Merparten av brotten är egendoms- och trafikbrott

Antalet brott som kommit till myndigheternas kännedom har i huvudsak minskat under de senaste tio åren. År 2020 ökade dock antalet brott klart jämfört med året innan.

År 2020 fick myndigheterna kännedom om cirka 686 000 brott och förseelser, av vilka 543 429 var brott enligt strafflagen och 129 549 trafikförseelser. Antalet förseelser minskade med 63 procent, i huvudsak eftersom vissa trafikförseelser leder till en administrativ påföljd och inte till böter.

Antalet brott enligt strafflagen ökade  med 19 procent jämfört med året innan. Egendomsbrotten utgör något mindre än hälften av det totala antalet brott och trafikbrotten cirka en fjärdedel. 
Utvecklingen av olika typer av brott beror förutom på den faktiska ökningen eller minskningen av brottsligheten också på hur aktivt brottsoffren gör polisanmälan. Även effektiviteten och inriktningen hos myndighetstillsynen inverkar på antalet uppdagade brott.

Antalet egendomsbrott och trafikbrott ökade

År 2020 ökade antalet stöldbrott med nästan 10 procent från året innan (cirka 139 000 brott). Detta är ett undantag från den långvariga trenden att antalet stöldbrott minskar, men antalet är dock klart mindre än i början av 1990-talet.

Cykelstölder är den vanligaste typen av stöld som riktas mot hushåll och enskilda personer. Antalet cykelstölder började stiga under 2019 och 2020.

Stöldbrott är vanligare i urbana miljöer. I Nyland är antalet stöldbrott mångdubbelt jämfört med det övriga Finland. I europeisk skala hör Finland till länder med låg egendomsbrottslighet.

Cirka en fjärdedel av de brott som har kommit till polisens kännedom är trafikbrott. År 2020 registrerades 132 000 trafikbrott, av vilka cirka 15 procent var fall av rattfylleri.

Antalet fall av rattfylleri har hållits på rätt samma nivå 2011–2020. Andelen fall av grovt rattfylleri av de rattfylleribrott som myndigheterna registrerat har dock under tio års tid minskat från 53 procent till 34 procent. Antalet narkotikafall och deras andel av fall av rattfylleri har ökat klart under de senaste tio åren.

Dödligt våld och alkohol hänger tätt ihop

År 2020 begicks 95 våldsbrott med dödlig utgång i Finland. Antalet fall av dödligt våld steg med 14 procent från året innan, men ligger klart under medelnivån på 1990-talet och i början av 2000-talet.

Dominerande när det gäller dödligt våld är våldet mellan utslagna och alkoholiserade män. Brotten har nära anknytning till situationer där alkohol används.

Dödligt våld ligger i Finland på en nivå som i relation till invånarantalet är lägre än i Ryssland och de baltiska länderna, men högre än i våra västliga grannländer. Skillnaden i jämförelse med de övriga nordiska länderna utgörs i huvudsak av de brott med anknytning till alkohol som begås av utslagna och alkoholiserade män. Brottslighetsnivån i Finland hos den befolkning som arbetar skiljer sig nästan inte alls från de övriga nordiska länderna.

Källa: Rikollisuustilanne 2019 (Brottsligheten 2019), Institutet för kriminologi och rättspolitik

Mer information