Inrikesministeriets koncernstrategi: Ett tryggt samhälle i alla lägen

Inrikesministeriets koncernstrategi styr och sätter upp prioriteringar för ministeriets och förvaltningsområdets beslutsfattande i all verksamhet. Strategin fastställer de viktigaste samhälleliga effektmålen för verksamheten vid inrikesministeriet och inom dess förvaltningsområde fram till 2031 samt de riktlinjer som ska följas på vägen mot målet. 

De samhälleliga effektmålen i koncernstrategin

  1. Tillgången till brådskande myndighetstjänster är god. 
  2. Våldet och antalet olyckor minskar. Gängbrottslighet och organiserad brottslighet får inte fotfäste i det finländska samhället.
  3. Invandringen till Finland orsakar inget säkerhetshot och vårt migrationssystem möjliggör inga missbruk. Man lämnar landet eller avlägsnas ur landet på ett effektivt sätt.
  4. Människor, myndigheter, näringslivet och samhället är väl förberedda på extern påverkan och olika kriser och störningar. 
  5. Människorna litar på säkerhetsmyndigheterna. 

De samhälleliga effektmålen i strategin beskriver det samhälleliga läge som inrikesförvaltningen försöker nå genom sin verksamhet. Vårt arbete styrs av riktlinjerna i koncernstrategin. 

Vår verksamhet ger resultat. Lagstadgade och andra uppgifter sköts så att de samhälleliga effektmålen i strategin genomförs på ett effektivt och verifierbart sätt. Verksamheten stöds med information som synliggör lägesbilden och verksamhetens genomslag och främjar prioriteringen. 

Vi skyddar den nationella säkerheten. Vi förutser och identifierar olika sårbarheter i samhället och förbereder oss på hot. Samhällets vitala funktioner och förmåga att bekämpa omfattande påverkan tryggas under alla förhållanden i nära samarbete med andra förvaltningsområden. Kompetensen när det gäller egen beredskap och identifiering av fientlig påverkan stärks i alla befolkningsgrupper.

Vi ingriper i problemen i tid och beslutsamt i enlighet med vår roll. Vi satsar på realiseringen av straffansvaret och förebygger olyckor effektivt. Vi ingriper effektivt tillsammans med andra i de problem hos barn och unga som vi identifierat. Detta minskar antalet brott, störningar och olyckor i framtiden. Säkerhetsproblem minskas genom aktiv strategisk kommunikation. I vår verksamhet beaktar vi behoven och utmaningarna hos olika regioner och den befolkning som bor där.

Vi bedriver ett omfattande samarbete. Starka partnerskap och ett fungerande informationsutbyte mellan myndigheterna är en grundläggande förutsättning för en effektiv verksamhet. Vi är en aktiv aktör i det internationella samarbetet. På så sätt stärker vi verksamhetsförutsättningarna hos de myndigheter som svarar för den inre säkerheten. Vi agerar konsekvent, ansvarsfullt, etiskt och interaktivt. 

Inrikesministeriets koncernstrategi