Organisation och ansvarsfördelning inom gränssäkerheten

Nio förvaltningsenheter har ansvar för Gränsbevakningsväsendets uppgifter. Dessa är staben för Gränsbevakningsväsendet, som också är inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning, Sydöstra Finlands, Norra Karelens, Kajanalands och Lapplands gränsbevakningssektioner, Finska vikens och Västra Finlands sjöbevakningssektioner, Bevakningsflygdivisionen samt Gräns- och sjöbevakningsskolan.

Staben för Gränsbevakningsväsendet är inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning

Gränsbevakningsavdelningen är både en avdelning vid ministeriet och staben för Gränsbevakningsväsendet. Gränsbevakningsavdelningen leds av biträdande chefen för Gränsbevakningsväsendet, konteramiral Markku Hassinen.

Gränsbevakningsavdelningen behandlar lagstiftningsmässiga och internationella ärenden och ärenden som gäller styrning av den underlydande förvaltningen i anslutning till gränsövervakning, gränskontroller, sjöräddning, bekämpning av miljöskador på havsområden och Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpning.

Gränsbevakningsavdelningen behandlar också ärenden som gäller Gränsbevakningsväsendets organisation, områdesindelning, ekonomiförvaltning, resultatstyrning och upphandling samt personaladministration. Dessutom behandlar gränsbevakningsavdelningen andra ärenden inom Gränsbevakningsväsendets ansvarsområde som hör till inrikesministeriet.

Gränsbevakare och sjöbevakare utbildas vid Gräns- och sjöbevakningsskolan

Gräns- och sjöbevakningsskolan finns i Imatra. Sjöbevakningens utbildningsenhet finns i Åbo.

Gräns- och sjöbevakningsskolan ordnar grundutbildning, fortbildning och kompletterande utbildning för Gränsbevakningsväsendets personal samt kompletterande utbildning för samarbetsmyndigheterna. Utbildning ges på både finska och svenska. Gräns- och sjöbevakningsskolan ansvarar för den riksomfattande rekryteringen av gränsbevakare.

Mer information

Marko Saareks, biträdande avdelningschef, tfn 0295 421 102, [email protected]