Frontex samordnar samarbetet mellan de europeiska gränsmyndigheterna

Frontex, det vill säga Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, samordnar det operativa samarbetet mellan de europeiska ländernas gränsmyndigheter. I Frontex verksamhet deltar EU-medlemsländer, Schengenländer och länder utanför EU. Finland har redan i åratal deltagit i utvecklingen av Frontex verksamhet.

Frontex stående europeiska gräns- och kustbevakningsstyrka består av gränsbevakare och sjöbevakare från olika länder som arbetar underställda de nationella myndigheterna i det land till vilket de har utstationerats. Den stående styrkan stöder EU:s medlemsstater i kontrollen av de yttre gränserna och i återsändandet av tredjelandsmedborgare. Fram till 2027 utökas den stående styrkan gradvis till 10 000 personer. 

Finland deltar aktivt i Frontex insatser

Finland deltar i Frontex insatser i enlighet med EU:s förordning om den europeiska gräns- och kustbevakningen. Finländska gränsbevakare reser varje år för att delta i Frontex stående styrka runt om i Europa i syfte att stödja andra länder i deras gränskontroll. Det gäller 

  • vanligen långvarig utstationering på minst två år eller
  • kortvarig utstationering på högst fyra månader.

För närvarande är 15 finländska tjänstemän på långvarig utstationering, och över 160 finländska gränsbevakare deltog i kortvarig utstationering 2023. Dessutom har polisen deltagit i den stående styrkans verksamhet genom att anvisa Frontex följeslagare i samband med tvångsåtersändande. Migrationsverket har deltagit genom att sända experter på återvändande.

Varje år deltar finländska medlemmar i den stående styrkan i sådana insatser på olika länders flygplatser som syftar till att bland annat bekämpa människosmuggling och olaglig inresa. Du kan se finländska experter på gränskontroll på flygplatser till exempel i Wien eller Barcelona.

Finland skickar också många gränsbevakare till gränsövergångsställen vid europeiska länders yttre landgränser. Man deltar i insatser vid gränsövergångsställen i Finlands närområden till exempel i Storskog i Norge eller i Narva i Estland, men också utanför EU, till exempel i Serbien eller Nordmakedonien.

Kontrollen av gränserna i terrängen stöds med hjälp av gränskontrollpatruller. Finländska experter på gränsövervakning deltar med sina hundar i gemensamma insatser bland annat i Grekland, Bulgarien, Rumänien och de baltiska länderna.

Finland deltar också i de återvändandeinsatser som samordnas av Frontex och i att stödja frivillig återresa.

Finland får också stöd av andra länder

I Finland utför Frontex insatser på Helsingfors-Vanda flygplats, vid östgränsen såväl vid gränsövergångsställena som vid terränggränsen och under högsäsong på flygplatserna i norr. Där kan du se utländska tjänstemän som arbetar i Finland genom finansiering av Frontex och under ledning av Finlands gränsbevakningsväsende. 

Gränsbevakningsväsendet utvecklar också kontinuerligt sin förmåga att ta emot Frontex gränssäkerhetsbistånd. Det europeiska stödet spelar en viktig roll, särskilt om situationen vid den yttre gränsen blir värre.

Vi deltar i kontrollen av sjögränserna och i sjöräddningsuppdrag

Under de senaste åren har det skett ett stort antal fall av otillåten gränspassage vid de europeiska sjögränserna. Därför har Gränsbevakningsväsendet genom Frontex insatser stött i synnerhet Italien och Grekland ute på Medelhavet. I hamnar och vid förläggningar deltar finländska experter på gränssäkerhet i intervjuer av personer som olovligt passerar gränsen.

Mest satsar man på den materiel som används vid kontrollen av sjögränsen. Finland har stött Medelhavsländerna bland annat genom patrulleringsbåtar och ett spaningsflygplan. Mindre fartygsmateriel används när man deltar i gränskontrollen på floder.

Till uppgifterna till sjöss hör förutom gränskontroll bland annat räddning av personer som är i sjönöd och övervakning som rör miljöskyddet. Sådana insatser med flera syften, som sedan 2023 har ordnats också i Östersjön med Finland som värd, sparar pengar och ger bättre resultat.

Reserven för snabba insatser står i beredskap

Finland har också 30 gränsbevakningsmän och teknisk materiel i beredskap, om läget vid den yttre gränsen till något av EU-medlemsländerna plötsligt försämras och landet snabbt behöver personal- och materielstöd för gränskontrollen. Denna reserv för snabba insatser med totalt 1 500 gränsbevakare möjliggör ett effektivt tilläggsstöd till de medlemsländer som utsätts för tryck.

Frontex stöder medlemsstaterna på ett mångsidigt sätt

Frontex stöder medlemsstaterna också när det gäller bland annat utbildning, lägesbild samt forskning och utveckling. De extra kostnader som deltagandet i Frontex verksamhet ger upphov till för de finska myndigheterna täcks ur Europeiska unionens budget.

Mer information

Jani Järäinen, enhetschef, p. 0295 421 131, [email protected]