Organisation och ansvarsfördelning inom migrationen

Inrikesministeriet ansvarar för beredningen av migrationspolitiken och lagstiftningen som rör migration och medborgarskap. Ministeriet styr och utvecklar migrationsförvaltningen och samordnar den verksamhet som anknyter till migrationsfrågor mellan förvaltningsområdena. Inrikesministeriet representerar Finland i Europeiska unionen och i internationellt samarbete i frågor som rör migration.

Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd, behandlar asylansökningar, styr flyktingförläggningarnas verksamhet, beslutar om avvisning och utvisning, ansvarar för behandlingen av medborgarskapsansökningar och för beviljandet av främlingspass. Verket producerar dessutom information till stöd för det politiska beslutsfattandet samt för nationellt och internationellt samarbete. Migrationsverket resultatstyrs av inrikesministeriet, vilket betyder att ministeriet med verket kommer överens om budgetårets resultatmål och de resurser som målen förutsätter.

Polisen övervakar att utlänningslagen följs. Polisen tar också emot asylansökningar, registrerar sökandena och ger dem grundläggande information om asylprocessen. Polisen kan vid behov besluta om avvisning av en utlänning, om det har gått högst tre månader sedan utlänningens inresa. Dessutom delger polisen besluten om avlägsnande ur landet och svarar för återsändanden.

Gränsbevakningsväsendet övervakar inresa i och utresa från landet, utför passkontroller och fattar vid behov beslut om visum eller avvisning vid gränsen. Dessutom tar Gränsbevakningsväsendet emot asylansökningar, registrerar sökandena och ger dem grundläggande information om asylprocessen.

Aktörer inom migration finns också utanför inrikesförvaltningen

Utrikesministeriet svarar för viseringspolitiken. Finlands beskickningar i utlandet utfärdar visum och tar emot anmälningar om medborgarskap och ansökningar om uppehållstillstånd.

Arbets- och näringsministeriet ansvarar för integrationen av invandrare. Arbets- och näringsministeriet följer och utvecklar arbetskraftsinvandringen i samarbete med inrikesministeriet.

Justitieministeriet svarar för den lagstiftning som gäller rättshjälp för asylsökande.

Förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen är besvärsmyndigheter i asylfrågor.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna svarar för beredskapen för massinvandring regionalt i samarbete med kommuner, andra myndigheter och organisationer.

Undervisnings- och kulturministeriet utvecklar invandrarnas utbildning på olika utbildningsnivåer. Till undervisningsministeriets ansvarsområde hör även frågor som rör invandrarnas kultur, motion, ungdomsarbete och religion.

Utbildningsstyrelsen ansvarar för utbildningsfrågor för invandrare och erkännande av utlänningars examensbevis.

Social- och hälsovårdsministeriets uppgift är att främja invandrarnas hälsa och välmående. Till social- och hälsovårdsministeriet hör också frågor som gäller invandrarnas försörjning.

Kommunerna erbjuder basservice till invandrare som bor varaktigt i kommunen på samma sätt som till andra kommuninvånare. Kommunerna beslutar också självständigt om de tar emot kvotflyktingar och asylsökande som fått uppehållstillstånd.

Diskrimineringsombudsmannen har till uppgift att främja likabehandling och ingripa i diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet.

Frivilligorganisationer producerar olika tjänster och ger hjälp och rådgivning till invandrare samt utför integrationsarbete inom sin verksamhet. Frivilligorganisationernas sakkunskap i migrationsfrågor behövs i utvecklingen av lagberedningen och migrationspolitiken.