Merparten av brotten är egendoms- och trafikbrott

Finska polisen får kännedom om ca en halv miljon brott per år. Av dessa är cirka hälften egendomsbrott. Cirka en fjärdedel är trafikbrott.

Utvecklingen av olika typer av brott beror förutom på den faktiska ökningen eller minskningen av brottsligheten också på hur aktivt brottsoffren gör polisanmälan. Även effektiviteten och inriktningen hos myndighetstillsynen inverkar på antalet uppdagade brott.

Det mest utmärkande draget under de senaste årtiondena har varit att antalet stöldbrott har slutat öka och brottsligheten har börjat minska. Däremot har bedrägeribrottsligheten ökat markant på 2000-talet.

 

källa: rapporten Rikollisuustilanne 2015

Brott som kommit till polisens kännedom 1983–2015. Alla brott och stöldbrott (per 10 000 invånare), misshandelsbrott och fall av rattfylleri (per 100 000 invånare).

Cyklar vanligaste stöldgods

Endast en liten del av egendomsbrotten kommer till polisens kännedom. Särskilt sådana brott som riktar sig mot mindre värdefull lös egendom är i verkligheten mycket vanligare än vad som framgår av polisens statistik. Cyklar är vanligaste stöldgods. Under 2000-talet utgjorde cykelstölder en tredjedel av alla stölder som hushåll blev utsatta för. På 2010-talet har andelen varit t.o.m. hälften.

Över hälften av de brott som har kommit till polisens kännedom är trafikbrott. Två tredjedelar av trafikbrotten är brott mot hastighetsbegränsningar. År 2015 var antalet trafikbrott ca 432 000 (med undantag för rattfylleri). År 2015 dog 260 personer i trafiken. Antalet döda i trafiken var lika litet senast på 1940-talet. Cirka en femtedel av dödsfallen i trafiken är fall av rattfylleri.

Dödligt våld och alkohol hänger tätt ihop

Antalet fall av dödligt våld har minskat sedan mitten av 1990-talet. Mängden dödligt våld är störst mellan utslagna och alkoholiserade män. Brotten har nära anknytning till situationer där alkohol används. År 2015 var antalet fall av dödligt våld 84. Risken att bli utsatt för dödligt våld är störst för män mellan 25 och 60 år och för kvinnor mellan 40 och 50 år.

Dödligt våld ligger i Finland på en nivå som i relation till invånarantalet är

betydligt lägre än i Ryssland och de baltiska länderna, men högre än i våra västliga grannländer. Skillnaden i jämförelse med de övriga nordiska länderna utgörs i huvudsak av de brott som har att göra med alkohol och som begås av utslagna och alkoholiserade män. Brottslighetsnivån i Finland hos den befolkning som arbetar skiljer sig inte från de övriga nordiska länderna.

 

Källa: Rikollisuustilanne 2015 (Brottsligheten 2015), Institutet för kriminologi och rättspolitik

 

Mer information

Ari Evwaraye, Strategiapäällikkö 
Inrikesministeriet, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen 0295488373