begränsa statslöshet
  • tillgodose och främja principerna för god förvaltning och rättssäkerhet vid behandlingen av ärenden som hänför sig till medborgarskap och vid beslutsfattandet.

Statsrådets förordning om medborgarskap 293/2013 kompletterar medborgarskapslagen. I förordningen finns närmare bestämmelser om

  • myndigheternas uppgifter vid anhängiggörandet och behandlingen av medborgarskapsärenden
  • betalning av behandlingsavgift
  • ordnande av myndighetssamarbetet i frågor som gäller medborgarskap.

Andra centrala författningar

Migrationsverkets verksamhet

Mottagande och integration

Förvar

Frivillig återresa

Behandling av personuppgifter