Laglighetsövervakningen vid ämbetsverken inom förvaltningsområdet

Tyngdpunkten för den praktiska verksamheten och behandlingen av frågor som gäller laglighetsövervakning ligger vid ämbetsverken inom förvaltningsområdet.

Inrikesministeriet behandlar enskilda förvaltningsklagan som gäller den underlydande förvaltningen endast av särskilda skäl. Ett sådant särskilt skäl kan på grund av ärendets natur vara t.ex. tjänsteställningen hos den tjänsteman som är föremål för klagomålet, jäv, strukturella orsaker i anslutning till myndighetsverksamheten, behovet av sektorstyrningen eller lagstiftningsmässiga frågor.

Nödcentralsverket

Nödcentralsverkets enhet för laglighetsövervakning lyder direkt under Nödcentralsverkets direktör.

Allmän feedback eller feedback på ett enskilt nödmeddelande kan ges elektroniskt till Nödcentralsverket. På Nödcentralsverkets webbplats finns också information och anvisningar för att anföra en förvaltningsklagan.

Att göra en förvaltningsklagan
Responsblankett
Kontaktinformation

Polisstyrelsen

Inom Polisstyrelsen hör laglighetsövervakningen till ansvarsområdet för staben för Polisstyrelsen. På polisens webbplats finns information om hur man anför klagan över polisverksamheten samt om förfarandet vid brott där den misstänkte är polis. Dessutom finns det en elektronisk responsblankett på polisens webbplats.

Att anföra klagan över polisens verksamhet
Responsblankett
Kontaktinformation

Migrationsverket

Enheten för juridisk service och landinformation samordnar laglighetsövervakningen vid Migrationsverket.

Responsblankett
Kontaktinformation

Gränsbevakningsväsendet

Staben för Gränsbevakningsväsendet och den juridiska avdelningen vid staben ansvarar för laglighetsövervakningen vid Gränsbevakningsväsendet.

Responsblankett
Kontaktinformation