Frivillig återresa som stöds gör det lättare att återvända till hemlandet

Finland kan under vissa villkor stödja frivillig återresa till hemlandet. Bidrag kan betalas till bl.a. sådana tredjelandsmedborgare som sökt internationellt skydd och som avlägsnar sig från landet frivilligt och varaktigt efter att ha återkallat sin ansökan eller efter att ha fått avslag på ansökan om uppehållstillstånd.

Bidrag kan också beviljas bl.a. sådana personer som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd på grund av hinder för avlägsnande ur landet och sådana offer för människohandel som inte har hemkommun i Finland.

Bidraget för frivillig återresa kan täcka kostnaderna för återresan och ett ekonomiskt stöd med hjälp av vilket den återvändande kan börja om i sitt hemland.

Stödet kan utgöras av pengar eller bidrag i form av förnödenheter. Med detta bidrag avses olika förnödenheter eller tjänster för att t.ex. starta ett småföretag eller skaffa en utbildningsplats.

Migrationsverket och den förläggning där den återvändande har registrerats som kund ansvarar för ordnandet av frivillig återresa och bidrag. Internationella migrationsorganisationen IOM, som är Migrationsverkets samarbetspartner, kan sköta researrangemangen för den återvändande samt bistå honom eller henne på flygfältet under återresan.

Frivillig återresa är alltid det främsta alternativet

Om en person påträffas olagligt i landet eller inte har beviljats ett tillstånd som ger rätt till vistelse i landet, såsom asyl, ska han eller hon avlägsnas ur landet. Strävan är att personen i första hand återvänder frivilligt inom en angiven tidsfrist.

Beroende på situationen kan återresan säkerställas i sista hand genom att personen ledsagas till mållandet. Vid återsändande av större grupper kan man också använda ett för ändamålet reserverat charterflygplan eller delta i återsändandeflygningar som organiseras av den europeiska gränsförvaltningsbyrån Frontex.

Återsändandena verkställs av polisen.

En central omständighet som inverkar på hur man lyckas med återsändanden är de finländska myndigheternas, i praktiken polisens, fungerande samarbetsrelationer till de länder dit flyktingar återsänds och dessa länders beskickningar.

Återsändanden kan genomföras också utan s.k. återsändningsavtal. Polisen återsänder årligen människor till ca 100 olika länder trots att vi har officiella återtagandeavtal endast med en del länder. Återtagandeavtal är således endast ett verktyg som stöder återsändandeverksamheten, och återsändanden kan genomföras till nästan alla världens länder utan ett separat återsändningsavtal.

Mer information

Marja Avonius, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Telefon:0295488668   E-postadress:


Berit Kiuru, ledande sakkunnig 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, rättsenheten Telefon:0295488283   E-postadress: