Hoppa till innehåll
Media

Åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet kompletteras

arbets- och näringsministerietinrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.9.2020 15.38 | Publicerad på svenska 25.9.2020 kl. 15.31
Nyhet

Styrgruppen för bekämpning av grå ekonomi beslutade den 10 september 2020 att komplettera åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet med fyra nya projekt. Projekten stöder de åtgärder med vilka man bekämpar exploateringen av utländsk arbetskraft.

Nya projekt

  1. Utredning om skuggområden för informationsutbytet och analysverksamheten inom flermyndighetssamarbetet för övervakning av arbetsrelaterad invandring
  2. Utredning av metoder för bekämpning av utnyttjande av utländsk arbetskraft i olika länder
  3. Utredning om förutsättningarna för de myndigheter som behandlar ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete att upptäcka riskfaktorer i fråga om utnyttjande.
  4. Utvecklande av arbetarskyddsförvaltningens analysverksamhet och skapande av nya verksamhetsmodeller för behoven inom flermyndighetsverk-samheten

Myndigheternas informationsutbyte vid bekämpning av missbruk i anknytning till invandring


Syftet med utredningen är att hitta bättre verksamhetsmodeller för myndighetssamarbetet och att registrera data för att kunna ingripa i missbruk.  Inom projektet kartlägger man samtidigt de centrala myndigheternas register och datalager och utreder om den befintliga informationen är lättillgänglig.

Projektet inleds i början av 2021 och beräknas pågå cirka 4–5 månader. Utvecklingsförslagen ska behandlas av genomförandegruppen och styrgruppen för bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten.

Metoder för bekämpning av utnyttjande av utländsk arbetskraft i olika länder

Inom projektet görs en internationell jämförelse mellan de andra nordiska ländernas och EU-ländernas förfaranden och praxis när det gäller att förebygga utnyttjande av utländskt arbetskraft. Motsvarande utredningar har inte gjorts tidigare.

Projektet inleds i höst 2020 eller i början av 2021. Projektet beräknas pågå cirka 3-6 månader.


Förutsättningarna för de myndigheter som behandlar ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete att upptäcka riskfaktorer i fråga om utnyttjande


De myndigheter som behandlar ansökningar om uppehållstillstånd på grund av arbete (arbets- och näringsbyråer, NTM-centralen, Migrationsverket) har olika möjligheter och förutsättningar att upptäcka riskfaktorer när det gäller arbetsrelaterat utnyttjande.
Inom projektet utreds hinder och praxis som försämrar tillståndsmyndigheternas möjligheter att upptäcka risker för utnyttjande. I utredningen föreslås åtgärdsrekommendationer för hur hindren ska avlägsnas och praxis ändras.

Projektet inleds i höst 2020 eller i början av 2021. Projektet beräknas pågå cirka 3-6 månader.


Utvecklande av arbetarskyddsförvaltningens analysverksamhet


Målet för utvecklandet av analysverksamheten är att effektivisera tillsynsåtgärderna och bekämpningen av odeklarerat arbete.
Inom projektet identifierar, analyserar och utformar man arbetarskyddsförvaltningens effektivaste operativa sätt, åtgärder och uppgifter för bekämpningen av odeklarerat arbete samt pilottestar genomförbara effektiva verksamhetsmodeller för flermyndighetssamarbetet.
Projektet genomförs under åren 2021-2023.

Regeringen bekämpar grå ekonomi genom ett omfattande åtgärdsprogram

Statsrådet godkände den 11 juni 2020 en strategi och ett åtgärdsprogram för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet 2020–2023. Styrgruppen för bekämpning av grå ekonomi, som leds av arbetsminister Tuula Haatainen, ansvarar för genomförandet och uppdateringen av strategin och för uppföljningen av åtgärdsprogrammet. Strategin och åtgärdsprogrammet kan vid behov uppdateras under dess giltighetstid.

Ytterligare information:
Päivi Kantanen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 938 (bekämpning av grå ekonomi)
Olli Sorainen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 048 022 (bekämpning av utnyttjande av utländsk arbetskraft)
Elise Pekkala, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 063 731

Pressmeddelande 11.6.2020: Regeringen bekämpar grå ekonomi genom ett omfattande åtgärdsprogram

Tuula Haatainen