Mottagande av kvotflyktingar är ett sätt att hjälpa dem som är i verklig nöd

Att ta emot kvotflyktingar är det effektivaste sättet att hjälpa de flyktingar som är i verklig nöd eftersom behovet av skydd utvärderas redan innan de kommer till Finland. I flyktingkvoten tar Finland emot personer som FN:s flyktingorganisation (UNHCR) betraktar som flyktingar eller andra utlänningar som är i behov av internationellt skydd.

Till kvoten väljs personer som redan är flyktingar i ett annat land och för vilka UNHCR föreslår vidarebosättning. Oftast befinner sig dessa personer i närliggande länder till det egna landet. UNHCR anser att de är flyktingar och strävar efter att vidarebosätta dem i länder där de har möjlighet att påbörja ett nytt liv. Med vidarebosättning av flyktingar avses att flyktingar väljs ut och omplaceras i något annat land som inte är det första asyllandet men som är berett att ge flyktingen uppehållstillstånd.

Finland har tagit emot kvotflyktingar sedan 1970-talet. Finland och Europeiska unionen har som mål att utvidga kvotflyktingssystemet genom att aktivera allt flera länder så att de ska delta i verksamheten.

Riksdagen bestämmer flyktingkvotens storlek

Riksdagen beslutar årligen om flyktingkvoten i samband med budgetbehandlingen. Under de senaste åren har kvoten varit 750 personer. Undantag utgjorde åren 2014 och 2015 då kvoten ökades som en följd av kriget i Syrien.

Inrikesministeriet bereder i samarbete med utrikesministeriet och arbets- och näringsministeriet ett förslag om regional uttagning inom ramen för flyktingkvoten. Beslutet fattas utifrån UNHCR:s årliga uppskattning av behovet av vidarebosättning för flyktingar ute i världen samt organisationens förslag till Finland. Regeringen beslutar om den regionala uttagningen inom ramen för kvoten.

UNHCR föreslår en grupp personer bland vilka de finländska myndigheterna väljer ut de kvotflyktingar som får komma till Finland. Uttagningen sker i allmänhet utgående från intervjuer. Migrationsverket beslutar om beviljande av uppehållstillstånd. De personer som anländer till Finland som kvotflyktingar enligt UNHCR:s förslag beviljas flyktingstatus.

Behovet av internationellt skydd är den viktigaste grunden för vidarebosättning. Dessutom bedöms förutsättningarna för mottagande och integration i Finland vid valet av kvotflyktingar. Hinder i anslutning till allmän ordning och säkerhet, folkhälsa eller Finlands internationella förhållanden får inte finnas för valet av person.

Finland prioriterar i sin kvotpolitik vidarebosättning av de mest utsatta grupperna, såsom barnfamiljer och kvinnor i utsatt ställning (efterlevande maka, ensamförsörjare, ensamstående).

Av den årliga kvoten har ca 10 procent reserverats för mottagande av flyktingar som klassificeras som nödfall.