En finsk medborgare har rättigheter och skyldigheter

En i Finland varaktigt bosatt utländsk medborgare kan förvärva finskt medborgarskap på basis av en ansökan som riktas till Migrationsverket. En grundläggande förutsättning för förvärv av finskt medborgarskap är att den sökandes identitet har utretts på ett tillförlitligt sätt.

För att medborgarskap ska beviljas förutsätts därutöver att den sökande är myndig, har bott i Finland tillräckligt länge, har levt ett skötsamt liv, har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska och lämnar en utredning av sin försörjning. Dessutom förutsätts att den sökande har uppfyllt sina offentligrättsliga betalningsförpliktelser, såsom skatter och böter, och en eventuell underhållsskyldighet.

Förvärvandet av medborgarskap har en betydande inverkan på individens rättsliga ställning. Medborgaren godkänns som fullvärdig medlem i samhället och han eller hon får därtill hörande rättigheter och skyldigheter. Han eller hon får till exempel rösträtt i alla val och kan fullvärdigt delta i politisk och annan samhällelig verksamhet. Förvärvandet av medborgarskap kan således stödja integrationen av utlänningar som är varaktigt bosatta i Finland.

Ansökan om medborgarskap handläggs av Migrationsverket

Migrationsverket fattar beslut om förvärv, behållande och förlust av finskt medborgarskap samt om bestämmande av medborgarskapsstatus. Finskt medborgarskap ansöks genom att man fyller i en blankett för ansökan om medborgarskap och lämnar in den ifyllda ansökan med bilagor till Migrationsverket som avgör ansökan och sänder beslutet till den sökande för kännedom.

En person som tidigare har varit finsk medborgare kan få tillbaka sitt förlorade medborgarskap efter anmälan till Migrationsverket.

Närmare anvisningar om ansökan om medborgarskap finns på Migrationsverkets webbplats.

Mer information

Tiina Sinkkanen, lagstiftningsråd 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Maahanmuutto- ja kansalaisuusyksikkö Telefon:0295488626   E-postadress: