Vapenlagstiftningen utvecklas fortlöpande

Genomförandet av EU:s vapendirektiv i Finland

Riksdagen antog den 19 mars 2019 regeringens proposition om ändring av skjutvapenlagen och lagen om frivilligt försvar. Därmed genomförs de ändringar i Finlands lagstiftning som EU:s vapendirektiv förutsätter. EU:s vapendirektiv trädde i kraft den 13 juni 2017. Avsikten är att republikens president inom kort ska stadfästa de nationella lagändringarna och ändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt.

De viktigaste lagändringarna under de senaste åren

Säkerheten i fråga om hanteringen av vapen har förbättrats genom den nya lagen om skjutbanor och nya författningar som gäller förvaring av vapen, vilka trädde i kraft den 1 december 2015.

Till skjutvapenlagen har fogats en hänvisning till Europeiska kommissionens förordning om deaktivering, genom vilken man vill försäkra sig om att deaktiverade skjutvapen försätts i varaktigt obrukbart skick. Förordningen tillämpas i EU-medlemsstaterna fr.o.m. den 8 april 2016.

Genom den ändring av skjutvapenlagstiftningen som trädde i kraft 2011 stramade man åt villkoren för beviljande av tillstånd för handvapen. Samtidigt effektiviserades övervakningen av hälsotillståndet både hos dem som ansöker om tillstånd och tillståndshavare.

Mer information

Seppo Sivula, Poliisitarkastaja 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488591