Forskningsverksamhet stöder uppnåendet av målen

Den forskningsverksamhet som utövas inom inrikesministeriets förvaltningsområde stöder ministeriet i att nå sina egna mål och övriga mål inom förvaltningsområdet. Forskningen utförs i huvudsak vid ämbetsverken inom förvaltningsområdet. Dessa är Polisstyrelsen, Skyddspolisen, Migrationsverket, Gränsbevakningsväsendet, Nödcentralsverket, Räddningsinstitutet och Krishanteringscentret.

Ministeriets verksamhet omfattar inte egentlig forskning, men samarbetet mellan ämbetsverken sker under ministeriets ledning. Forskningstemana är ofta förvaltningsövergripande och rör flera myndigheter. Vid ämbetsverken genomförs forsknings- och innovationsarbete som kräver specialkunskaper, material och kännedom om ansvarsområdet.

I praktiken genomförs projekten, beroende på dess målsättningar, av ett ämbetsverk inom förvaltningsområdet eller av en avdelning eller enhet vid inrikesministeriet. Till stöd för specialkunnandet inom det egna förvaltningsområdet drar man nytta av det kunnande som universiteten och yrkeshögskolorna har inom sina kärnområden. Strävan är också att öka samarbetet med företagen. Som en del av forskningsverksamheten granskar man mera ingående utvecklings- och innovationsverksamheten.

Forskningen utgör en del av den strategiska styrningen och utvecklingen

Vid ministeriet är det gruppen för strategisk styrning och utveckling vid förvaltnings- och utvecklingsavdelningen som har hand om den övergripande samordningen av forskningsfrågor. Forskningsverksamheten samordnas av en arbetsgrupp med företrädare för olika avdelningar och enheter vid ministeriet och för ämbetsverk som lyder under det.

Ministeriets forskningsanslag beviljas främst för sådana forsknings-, utvecklings- och utredningsprojekt som stöder planeringen, prognostiseringen, uppföljningen och konsekvensbedömningen av politikåtgärder och lagstiftningsprojekt. Årligen finansierar man 2–4 strategiska behovsbaserade projekthelheter.

Den arbetsgrupp som samordnar inrikesministeriets forskningsverksamhet har till uppgift att utveckla ministeriets gemensamma forsknings- och innovationspolitik samt fungera som en beredande och samordnande organisation vid beredningen och genomförandet av olika forskningsprojekt inom inrikesministeriets förvaltningsområde.

Brett nationellt samarbete

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Statsrådets kansli godkänner årligen en utrednings- och forskningsplan som stöd för statsrådets beslutsfattande. Planen bereds gemensamt av de olika ministerierna. Genom planen styrs utrednings- och forskningsverksamheten in på de fokusområden som regeringen har fastställt. Sedan 2014 har det funnits ett separat anslag för finansieringen av utrednings- och forskningsprojekt som utförs till stöd för statsrådets beslutsfattande. Mer information om de projekt som hör till inrikesministeriets ansvarsområde finns på webbsidan http://tietokayttoon.fi/sv/framsida.

Rådet för strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning finns i anslutning till Finlands Akademi. Rådet har till uppgift att finansiera långsiktig och problemcentrerad forskning i programform i syfte att finna lösningar på viktiga utmaningar i det finländska samhället.

Vid valet av projekt som ska finansieras betonas forskningens kvalitet, samhälleliga betydelse och genomslagskraft. Statsrådet väljer årligen huvudteman för forskningsprogrammen. Inrikesministeriet har som mål att kunna följa upp och delta även i aktuella projekt inom den strategiska forskningen.

Internationellt forskningssamarbete

Inrikesministeriet deltar aktivt i det kommittéarbete som utförs inom ramen för samhällsutmaningen "Trygga samhällen", som är en del av Horisont 2020, EU:s åttonde ramprogram för forskning och innovation. Programmets viktigaste temaområden är bekämpning av terrorism och brottslighet, cybersäkerhet, gränskontroll, civil krishantering samt utveckling av räddningsväsendet och resiliensen i samhället.

Inrikesministeriet främjar också möjligheterna till bilateralt forskningssamarbete med olika länder inom relevanta temaområden.

Mer information om forskningsverksamheten

Mer information om projekt i anslutning till olika finansieringsinstrument (t.ex. Horisont 2020) som gäller forskningsteman vid inrikesministeriet och dess förvaltningsområde kan begäras på e-postadressen: [email protected]

Mer information