Riktade trakasserier underminerar förtroendet för samhället

Riktade trakasserier är ett fenomen där en eller flera aktörer uppmanar och anstiftar en stor grupp att på olika sätt, till exempel genom att skicka hatmeddelanden per e-post eller i sociala medier, attackera en enskild person. 

Riktade trakasserier kan ta sig uttryck till exempel i direkta eller indirekta hot eller i att uppgifter om privatlivet grävs fram och förvanskas. Även om svartmålandet ofta riktar sig mot en enskild person, är avsikten att påverka verksamheten eller beslutsfattandet i hela organisationen.

Myndigheternas mål är att främja en öppen och konstruktiv offentlig debatt och förebygga svartmålande som begränsar den offentliga debatten, verksamheten och yttrandefriheten. Det lönar sig för alla arbetsgivare såväl inom den offentliga sektorn som inom den privata sektorn samt inom organisationsverksamheten att beakta hotet om trakasserikampanjer och utarbeta konkreta anvisningar för arbetstagarna med tanke på riktade trakasserier.

Riktade trakasserier syftar till att underminera förtroendet för hela organisationen

Till vårt öppna samhälle hör att myndigheternas verksamhet får kritiseras. För detta ändamål har det också skapats system som garanterar allmänhetens rättssäkerhet, såsom möjligheten att anföra klagomål. Att kritisera en myndighets verksamhet eller en enskild tjänsteåtgärd är inte riktade trakasserier.

Däremot är riktade trakasserier systematisk verksamhet vars mål är att underminera förtroendet för organisationer eller institutioner som är viktiga med tanke på samhällets funktion, detta genom att hota eller utöva påtryckning mot en enskild arbetstagare. Sådan verksamhet hör inte till ett öppet samhälle.

Mer information