Utrustning för förstahandssläckning som släcker begynnande bränder

Utrustning för förstahandssläckning är

  • handbrandsläckare
  • släckningsfiltar
  • mobila släckningskärror
  • snabbrandposter som är fast installerade i byggnader
  • andra manuella och bärbara primärsläckningsprodukter som är avsedda för släckning av begynnande bränder.

Enligt skyldigheten till egen beredskap i räddningslagen ska man i byggnader och på offentliga tillställningar ha beredskap att släcka eldsvådor. Byggnadens ägare, innehavare och verksamhetsidkaren ansvarar för att fastställa och skaffa den utrustning för förstahandssläckning som behövs. Bestämmelser om beredskap att släcka eldsvådor finns även i lagstiftningen om bland annat arbetarskydd och kemikaliesäkerhet.

Handbrandsläckare ska underhållas och granskas

Gransknings- och serviceskyldigheten i fråga om handbrandsläckare gäller så kallade obligatoriska släckare i byggnader. Handbrandsläckare som förvaras i torra lokaler med jämn temperatur ska granskas med två års intervall, handbrandsläckare i andra utrymmen med ett års intervall. 

Granskningen och underhållet sköts av handbrandsläckarföretag. För handbrandsläckare ska även göras en periodisk besiktning med 11 års intervall enligt lagstiftningen om tryckbärande anordningar.