En fungerande brandvarnare är a och o för brandsäkerheten i varje bostad

Det är obligatoriskt att ha en brandvarnare i varje bostad. 

Brandvarnarna kan antingen vara traditionella batteridrivna brandvarnare eller brandvarnare som är anslutna till byggnadens elnät. I händelse av elavbrott har också brandvarnare som är anslutna till elnätet reservbatterier. 

Brandvarnarens syfte är att upptäcka eldsvådor och varna dem som finns i bostaden så tidigt som möjligt. För att brandvarnaren ska reagera på röken i ett tidigt skede och larmsignalen ska höras överallt ska det finnas ett tillräckligt antal fungerande och korrekt placerade brandvarnare i bostaden. Eftersom röken stiger uppåt ska brandvarnaren installeras i taket. 

Det ska finnas minst en brandvarnare för varje begynnande yta på 60 m².  Förutom ytan ska man vid placeringen av brandvarnaren beakta bostadens och lokalernas form och de funktioner som innebär brandrisk, till exempel laddning av elektriska anordningar. 

Brandvarnaren ska vara funktionsduglig. I underhållsansvaret ingår att byta brandvarnarens batteri regelbundet och att byta ut brandvarnaren när den går sönder eller blir gammal. En brandvarnare har i allmänhet en livslängd på högst 10 år.

Enligt räddningsväsendets olycksfallsstatistik upptäcktes det i samband med nästan varannan brand i en bostadsbyggnad att det inte fanns någon fungerande brandvarnare i bostaden. På basis av andra utredningar kan det uppskattas att cirka 20 procent av bostäderna helt saknar brandvarnare. I egnahemshus tillgodoses skyldigheterna att skaffa och underhålla brandvarnare bättre än i bostadsaktiebolag och hyreslägenheter.