Paketet om smart gränsförvaltning förbättrar EU:s gränssäkerhet

EU har antagit ett s.k. paket om smart gränsförvaltning (Smart Borders), som ska tas i bruk 2024-2025. Syftet med paketet om smart gränsförvaltning är att 

  • göra in- och utresekontrollerna smidigare
  • förbättra den inre säkerheten bland annat genom starkare identifiering av personer vid de yttre gränserna
  • nderlätta avslöjandet av personer som befinner sig på EU:s territorium efter att deras vistelserätt gått ut. 

Till helheten hör förutom in- och utresesystemet också EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias), som motsvarar de system för förhandsregistrering av resenärer som används ute i världen. 

In- och utresesystemet registrerar gränsövergångar vid EU:s yttre gränser

In- och utresesystemet förbättrar kvaliteten på in- och utresekontrollerna i fråga om tredjelandsmedborgare och identifieringen av personer som vistas olagligt i Schengenområdet. Samtidigt effektiviseras bekämpningen, avslöjandet och undersökningen av terrorism och annan allvarlig brottslighet. 

I och med att systemet tas i bruk frångår man stämplingen av pass efter en kort övergångsperiod. Systemet gör det också möjligt för tredjelandsmedborgare att kontrollera sin återstående vistelsetid. 

Uppgifterna om tredjelandsmedborgare förs in i in- och utresesystemet när de för första gången anländer till Schengenområdet. Uppgifter som förs in i systemet:

  • maskinläsbara uppgifter på passet (namn, passets och den eventuella viseringens nummer)
  • uppgifter om gränsövergångar och vistelse
  • uppgifter om gränsövergångsställe
  • biometriska uppgifter (ansiktsbild, fingeravtryck).

I regel förvaras uppgifterna i systemet i tre år. I syfte att kunna undersöka allvarliga brott har de brottsbekämpande myndigheterna tillgång till uppgifterna i systemet. Den statistik som baserar sig på uppgifterna i in- och utresesystemet är till hjälp i utarbetandet av de riskanalyser som kodexen om Schengengränserna kräver. Statistiken stöder också det politiska beslutsfattandet inom migrations- och viseringspolitiken. 

Informationssystemen förvaltas av Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, eu-LISA.

Tidsplanen för beredning och ibruktagande

Förordningspaketet om smart gränsförvaltning antogs 2017–2018. Det grundar sig på ett mer omfattande meddelande som kommissionen offentliggjorde redan 2008. Våren 2013 offentliggjorde kommissionen sitt första lagförslag om smart gränsförvaltning och i april 2016 ett nytt lagförslag.

Den målsatta tidsplanen:

  • in- och utresesystemet ska tas i bruk på hösten 2024
  • EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd Etias på våren 2025.

Kommissionen ska fastställa de slutliga datumen för ibruktagandet när man har försäkrat sig om att systemen fungerar och när nödvändiga testningar har utförts. 

De föreslagna ändringarna förbättrar kvaliteten på in- och utresekontrollerna, gör det möjligt att i allt större utsträckning utnyttja automatisk gränskontroll och effektiviserar bekämpningen av hot mot den inre säkerheten.

Mer information

Tero Hirvonen, enhetschef, tfn 0295 421 191, [email protected]