Det vanligaste ekonomiska brottet är skattebedrägeri

Typiska ekonomiska brott är skatte-, bokförings- och gäldenärsbrott. I utredningen av ekonomiska brott utreds dessutom bland annat bedrägeri, förskingring, värdepappersmarknadsbrott, miljö- och livsmedelsbrott, företagshemlighetsbrott, arbetsbrott och arbetsrelaterad människohandel.

Polisen får årligen cirka 1 800–2 000 anmälningar om misstänkta ekonomiska brott. Av dessa är cirka 700–800 skattebrott och cirka 400–500 gäldenärsbrott. Största delen av de skattebrott som kommit till polisens kännedom begås i företagsverksamhet eller därmed jämförbar verksamhet.

Det allmänna samhälleliga ekonomiska läget påverkar också antalet ekonomiska brott som kommit till polisens kännedom. När det går bra för ekonomin, kommer det klart färre anmälningar till polisen än när det går sämre för ekonomin. 

Grå ekonomi orsakar betydande ekonomisk skada

Grå ekonomi är laglig affärs- och företagsverksamhet där lagstadgade avgifter och skatter försummas. Bedömningarna av den grå ekonomins andel av Finlands bruttonationalprodukt varierar från knappt en miljard euro upp till 14 miljarder euro. Brottsligheten orsakar ekonomiska förluster för samhället när skatteinkomster och avgifter av skattenatur går förlorade. Uppskattningarna av dessa förluster varierar från några hundra miljoner euro till fem miljarder euro per år. Grå ekonomi är så kallad dold brottslighet, och bara en del av den kommer till myndigheternas kännedom.

Utöver förlusten av skatteinkomster orsakar den grå ekonomin betydande skador för de företagare som fungerar lagligt eftersom den försämrar deras konkurrensförutsättningar. Grå ekonomi erbjuder också inhemsk och utländsk organiserad brottslighet en inkörsport till det ekonomiska livet och samhällets andra strukturer. I synnerhet byggbranschen och restaurangbranschen är problematiska, men grå ekonomi förekommer också inom transport- och renhållningsbranschen, varvsindustrin och östhandeln.

Strategi för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

En strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet för 2020–2023 godkändes den 11 juni 2020.

Syftet med strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet är att

  • främja en sund konkurrens mellan företagen och en rättvis arbetsmarknad,
  • förebygga grå ekonomi och ekonomisk brottslighet,
  • trygga verksamhetsförutsättningarna för myndigheter som bekämpar grå ekonomi och ekonomisk brottslighet
  • utveckla bekämpningen av och myndighetssamarbetet mot grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. 

Myndighetssamarbetet intensifieras och dess genomslagskraft utvecklas för att stödja bland annat övervakningen av svartarbete och av missbruk av identitet samt bekämpningen av livsmedelsbedrägerier. Övervakningen inriktas på basis av identifierade risker.

Avsikten är att använda flermyndighetssamarbetet bland annat för att förebygga och avslöja utnyttjande av utländsk arbetskraft och arbetsrelaterad människohandel.

Mer information

Juha Tuovinen, Poliisitarkastaja 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488364