Mottagande av kvotflyktingar är ett sätt att hjälpa de mest utsatta människorna

Flyktingar som lämnat sitt hemland eller permanenta bosättningsland och rest till ett annat land, oftast till ett närliggande land, kan tas för vidarebosättning i flyktingkvoten. Med vidarebosättning avses att flyktingar väljs ut och omplaceras i något annat land som inte är det första asyllandet men som är berett att ge flyktingen uppehållstillstånd.

I flyktingkvoten tar Finland emot personer som FN:s flyktingorganisation (UNHCR) betraktar som flyktingar eller andra utlänningar som är i behov av internationellt skydd. UNHCR bestämmer vem som behöver mest hjälp och föreslår för en liten del av dessa personer vidarebosättning till länder som tar emot kvotflyktingar. Finland har tagit emot kvotflyktingar sedan 1970-talet.

Att ta emot kvotflyktingar är ett effektivt, verkningsfullt och kontrollerat sätt att hjälpa de mest utsatta flyktingarna, eftersom behovet av skydd och de frågor som gäller säkerheten och förutsättningarna för mottagande och integration utreds redan innan flyktingarna kommer till Finland.

Behovet av vidarebosättning har ökat globalt under de senaste åren, och UNHCR uppskattar att 2,4 miljoner flyktingar är i behov av vidarebosättning 2024. 

Riksdagen bestämmer flyktingkvotens storlek

Riksdagen beslutar årligen i samband med godkännandet av statsbudgeten hur många kvotflyktingar Finland förbinder sig att ta emot. I regeringsprogrammet konstateras att Finland ska ta emot 500 kvotflyktingar per år.

Inrikesministeriet bereder i samarbete med utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet ett förslag om regional uttagning inom ramen för flyktingkvoten. Även Migrationsverket och Skyddspolisen deltar i beredningen av beslutet om regional uttagning. Beslutet fattas utifrån UNHCR:s årliga uppskattning av behovet av vidarebosättning för flyktingar ute i världen samt organisationens förslag till Finland. Beslut om regional uttagning fattas i regeringen.

UNHCR föreslår en grupp personer bland vilka de finländska myndigheterna väljer ut de kvotflyktingar som får komma till Finland. Uttagningen sker i allmänhet utgående från intervjuer. Utöver Migrationsverket deltar Skyddspolisen och integrationsexperter i uttagningen. Migrationsverket beslutar om beviljande av uppehållstillstånd. De personer som anländer till Finland som kvotflyktingar enligt UNHCR:s förslag beviljas flyktingstatus.

Behovet av internationellt skydd är den viktigaste grunden för vidarebosättning. Dessutom bedöms förutsättningarna för mottagande och integration i Finland vid valet av kvotflyktingar. Hinder i anslutning till allmän ordning och säkerhet, folkhälsa eller Finlands internationella förhållanden får inte finnas för valet av person.

I sin kvotpolitik prioriterar Finland vidarebosättning av i synnerhet de mest utsatta grupperna. Sådana grupper är till exempel barnfamiljer och kvinnor i utsatt ställning (änkor, ensamförsörjare, ensamstående kvinnor) samt personer med funktionsnedsättning.

Av den årliga kvoten har ca tio procent reserverats för mottagande av flyktingar som klassificeras som nödfall.

Mer information

Iikka Saunamäki, ledande sakkunnig 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, EU- ja kansainväliset asiat -yksikkö Telefon:0295488267   E-postadress: