Tillgänglighetsutlåtande för intermin.fi

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem. 

I detta utlåtande berättas vilka bristerna i webbplatsens tillgänglighet är och hur du kan ge oss respons om tillgängligheten. Utlåtandet granskades senast 2.1.2023.

Tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen intermin.fi uppfyller till stor del de tillgänglighetskriterier på nivåerna A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1), och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen. De centrala bristerna i webbtjänsten beskrivs nedan.

Vi utvärderar tillgängligheten med hjälp av tillgänglighetsverktyg. En extern leverantör utvärderade webbplatsens tillgänglighet i september 2022. Tillgängligheten beaktas alltid när nya egenskaper utvecklas.  Inrikesministeriet informerar också tjänstemännen om att det är viktigt att beakta tillgänglighetskraven i det egna arbetet.

Om det material du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss per e-post kirjaamo.sm(at)gov.fi. Vi skickar materialet till dig i tillgängligt format.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

Fel i webbplatsens rubrikshierarki

Rubrikernas nivåordning är delvis fel i html-koden. Detta kan göra det svårt att använda webbplatsen med skärmläsare. I html-koden finns eventuellt överflödiga rubriknivåer utan text. Dessa nivåer syns för skärmläsare som tomma rubriker. (WCAG 1.3.1)

Brister i de alternativa texterna till bilder och diagram

På vissa sidor finns bilder med text som saknar alternativt textinnehåll. Viktig information förmedlas inte på grund av avsaknaden av alternativa texter. En del av grafiken på webbplatsen har felaktigt försetts med detaljerade alternativa texter. (WCAG 1.1.1, 1.4.5)

Tillgänglighetsbrister i pdf-filer

På webbplatsen finns pdf-filer som inrikesministeriet har publicerat efter den 23 september 2018 och som har tillgänglighetsbrister. 

  • Filerna innehåller till exempel visuella element och diagram som saknar alternativa texter. (WCAG 1.1.1)
  • Det finns brister i utformningen som kan försvåra användningen av skärmläsare, till exempel tomma radbyten och rubriker som inte märkts ut på rubriknivå. (WCAG 1.3.1)
  • I tabellstrukturerna finns brister som försvårar användningen av skärmläsare. Dessa har att göra med att tabeller har använts för att arrangera texten, kolumnrubriker saknas i koden och likartade uppgifter har fördelats mellan flera olika tabeller. (WCAG 1.3.1)
  • Filerna innehåller fotnoter som inte har länkats till texten och som är svåra att tolka med skärmläsare. (WCAG 1.3.1)
  • Det finns brister i filernas metadata, till exempel rubriker (title) som saknas eller felaktiga språkspecifikationer och upphovsmannauppgifter.

Brister i länkar

På vissa sidor används samma länktext för länkar som styr användaren till olika innehåll. Vissa länktexter fungerar inte separat från sitt sammanhang, till exempel ”läs mer”. Webbplatsen innehåller bildlänkar som saknar en textmotsvarighet som beskriver länkens innehåll. (WCAG 2.4.4)

Länkar som inte fungerar

Webbplatsen innehåller länkar som inte fungerar. Länkarna korrigeras i samband med det övriga uppdaterandet.

Kommentarfunktionen i bloggar

Fältet saknar namnlapp, markeringar om obligatoriska fält och visuellt sett tydliga kanter. (WCAG 1.3.5)

Utformning  av layouten i koden

Html-kod har i enskilda fall använts i stället för CSS för att utforma innehållet. Till exempel i fråga om inbäddade element från utomstående system går det inte att påverka koden. Utformningen av brödtext kan innehålla felaktiga taggar i html-koden. Till exempel bold-, font-, u- och strike-taggar har använts felaktigt, och de kan synas fel hos den som använder hjälpmedel. (WCAG 1.3.1)

Kontrastproblem i innehållen

Kontrasten mellan texten och bakgrundens färg är inte alltid tillräckligt stor. Problemen gäller till exempel textinnehåll, knappar och expanderbara element. (WCAG 1.4.3)

Innehåll som härstammar från andra system

Webbtjänsten har även innehåll som hämtats från andra system. Bristerna i tillgängligheten kan då bero på det ursprungliga systemet. 

Beslutsmaterial

På webbplatsen publiceras pdf-filer från statsrådets stödsystem för beslutsfattande. Dessa filer är inte helt tillgängliga. Bristerna försvårar användningen av hjälpmedel. Filerna saknar alternativa texter, rubriker och språkspecifikationer och är delvis bristfälliga till sin struktur.

Vi åtgärdar eventuella brister i materialets tillgänglighet i samband med den pågående reformen av stödsystemet för beslutsfattande. Det förnyade systemet tas i bruk år 2023.

Publikationer

Webbplatsen innehåller länkar till inrikesministeriets pdf-filer som finns i statsrådets publikationsarkiv Valto. Det finns separata tillgänglighetsutlåtanden för publikationerna och för publikationsarkivet. Eventuella tillgänglighetsbrister beskrivs i dessa. 

Projektinformation

Projektinformationen härstammar från ett separat bakomliggande system. Detta användargränssnitt har tillgänglighetsbrister som försvårar användningen av skärmläsare och tangentbordsnavigation. Bristerna har att göra med bland annat modalfönstren i uppgifterna om de enskilda projekten och projektkalendern. Dessutom laddas sidan upp på nytt när man rör sig mellan olika flikar.

Projektinformationen kan omfatta pdf-filer från andra system, till exempel ärendehanteringssystemet. I dessa filer kan finnas tillgänglighetsbrister till exempel i fråga om strukturer, egenskapsinformation och bristfälliga alternativa texter. Bristerna försvårar användningen av hjälpmedel.

Sociala medier

Tillgänglighetskraven beaktas i inrikesministeriets innehåll i sociala medier från och med den 23 september 2020, i den mån kanalerna i sociala medier gör det möjligt. Det visuella och audiovisuella material som producerats före den 23 september 2020 innefattar också sådana innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

Webbplatsen kan ha innehåll som inte omfattas av kraven i lagstiftningen. Det gäller

  • material som utomstående aktörer har publicerat i tjänsten och som inte har producerats och som inte finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören
  • filer som har publicerats före den 23 september 2018
  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före den 23 september 2020.

Har du observerat några brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Meddela oss gärna om du upptäcker problem som inte beskrivs i detta utlåtande. Du får också gärna komma med andra kommentarer och förbättringsförslag gällande tillgängligheten. 

Du kan kontakta oss via e-post på adressen kirjaamo.sm(at)gov.fi.  Ange i din respons den eller de sidor där problemet upptäcktes och beskriv problemet så noggrant som möjligt.

Tillsynen över tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar efterlevnaden av tillgänglighetskraven. Om vårt svar inte är tillfredsställande eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns noggranna anvisningar om hur man kan anföra besvär och om hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Enheten för tillgänglighetstillsyn 
tillgänglighetskrav.fi
[email protected] 
tfn. 0295 016 000 (växel)

Utlåtandet skapades 22.9.2020. Utlåtandet granskades senast 2.1.2023.