Organisation och ansvarsfördelning inom polisen

Aktörer inom polisen är Polisstyrelsen, polisinrättningarna, Centralkriminalpolisen, Polisyrkeshögskolan och Skyddspolisen.

Polisstyrelsen styr polisverksamheten

Polisstyrelsen är ett centralt ämbetsverk som leder och styr den operativa polisverksamheten. Polisstyrelsens uppgift är att planera, utveckla, leda och övervaka polisverksamheten och dess stödfunktioner. Polisstyrelsen svarar för att medborgarna får polisens tjänster på ett likvärdigt och högklassigt sätt på olika håll i Finland.

Polisstyrelsen finns i Helsingfors och omfattar dessutom lotteriförvaltningen och vapenförvaltningen i Riihimäki och tillsynen över säkerhetsbranschen i S:t Michel. Polisstyrelsen leds av polisöverdirektören.

Under Polisstyrelsen lyder polisinrättningarna och polisens riksomfattande enheter Centralkriminalpolisen och Polisyrkeshögskolan. Polisstyrelsen ansvarar för resultatstyrningen av dessa enheter. Direkt under inrikesministeriet lyder dessutom Skyddspolisen.

Den lokala polisen utgörs av polisinrättningar

Den lokala polisen utgörs av 11 polisinrättningar. Lokalpolisens servicenät består av huvudpolisstationen, polisstationer, polisens serviceställen och samserviceställen.

Polisinrättningarna är:

 • Polisinrättningen i Helsingfors
 • Polisinrättningen i Inre Finland
 • Polisinrättningen i Lappland
 • Polisinrättningen i Sydvästra Finland
 • Polisinrättningen i Sydöstra Finland
 • Polisinrättningen i Tavastland
 • Polisinrättningen i Uleåborg
 • Polisinrättningen i Västra Nyland
 • Polisinrättningen i Österbotten
 • Polisinrättningen i Östra Finland
 • Polisinrättningen i Östra Nyland

Polisen har en styrka på ca 7 300 polismän i Finland. Antalet har minskat under de senaste åren på grund av besparingarna inom polisen.

Centralkriminalpolisen avslöjar och undersöker de allvarligaste brotten

Centralkriminalpolisen (CKP) är en riksomfattande enhet som har specialiserat sig på bekämpning av internationell, organiserad och professionell brottslighet samt av annan allvarlig brottslighet. Centralkriminalpolisen har också vissa andra särskilda specialkunniguppgifter såsom ansvaret för det s.k. PTG-kriminalunderrättelsesamarbetet mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet. Finlands enda kriminaltekniska laboratorium finns vid Centralkriminalpolisen. Laboratoriet betjänar alla polisenheter och vissa andra myndigheter. Vid Centralkriminalpolisen finns också Cyberbrottscentrum, ett centrum mot cyberbrottslighet.

Centralkriminalpolisen är Finlands nationella centrum för det internationella kriminalpolissamarbetet och ansvarar för de uppgifter som hör till Interpols, Europols och Schengens nationella centrum.

Polisyrkeshögskolan utbildar poliserna i Finland

Polisyrkeshögskolan (Polamk) som finns i Tammerfors svarar för rekryteringen till polisutbildningen och antagningen av studerande, för examensutbildningen, ledarutbildningen och fortbildningen för poliser samt för forsknings- och utvecklingsverksamheten inom polisbranschen. Alla nya poliser utexamineras från Polisyrkeshögskolan. Polisens körutbildningscentral ligger i Pieksämäki, och polishundsförarna utbildas vid Polishundsinrättningen i Tavastehus.

Vid Polisyrkeshögskolan bedrivs tillämpad forskning och utveckling, som betjänar planeringen och utvecklingen av polisverksamheten och den inre säkerheten. Också polisens statistiktjänst finns vid Polisyrkeshögskolan.

Skyddspolisen bekämpar brott som äventyrar rikets inre och yttre säkerhet

Skyddspolisen är en riksomfattande polisenhet under inrikesministeriet. Till dess viktigaste uppgifter hör bekämpning av terrorism och olaglig underrättelseverksamhet (kontraspionage), säkerhetsarbete och förhindrande av spridning av massförstörelsevapen. Skyddspolisens uppgift skiljer sig från polisens övriga brottsbekämpning genom att Skyddspolisen avvärjar sådana projekt och brott som kan utgöra fara för stats- och samhällsordningen eller för rikets inre och yttre säkerhet.

När det gäller bekämpning av terrorism är Skyddspolisen ansvarig myndighet för det nationella och internationella operativa myndighetssamarbetet. Skyddspolisen utarbetar och upprätthåller en lägesbild av terrorismen i Finland.

Skyddspolisen har till uppgift att följa utvecklingen av inhemska extrema fenomen och den olagliga verksamheten i anknytning till dem. Skyddspolisen rapporterar om förändringarna i dessa till andra säkerhetsmyndigheter och statsledningen.

Skyddspolisen är en expertmyndighet som gör t.ex. hotbedömningarna angående statsbesök och säkerhetsutredningarna av personer som rekryteras till uppgifter som är av betydelse med tanke på säkerheten.

Förutom huvudkontoret som ligger i Helsingfors har Skyddspolisen verksamhetsställen i Åbo, Villmanstrand, Uleåborg, Tammerfors, Vasa, Joensuu, Kuopio och Rovaniemi. Vid Skyddspolisen arbetar ca 400 tjänstemän, av vilka över hälften är poliser.