Merparten av brotten är egendoms- och trafikbrott

Polisen får årligen kännedom om närmare en miljon brott eller förseelser (lindriga brott), av vilka cirka hälften är trafikförseelser. Av de övriga brotten och förseelserna är hälften egendomsbrott och en fjärdedel trafikbrott.

Utvecklingen av olika typer av brott beror förutom på den faktiska ökningen eller minskningen av brottsligheten också på hur aktivt brottsoffren gör polisanmälan. Även effektiviteten och inriktningen hos myndighetstillsynen inverkar på antalet uppdagade brott.

Det mest utmärkande draget under de senaste årtiondena har varit att antalet stöldbrott har slutat öka och brottsligheten har börjat minska. Däremot har bedrägeribrottsligheten ökat markant på 2000-talet.

Cyklar vanligaste stöldgodset

Endast en liten del av egendomsbrotten kommer till polisens kännedom. Särskilt sådana brott som riktar sig mot mindre värdefull lös egendom är i verkligheten mycket vanligare än vad som framgår av polisens statistik. Cyklar är det vanligaste stöldgodset. Under 2000-talet utgjorde cykelstölder en tredjedel av alla stölder som hushåll blev utsatta för. På 2010-talet har andelen varit t.o.m. hälften.

Trafiksäkerheten har utvecklats i en positiv riktning

Över hälften av de brott som har kommit till polisens kännedom är trafikbrott. Tre fjärdedelar av trafikbrotten är brott mot hastighetsbegränsningar. År 2017 uppgick antalet trafikbrott till cirka 498 000 (med undantag för rattfylleri). Antalet döda i trafiken uppgick 2017 till 224 personer och var lika litet senast på 1940-talet. Cirka en femtedel av dödsfallen i trafiken är fall av rattfylleri.

Dödligt våld och alkohol hänger tätt ihop

Antalet fall av dödligt våld har minskat sedan mitten av 1990-talet. Mängden dödligt våld är störst bland utslagna och alkoholiserade män.

Brotten har nära anknytning till situationer där alkohol används. År 2017 uppgick antalet fall av dödligt våld till 73. Risken att bli utsatt för dödligt våld är störst för män mellan 25 och 60 år och för kvinnor mellan 40 och 50 år.

Dödligt våld ligger i Finland på en nivå som i relation till invånarantalet är betydligt lägre än i Ryssland och de baltiska länderna, men högre än i våra västliga grannländer. Skillnaden i jämförelse med de övriga nordiska länderna utgörs i huvudsak av de brott med anknytning till alkohol som begås av utslagna och alkoholiserade män. Brottslighetsnivån i Finland hos den befolkning som arbetar skiljer sig inte från de övriga nordiska länderna.

 

Källa: Rikollisuustilanne 2017 (Brottsligheten 2017), Institutet för kriminologi och rättspolitik

 

Mer information

Ari Evwaraye, Strategiapäällikkö/strategichef 
inrikesministeriet, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen 0295488373