Frontex samordnar samarbetet mellan de europeiska gränsmyndigheterna

Frontex, det vill säga Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, samordnar det operativa samarbetet mellan de europeiska ländernas gränsmyndigheter. I Frontex verksamhet deltar EU-medlemsländer, Schengenländer och länder utanför EU. Finland har redan i åratal deltagit i utvecklingen av Frontex verksamhet.

Frontex stående europeiska gräns- och kustbevakningsstyrka består av gränsbevakare och sjöbevakare från olika länder som arbetar underställda de nationella myndigheterna i det land till vilket de har utstationerats. Den stående styrkan stöder EU:s medlemsstater i kontrollen av de yttre gränserna och i återsändandet av tredjelandsmedborgare. Styrkan utökas gradvis till 10 000 personer. 

Finland deltar aktivt i Frontex insatser

Finland deltar i Frontex insatser i enlighet med EU:s förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen. Finland utplacerar årligen tiotals gränsbevakare för kortare tid, högst fyra månader, runt om i Europa för att stödja andra länder i deras gränskontroll. Utöver detta utplaceras finländska gränsbevakare i Frontex stående styrka för två års perioder.

Varje år deltar finländska medlemmar i den stående styrkan i sådana insatser på olika länders flygplatser som syftar till att bland annat bekämpa människosmuggling och olaglig inresa. Du kan se finländska experter på gränskontroll på flygplatser till exempel i Wien eller Barcelona.

Finland skickar också många gränsbevakare till gränsövergångsställen vid europeiska länders yttre landgränser. Man deltar i insatser vid gränsövergångsställen i Finlands närområden till exempel i Storskog i Norge eller i Narva i Estland, men också utanför EU, till exempel i Serbien eller Nordmakedonien.

Kontrollen av gränserna i terrängen stöds med hjälp av gränskontrollpatruller. Finländska experter på gränsövervakning deltar med sina hundar i gemensamma insatser bland annat i Grekland, Bulgarien, Rumänien och de baltiska länderna.

Finland deltar också i de återvändandeinsatser som samordnas av Frontex och i att stödja frivillig återresa.

Finland får också stöd av andra länder

Frontex utför insatser på Helsingfors-Vanda flygplats, under högsäsong på flygplatserna i norr och under de intensivaste tiderna vid landgränsövergångsställena vid östgränsen. Där kan du se utländska tjänstemän som arbetar i Finland genom finansiering av Frontex och under ledning av Finlands gränsbevakningsväsende. Utöver insatserna vid gränsövergångsställen står vi värd för gränskontrollpatruller i mångsidiga uppgifter och förhållanden i terrängen vid Finlands östra gräns. 

Gränsbevakningsväsendet utvecklar också kontinuerligt sin förmåga att ta emot Frontex gränssäkerhetsbistånd. Det europeiska stödet spelar en viktig roll, särskilt om situationen vid den yttre gränsen blir värre.

Vi deltar i kontrollen av sjögränserna och i sjöräddningsuppdrag

Under de senaste åren har det skett ett stort antal otillåtna gränsövergångar vid sjögränserna. Därför har Gränsbevakningsväsendet stött i synnerhet Italien och Grekland ute på Medelhavet. I hamnar och vid förläggningar deltar finländska experter på gränssäkerhet i intervjuer av personer som olovligt passerar gränsen.

Mest satsar man på den materiel som används vid kontrollen av sjögränsen. Finland har stött Medelhavsländerna bland annat genom patrulleringsbåtar och ett spaningsflygplan. Mindre fartygsmateriel används när man deltar i gränskontrollen på floder.

Till uppgifterna till sjöss hör förutom gränskontroll bland annat räddning av personer som är i sjönöd och övervakning som rör miljöskyddet. Genom sådana insatser med flera syften sparar man pengar och når bättre resultat.

Reserven för snabba insatser står i beredskap

Finland har 30 gränsbevakningsmän och teknisk materiel som står i beredskap om situationen vid gränserna försämras och något medlemsland behöver snabb hjälp. Denna reserv för snabba insatser möjliggör ett effektivt tilläggsstöd till de medlemsländer som står under tryck.

Frontex stöder medlemsstaterna på ett mångsidigt sätt

Frontex stöder medlemsstaterna också när det gäller bland annat utbildning, lägesbild samt forskning och utveckling. De extra kostnader som deltagandet i Frontex verksamhet ger upphov till för de finska myndigheterna täcks ur Europeiska unionens budget.

Mer information

Matti Pitkäniitty, enhetschef, p. 0295 421 131, [email protected]