Vapenlagstiftningen utvecklas fortlöpande

I skjutvapenlagen och lagen om skjutbanor bestäms bl.a. om villkoren för beviljande av vapentillstånd, förvaring av vapen, vapensamling och drift av skjutbanor.

Målet är att de tillståndsförfaranden som gäller vapenhobby ska vara så smidiga och flexibla som möjligt utan att det prutas på säkerheten i fråga om hanteringen av vapen.

Pågående lagstiftningsprojekt

Avsikten är att tillståndsprocessen för skjutvapen görs smidigare t.ex. genom att öka mängden elektroniska tjänster. Målet är att bl.a. ansökan om vapentillstånd i fortsättningen ska kunna inledas elektroniskt, och att kraven på att ärenden ska skötas på hemorten frångås. Regeringens proposition överlämnades till riksdagen den 19 januari 2017.

Standarden för säkerhetsskåp för skjutvapen uppdateras genom en ändring av förordningen om säkerhetsskåp.

De viktigaste lagändringarna under de senaste åren

Säkerheten i fråga om hanteringen av vapen har förbättrats genom den nya lagen om skjutbanor och nya författningar som gäller förvaring av vapen, vilka trädde i kraft den 1 december 2015.

Till skjutvapenlagen har fogats en hänvisning till Europeiska kommissionens förordning om deaktivering, genom vilken man vill försäkra sig om att deaktiverade skjutvapen försätts i varaktigt obrukbart skick. Förordningen tillämpas i EU-medlemsstaterna fr.o.m. den 8 april 2016.

Genom den ändring av skjutvapenlagstiftningen som trädde i kraft 2011 stramade man åt villkoren för beviljande av tillstånd för handvapen. Samtidigt effektiviserades övervakningen av hälsotillståndet både hos dem som ansöker om tillstånd och tillståndshavare.

Mer information

Seppo Sivula, Poliisitarkastaja 
Inrikesministeriet, Poliisiosasto, Suunnitteluyksikkö 0295488591