Internationella insatser hör till räddningsväsendet

Ett kontinuerligt internationellt samarbete med Europeiska unionen, FN, Nato, de nordiska länderna och andra grannländer hör till räddningsväsendet.

Finland kan på begäran av ett annat land, EU eller en internationell organisation lämna sådant bistånd till utlandet som hör till räddningsväsendet. Vid behov kan Finland också begära motsvarande bistånd av andra länder. Biståndet kan vara räddningsformationer, sakkunnig- eller materialhjälp. Bistånd lämnas t.ex. i samband med naturkatastrofer eller storolyckor orsakade av människor.

Verksamheten inleds genom att en stat som drabbats av en katastrof sänder en begäran om hjälp som kan komma antingen via EU:s civilskyddsmekanism, FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (OCHA) eller Natos samordningscentral för räddningstjänsten (EADRCC).

Inrikesministeriet beslutar om lämnande av bistånd till utlandet

Inrikesministeriet beslutar om lämnandet av bistånd inom räddningsväsendet till utlandet. Räddningsinstitutet upprätthåller ett register över internationella experter, utbildar experter, ordnar övningar samt ansvarar för materielanskaffningarna och lagringen.

När Finland beslutar om att skicka experter till utlandet, samlar Räddningsinstitutet en hjälpande grupp och svarar för logistiken. Finland kan bistå andra länder t.ex. genom att sända

  • en formation för räddning ur rasmassor
  • en formation för tekniskt stöd
  • enskilda sakkunniga inom olika branscher
  • materialhjälp, t.ex. tält, filtar och andra förnödenheter.

EU-kommissionen stöder via civilskyddsmekanismen de europeiska ländernas samarbete inom räddningstjänsten, bl.a. i förebyggande, beredskap och biståndsverksamhet. Kommissionen finansierar också olika projekt via civilskyddsmekanismen.

Det lokala och regionala samarbetet baserar sig på avtal

Finland har ingått flera regionala och bilaterala avtal med länderna i närområdet. Dessa avtal gäller såväl förebyggande av olyckor och beredskap som räddningsverksamhet vid olyckor. I avtalen har man kommit överens om förfarandena vid begäran om och lämnande av bistånd.

Finland har ett avtal som gäller räddningsväsendet bl.a. med

  • de övriga nordiska länderna (Nordred)
  • Estland
  • Ryssland
  • länder i Barentsregionen samt
  • länder i den arktiska regionen.

Avtalsparterna kan av varandra begära gränsöverskridande bistånd inom räddningstjänsten.

Mer information

Pauliina Eskola, Kansainvälisten asioiden johtaja 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö Telefon:0295488263   E-postadress: