Det vanligaste ekonomiska brottet är skattebedrägeri

Typiska ekonomiska brott är skatte-, bokförings- och gäldenärsbrott. I utredningen av ekonomiska brott utreds dessutom bland annat bedrägeri, förskingring, värdepappersmarknadsbrott, miljö- och livsmedelsbrott, företagshemlighetsbrott, arbetsbrott och arbetsrelaterad människohandel.

Grå ekonomi orsakar betydande ekonomisk skada

Grå ekonomi är laglig affärs- och företagsverksamhet där lagstadgade avgifter och skatter försummas. Bedömningarna av den grå ekonomins andel av Finlands bruttonationalprodukt varierar från knappt en miljard euro upp till 14 miljarder euro. Brottsligheten orsakar ekonomiska förluster för samhället när skatteinkomster och avgifter av skattenatur går förlorade. Uppskattningarna av dessa förluster varierar från några hundra miljoner euro till fem miljarder euro per år. Grå ekonomi är så kallad dold brottslighet, och bara en del av den kommer till myndigheternas kännedom.

Utöver förlusten av skatteinkomster orsakar den grå ekonomin betydande skador för de företagare som fungerar lagligt eftersom den försämrar deras konkurrensförutsättningar. Grå ekonomi erbjuder också inhemsk och utländsk organiserad brottslighet en inkörsport till det ekonomiska livet och samhällets andra strukturer. I synnerhet byggbranschen och restaurangbranschen är problematiska, men grå ekonomi förekommer också inom transport- och renhållningsbranschen, varvsindustrin och östhandeln.

Strategi för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet

Enligt regeringsprogrammet ska regeringen fortsätta sitt arbete för att bekämpa grå ekonomi och kringgående av skatt. 

Uppdateringen av strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet pågår, och den samordnas av arbets- och näringsministeriet. Beredningen är förvaltningsövergripande och sker i samarbete med olika ministerier och myndigheter. Uppdateringen av åtgärdsprogrammet ska bli klar under 2024.

Strategin och åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023 är i kraft tills det uppdaterade principbeslutet godkänns.

Syftet med strategin för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet är att

  • främja en sund konkurrens mellan företagen och en rättvis arbetsmarknad,
  • förebygga grå ekonomi och ekonomisk brottslighet,
  • trygga verksamhetsförutsättningarna för myndigheter som bekämpar grå ekonomi och ekonomisk brottslighet
  • utveckla bekämpningen av och myndighetssamarbetet mot grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. 

Mer information

Juha Tuovinen, Poliisitarkastaja 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö Telefon:0295488364   E-postadress: