Merparten av brotten är egendoms- och trafikbrott

Antalet brott som kommit till myndigheternas kännedom har i huvudsak minskat under de senaste tio åren. År 2021 minskade antalet strafflagsbrott med över tio procent jämfört med året innan.

År 2021 fick myndigheterna kännedom om cirka 501 500 brott och förseelser, av vilka 482 593 var strafflagsbrott. Antalet strafflagsbrott minskade med cirka 13 procent jämfört med 2020.

Egendomsbrotten utgjorde något mindre än hälften av det totala antalet brott och trafikbrotten cirka en fjärdedel. 

Utvecklingen av olika typer av brott beror förutom på den faktiska ökningen eller minskningen av brottsligheten också på hur aktivt brottsoffren gör polisanmälan. Även effektiviteten och inriktningen hos myndighetstillsynen inverkar på antalet uppdagade brott.

Antalet egendomsbrott minskade 2021

År 2021 minskade antalet stöldbrott med nästan åtta procent från året innan och närmade sig nivån år 2019.

Cykelstölder är den vanligaste typen av stöld som riktas mot hushåll och enskilda personer. Enligt uppgifter från både polisen och försäkringsbolagen ser det dock ut att antalet cykelstölder minskade 2021. 

Stöldbrott är vanligare i urbana miljöer. I Nyland är antalet stöldbrott mångdubbelt jämfört med det övriga Finland. 

Cirka en fjärdedel av de brott som kommer till polisens kännedom är trafikbrott. År 2021 registrerades totalt 134 442 trafikbrott. Av dem var 17 370, det vill säga cirka 13 procent, rattfylleribrott.

Antalet rattfylleribrott höll sig ganska stabilt 2012–2021.  Andelen fall av grovt rattfylleri av de rattfylleribrott som myndigheterna registrerat har dock minskat från 53 procent till 36 procent under det senaste årtiondet

Dödligt våld och alkohol hänger tätt ihop

År 2021 begicks 94 våldsbrott med dödlig utgång i Finland. Mängden dödligt våld låg på nästan samma nivå som 2020 men var fortfarande klart under medelnivån för början av 2000-talet.

Dominerande när det gäller dödligt våld är våldet mellan utslagna och alkoholiserade män. Största delen av fallen av dödligt våld inträffar i privata bostäder. 

Mängden dödligt våld ligger i Finland på en nivå som i relation till invånarantalet är lägre än i Ryssland och de baltiska länderna, men högre än i de västliga grannländerna. Skillnaden i jämförelse med de övriga nordiska länderna utgörs i huvudsak av de brott med anknytning till alkohol som begås av utslagna och alkoholiserade män. Brottslighetsnivån i Finland hos den befolkning som arbetar skiljer sig nästan inte alls från de övriga nordiska länderna.

Källa: Rikollisuustilanne 2021 (Brottsligheten 2021), Institutet för kriminologi och rättspolitik

Mer information