Inrikesministeriets koncernstrategi siktar på att upprätthålla säkerheten för alla

Alla har vi rätt till en trygg vardag – Finland är världens tryggaste land

Som en del av ministeriets normala strategiarbete utarbetar vi en ny koncernstrategi alltid i början av en ny regeringsperiod. Den nya koncernstrategin bereds som bäst.

Målen i inrikesministeriets och förvaltningsområdets gemensamma strategi uppdaterades senast i början av 2022. Den uppdaterade koncernstrategin svarar bättre mot statsrådets redogörelser om säkerhet, den utdragna coronapandemin och målen för hållbar utveckling.

Koncernstrategin har följande fyra mål:

  1. Alla befolkningsgrupper har en stark trygghetskänsla
  2. Människor, egendom och miljön är skyddade
  3. Vi avvärjer hot mot den nationella säkerheten samt allvarliga störningar
  4. Genom invandring bygger vi ett hållbart Finland 

Förvaltningsområdet stärker förtroendet genom sin verksamhet

Det finländska samhället bygger på förtroende. Polisen, gränsbevakarna, nödcentralsoperatörerna, räddningsväsendets personal och migrationsförvaltningens tjänstemän bidrar alla till att upprätthålla det höga förtroendet för myndigheterna. Med hjälp av den nya strategin försöker vi stärka förtroendet också hos dem vars förtroende idag är svagt. Vi vill vara synliga och tillgängliga där var vi behövs. 

I enlighet med strategin skyddar vi människor, egendom och miljön, för att bevara människors trygghetskänsla. Vi förebygger, avslöjar och utreder brott effektivt och resultatrikt. Målet är att säkerhetsproblemen inte ska hopa sig hos vissa människor eller grupper eller i vissa områden. 

Vi avvärjer hot mot den nationella säkerheten 

Att upprätthålla den inre säkerheten är en av statens allra viktigaste uppgifter. Säkerhetsmyndigheterna har en avgörande roll för den inre säkerheten när det inträffar olyckor, störningar och brott. Vårt mål är att förutspå, upptäcka och avvärja hot mot den nationella säkerheten. Vi har beredskap för störningar och undantagsförhållanden. Vi sörjer för riksgränsernas säkerhet och integritet.

Vi främjar ett vitalt samhälle genom en öppen, inkluderande och proaktiv invandringspolitik. På så vis stöder vi goda relationer mellan befolkningsgrupper, minskar polariseringen och förebygger att det uppstår ett parallellsamhälle av papperslösa. Vi motverkar klimatförändringar och minskar vårt klimatavtryck enligt regeringens mål för hållbar utveckling.

Strategins mål uppnås tack vare engagerad personal och ett aktivt samarbete

Genomförandet av strategin lyckas endast med hjälp av välmående, kunniga och engagerade anställda vid ministeriet och inom förvaltningsområdet. Inrikesministeriet är en ansvarsfull arbetsgivare. Vi leder personalen på ett inkluderande och ansvarsfullt sätt och stöder mångfald bland de anställda.

Upprätthållandet av den inre säkerheten förutsätter ett aktivt arbete inom EU och internationellt. Terrorism, internationell brottslighet och irreguljär migration förebyggs bäst i samarbete med EU-länderna och internationella aktörer. 

Genomförandet av den uppdaterade koncernstrategin inleddes i januari 2022 som en del av processen för resultatstyrning inom förvaltningsområdet. Till stöd för genomförandet har det bildats ett nätverk av aktörer utanför förvaltningsområdet. Nätverket ska genom sitt tväradministrativa perspektiv stödja strategiarbetet och inrikesförvaltningens mål. 

Koncernstrategi för inrikesministeriets förvaltningsområde