Organisation och ansvarsfördelning inom migrationen

Inrikesministeriet svarar för migrationspolitiken och den lagstiftning som gäller migration och medborgarskap. Ministeriet styr och utvecklar migrationsförvaltningen och samordnar den verksamhet som anknyter till migrationsfrågor mellan förvaltningsområdena. Inrikesministeriet representerar Finland i Europeiska unionen och i internationellt samarbete i de flesta frågor som rör migration. I frågor som gäller invandring av arbetskraft, studerande, praktikanter och forskare är det arbets- och näringsministeriet som representerar Finland.

Inrikesministeriet svarar för resultatstyrningen av Migrationsverket, vilket betyder att ministeriet kommer överens med Migrationsverket om budgetårets resultatmål och de resurser som genomförandet av målen förutsätter. I fråga om arbetskraftsinvandring svarar inrikesministeriet för resultatstyrningen tillsammans med arbets- och näringsministeriet.

Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd, registrerar EU-medborgare, handlägger asylansökningar, styr flyktingförläggningarnas verksamhet, beslutar om avvisning och utvisning, handlägger medborgarskapsansökningar och beviljar främlingspass. Migrationsverket sammanställer dessutom data till myndigheterna, till stöd för det politiska beslutsfattandet samt för det nationella och internationella samarbetet.

Polisen övervakar att utlänningslagen följs. Polisen tar också emot asylansökningar, registrerar sökandena och ger dem grundläggande information om asylprocessen. Polisen kan vid behov besluta om avvisning av en utlänning, om det har gått högst tre månader sedan utlänningens inresa. Dessutom delger polisen beslut om avlägsnande ur landet och svarar för återsändanden.

Gränsbevakningsväsendet övervakar inresa i och utresa från landet, utför passkontroller och fattar vid behov beslut om visum eller om avvisning vid gränsen. Dessutom tar Gränsbevakningsväsendet emot asylansökningar, registrerar sökandena och ger dem grundläggande information om asylprocessen.

Aktörer inom migration finns också utanför inrikesförvaltningen

Utrikesministeriet svarar för viseringspolitiken. Finlands beskickningar i utlandet utfärdar visum och tar emot anmälningar om medborgarskap och ansökningar om uppehållstillstånd.

Arbets- och näringsministeriet svarar för den politik och lagstiftning som gäller invandring av arbetstagare, studerande, praktikanter och forskare samt styr utvecklandet av uppehållstillståndsprocesserna för dessa grupper. Arbets- och näringsministeriet svarar också för integrationen av invandrare och lagstiftningen om den.

Justitieministeriet svarar för den lagstiftning som gäller rättshjälp för asylsökande.

Förvaltningsdomstolarna och högsta förvaltningsdomstolen är besvärsmyndigheter i asylfrågor.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) planerar och samordnar det regionala integrationsarbetet och ger kommunerna anvisningar om mottagandet av flyktingar. Närings-, trafik- och miljöcentralerna svarar också för beredskapen för massinvandring på regional nivå i samarbete med kommuner, andra myndigheter och organisationer.

Undervisnings- och kulturministeriet utvecklar utbildningen för invandrare på olika utbildningsnivåer. Till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde hör också frågor som gäller invandrares kultur och religion samt motion, idrott och ungdomsarbete bland invandrare.

Utbildningsstyrelsen svarar för frågor som gäller invandrares utbildning och för erkännandet av utländska examina.

Social- och hälsovårdsministeriet har som uppgift att främja hälsa och välfärd bland invandrarna. Frågor som gäller invandrares försörjning hör också till social- och hälsovårdsministeriet.

Kommunerna erbjuder kommunal basservice till invandrare som bor varaktigt i kommunen på samma sätt som till övriga kommuninvånare. Kommunerna fattar också självständigt beslut om att ta emot kvotflyktingar eller asylsökande som beviljats uppehållstillstånd.

Diskrimineringsombudsmannen har till uppgift att främja likabehandling och ingripa i diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet.

Frivilligorganisationer tillhandahåller olika tjänster och ger hjälp och råd till invandrare samt utför integrationsfrämjande arbete. Frivilligorganisationernas sakkunskap i migrationsfrågor behövs i utvecklingen av lagberedningen och migrationspolitiken.