Finland utreder införandet av EU:s säkra satellitkommunikationstjänster

Syftet med förstudien om införande av säkra satellitkommunikationstjänster är att utreda införandet av säkra satellitkommunikationstjänster i Finland. Säkra satellitkommunikationstjänster utvecklas för myndigheter och den offentliga förvaltningen inom ramen för Europeiska unionens program för säker konnektivitet.

Inrikesministeriet har i samarbete med arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet, utrikesministeriet, statsrådets kansli och finansministeriet tillsatt ett projekt för förstudien för tiden den 8 april 2024–31 december 2025. 

Ett förslag om nationellt införande som mål

Projektet har till uppgift att utreda och planera hur EU:s satellitkommunikationstjänster Govsatcom och IRIS², som förbättrar resiliensen, interkonnektiviteten och säkerheten hos myndigheternas och den offentliga förvaltningens kommunikationstjänster, kan införas i Finland. EU kommer att centraliserat erbjuda och finansiera Govsatcomtjänster till medlemsstaterna från och med 2024. När det gäller IRIS² är målet att tjänsterna ska kunna införas från och med 2027. Införandet av tjänsterna förutsätter att de nationella användningsbehoven, kostnaderna och verksamhetsmodellerna utreds. 

EU:s program för säker konnektivitet 2023–2027

Målet för EU:s program för säker konnektivitet är att införa EU:s satellitkonstellation IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite), som förbättrar resiliensen, interkonnektiviteten och säkerheten. IRIS² tillhandahåller snabba och mycket säkra kommunikationstjänster för EU och medlemsstaternas statliga aktörer samt kommersiella bredband i geografiska områden av strategiskt intresse. Om IRIS² genomförs, ska det erbjuda höghastighetsbredband även i områden där markbundna kommunikationstjänster saknas.  Systemet bör kunna införas 2027.

Programmet för säker konnektivitet baserar sig på resurserna i Govsatcomkomponenten i EU:s rymdprogram (Governmental Satellite Communications). Avsikten är att utveckla och utvidga Govsatcomkomponenten till en konnektivitetsinfrastruktur med flera omloppsbanor för myndigheter och den offentliga förvaltningen. Govsatcom baserar sig på de satellitlösningar som medlemsstaterna för närvarande använder. 

Säker satellitkommunikation under undantagsförhållanden

Om IRIS2 genomförs, kommer det att stödja medlemsstaternas säkerhetsinsatser och skydd av kritisk infrastruktur, yttre förbindelser, krishantering samt gräns- och sjöövervakning. IRIS2 kan jämföras med myndigheternas globala satellitbaserade Virve 2–tjänst, som kan användas i situationer där markbundna kommunikationslösningar inte är tillgängliga eller tillförlitliga. Funktionssäkerheten hos markbundna förbindelser kan vara hotad av flera orsaker.  Olika naturfenomen, till exempel snöstormar och regn i samband med storm, kan orsaka avbrott i förbindelserna. En risk är också hot orsakade av människor, till exempel cyberattacker och krig.