Helheten Smart gränsförvaltning förbättrar EU:s gränssäkerhet

En helhet som kallas Smart gränsförvaltning (Smart Borders) är under beredning i EU. Målet är att förbättra den inre säkerheten genom att göra det lättare att avslöja i synnerhet personer som vistas inom EU längre än de får.

Systemet för in- och utresa (EES) registrerar gränsövergångar vid EU:s yttre gränser

Syftet med systemet för in- och utresa är att förbättra kvaliteten på gränskontrollerna i fråga om tredjelandsmedborgare och i synnerhet identifieringen av personer som vistas olagligt i Schengenområdet. Samtidigt effektiviseras bekämpning, avslöjande och undersökning av terrorism och annan allvarlig brottslighet. I och med att systemet tas i bruk är avsikten att man ska frångå stämplingen av pass efter en övergångsperiod på sex månader.

Uppgifterna om tredjelandsmedborgare förs in i systemet för in- och utresa när de anländer till Schengenområdet för första gången. Uppgifter som ska föras in i systemet:

  • maskinläsbara uppgifter på passet (namn, passets och den eventuella viseringens nummer)
  • uppgifter om gränsövergångar och vistelse
  • uppgifter om gränsövergångsställe
  • biometriska uppgifter (ansiktsbild, fingeravtryck).

Uppgifterna förvaras i systemet i fem år. I förslaget ingår de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifterna i systemet för att undersöka allvarliga brott.

Den statistik som kan tas fram utifrån uppgifterna i systemet för in- och utresa gör det lättare att utarbeta de riskanalyser som förpliktas enligt kodexen om Schengengränserna samtidigt som den stöder det politiska beslutsfattandet inom migrations- och visumpolitiken. Finlands förhandlingsmål är att man i den EU-reglering som gäller gränskontroller ska beakta såväl att säkerheten förbättras som behoven av en smidig gränstrafik.

Informationssystemet ska administreras av europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, eu-LISA.

Nationella program för registrerade resenärer gör gränsövergångarna snabbare för dem som reser ofta

I förslaget till förordning ingår också möjligheten att införa nationella program för registrerade resenärer (RTP). Detta ger möjlighet till enklare och snabbare gränsövergångar för dem som reser ofta inom Schengenområdet och ansöker om tillträde till programmet samt fyller kriterierna för förhandsgranskningen. Medlemsstaterna kan samarbeta och utbyta information i nationella program för registrerade resenärer.

Beredningens tidsplan

Förslagspaketet om smart gränsförvaltning har beretts grundligt i flera år. Det grundar sig på ett mer omfattande meddelande som kommissionen publicerade redan år 2008 och är en del av Stockholmsprogrammet. Kommissionen publicerade våren 2013 sitt lagförslag om smart gränsförvaltning och ett nytt lagförslag i april 2016.

Den tidsplan som kommissionen föreslår är att rådets allmänna ståndpunkt antas 2016 och datasystemen byggs upp 2017–2020. Avsikten är att systemet för in- och utresa kan införas år 2020.

De föreslagna ändringarna förbättrar kvaliteten på gränskontrollerna, gör det möjligt att i allt större utsträckning utnyttja automatisk gränskontroll och effektiviserar bekämpningen av hot mot den inre säkerheten.

Mer information

Kimmo Elomaa, biträdande avdelningschef, tfn 02954 21104, [email protected]