De reformer inom räddningsväsendet och nödcentralsverksam­heten som ingår i regeringsprogrammet

Regeringens mål är att säkerställa att räddningsväsendets tjänster håller hög kvalitet i hela landet. Räddningsväsendets tjänster bör tillhandahållas på ett enhetligt och högklassigt sätt för att finländarnas säkerhet inte ska försämras. För att detta mål ska nås måste det finnas ett tillräckligt antal räddningspersoner i Finland. Också avtalsbrandkårsverksamhetens kontinuitet och attraktivitet måste tryggas. Utbildningen inom räddningsbranschen ordnas på två orter, Kuopio och Helsingfors. Man gör och håller branschen attraktiv också genom att utveckla välbefinnandet i arbetet och arbetssäkerheten inom branschen.

Samhällets resiliens utvecklas genom att man stärker beredskapen i fråga om befolkningsskydd och främjar befolkningens egen beredskap i alla befolkningsgrupper. De nuvarande skyddsrummen ska underhållas och hållas i skick.

Regeringen har som mål att förebygga olyckor. Målet är bland annat att antalet eldsvådor ska halveras före utgången av 2030. Nödcentralsverkets tjänster spelar även i fortsättningen en viktig roll när det gäller att snabbt få rätt slags hjälp vid rätt tidpunkt i nödsituationer.

Den riksomfattande styrningen av räddningsväsendet stärks för att man ska kunna utveckla jämlika tjänster på ett målinriktat sätt i alla välfärdsområden.

Tidsplan och mål för de åtgärder som hänför sig till räddningsväsendet

I denna tabell anges regeringens viktigaste projekt som hänför sig till räddningsväsendet samt information om tidsplanen och målen för dem.

Åtgärd Tidsplan Mål
Ökning av utbildnings­volymen för räddnings­personer och utveckling av utbildningen 2024−2032
Genomförande av den andra fasen av reformen av räddningslagen Regerings­proposition 2026. Målet är att ändringarna ska träda i kraft vid ingången av 2027.  Revidering av räddnings­lagen till de delar som inte reviderades i samband med den första fasen av lag­reformen. Utöver de reform­behov som observerats i förstudien beaktas i reformen också utredningarna om befolknings­skydd och beredskap från 2022–2023.
Lagprojekt för ändring av 55 § i räddningslagen Regerings­proposition på hösten 2024 Det föreslås att räddnings­lagen ändras så att offentliga samfund som uppfyller vissa kriterier inom ramen för de anslag som reserverats i stats­budgeten ska kunna beviljas finan­siering för ordnande av yrkes­utbildning inom räddnings­väsendet.
Inrättande av enhetliga lednings- och lägescentraler inom räddnings­myndigheterna Förordningar trädde i kraft den 4 april 2024. Målet är att bland annat förändringar och hot som gäller räddnings­väsendet ska kunna identifieras bättre än tidigare.
Programmet för ett bra arbete med syfte att göra social- och hälsovårds- och räddnings­branschen mer attraktiv
Som en del av programmet inleds bland annat ett nationellt projekt för att förbättra arbets­säkerheten inom räddnings­branschen.
2024−2026 Förbättring av räddnings­branschens dragnings­kraft och håll­kraft samt utredning av nuläget, utvecklings­behoven och utvecklings­åtgärderna i fråga om arbets­säkerheten och välbe­finnandet i arbetet.
Egen beredskap för undantags­förhållanden – projekt för utarbetande av anvisningar Projektet inleddes i mars 2024. Anvisningarna avses bli klara före utgången av 2025. Målet är att i omfattande samarbete med berörda grupper utarbeta anvisningar för räddningsplaner och för ibruktagande, användning, underhåll och inspektioner av skyddsrum.
Stärkande av befolknings­skyddet 2024−2028 Stärkande av bereds­kapen i fråga om befolknings­skydd och av den styrning och planering som gäller räddnings­väsendets beredskap Översyn av bestämmel­serna om beredskap i fråga om befolknings­skyddet och av organiseringen av arbetet med befolknings­skyddet
Stödjande av den egna beredskapen vid förebyggande av olyckor genom handledning, rådgivning och säkerhets­kommunikation 2024- Stärkande av den egna beredskapen i alla befolknings­grupper
Tillsättande av delegationen för civil beredskap 2024-2027 Delegationen följer vilken inverkan förändringarna i verksamhets­miljön har på verksamheten för räddnings­väsendets myndigheter och organisationer inom branschen. Dessutom följer delegationen räddnings­väsendets beredskap för interna­tionella uppdrag och tar initiativ till utveckling av räddnings­väsendet.