Lagar och förordningar om räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten

Inrikesministeriet svarar för beredningen av lagstiftningen om räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten.

På denna sida finns lagar och förordningar om räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten som inrikesministeriet har beredningsansvar för. Räddningsväsendet har uppgifter också enligt lagstiftning inom andra förvaltningsområden.

Utöver genom lagar och förordningar styrs räddningsväsendets ansvarsområde bland annat genom inrikesministeriets särskilda anvisningar om räddningsväsendet och nödcentralsverksamheten. 

Räddningslagen

När det gäller lagar om räddningsväsendet har Räddningslagen (379/2011) det mest omfattande tillämpningsområdet.

Syftet med räddningslagen är att förbättra människornas säkerhet och minska antalet olyckor. Lagens syfte är också att när en olycka är överhängande eller har inträffat ska människor räddas, viktiga funktioner tryggas och följderna av olyckan begränsas effektivt så att olägenheterna för människor, egendom och miljön blir så små som möjligt.

Ordnande av räddningsväsendet

Enligt lagen om ordnande av räddningsväsendet ordnas räddningsväsendet från ingången av 2023 av välfärdsområdena och Helsingfors stad. 

Lagen om varningsmeddelanden

En myndighets varningsmeddelanden i radio och television regleras av lagen om varningsmeddelanden (466/2012). En myndighet får utfärda ett varningsmeddelande i situationer där det är nödvändigt att varna allmänheten om en händelse som kan innebära fara för människors liv eller hälsa eller omfattande skada eller förstörelse av egendom. Ett varningsmeddelande utfärdas vanligen också när den farliga situationen är över. 

Läs mer om varningsmeddelande

Andra centrala författningar

Andra lagar och förordningar om varnande av befolkningen

Lagar och förordningar om nödcentralsverksamheten

Lagar och förordningar om Räddningsinstitutet

Lagar och förordningar om Brandskyddsfonden

Lagar och förordningar om anordningar och fordon

Förordningar om skyddsrum

Förordningar om räddningsplaner, utrymningsvägar och räddningsvägar 

Andra lagar och förordningar om räddningsväsendet