Merparten av brotten är egendoms- och trafikbrott

Polisen får årligen kännedom om närmare en miljon brott eller förseelser (lindriga brott), av vilka cirka hälften är trafikförseelser. Av de övriga brotten och förseelserna är hälften egendomsbrott och en fjärdedel trafikbrott.

Utvecklingen av olika typer av brott beror förutom på den faktiska ökningen eller minskningen av brottsligheten också på hur aktivt brottsoffren gör polisanmälan. Även effektiviteten och inriktningen hos myndighetstillsynen inverkar på antalet uppdagade brott.

Det mest utmärkande draget under de senaste årtiondena har varit att antalet stöldbrott har slutat öka och att brottsligheten har börjat minska. Däremot har bedrägeribrottsligheten ökat markant på 2000-talet.

Cyklar vanligaste stöldgodset

Cykelstölder är den vanligaste typen av stöld som riktas mot hushåll och enskilda personer. Efter att länge ha ökat har antalet cykelstölder dock stabiliserats eller till och med börjat minska. Antalet bilinbrott har också minskat sedan början av 2000-talet, och även antalet inbrott i affärslokaler har sjunkit betydligt.

Stöldbrott är vanligare i urbana miljöer. I Nyland är antalet stöldbrott mångdubbelt jämfört med resten av Finland. I europeisk skala är antalet egendomsbrott ringa i Finland.

Trafiksäkerheten har utvecklats i en positiv riktning

Över hälften av de brott som har kommit till polisens kännedom är trafikbrott. Tre fjärdedelar av trafikbrotten är brott mot hastighetsbegränsningar. År 2018 uppgick antalet trafikbrott till cirka 510 000 (med undantag för rattfylleri). Antalet döda i trafiken uppgick 2018 till 226 personer och var lika litet senast på 1940-talet. 13 procent av dödsfallen i trafiken var fall av rattfylleri.

Dödligt våld och alkohol hänger tätt ihop

År 2018 begicks 95 våldsbrott med dödlig utgång i Finland. Antalet offer för dödligt våld ökade med 28 procent jämfört med föregående års nivå, men var fortfarande klart under medelnivån på 1990-talet och i början av 2000-talet. Minskningen av dödligt våld, som pågått nästan oavbrutet i över tjugo år, upphörde.

Dödligt våld hos oss är för det mesta våld mellan utslagna och alkoholiserade män. Brotten har nära anknytning till situationer där alkohol används.

Dödligt våld ligger i Finland på en nivå som i relation till invånarantalet är lägre än i Ryssland och de baltiska länderna, men högre än i våra västliga grannländer. Skillnaden i jämförelse med de övriga nordiska länderna utgörs i huvudsak av de brott med anknytning till alkohol som begås av utslagna och alkoholiserade män. Brottslighetsnivån i Finland hos den befolkning som arbetar skiljer sig inte nämnvärt från de övriga nordiska länderna.

 

Källa: Rikollisuustilanne 2018 (Brottsligheten 2018), Institutet för kriminologi och rättspolitik

Mer information

Ari Evwaraye, Strategiapäällikkö/strategichef 
inrikesministeriet, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen 0295488373