Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

Vår komplexa omvärld som ständigt förändras och den snabba samhällsförändringen kräver att besluten inom inrikesförvaltningen i allt högre grad bygger på forskningsinformation. Vi måste också ha bättre förmåga att förutse samhälleliga förändringar och framtida utvecklingsförlopp. Att skapa en mångsidig lägesbild som baserar sig på aktuell information och att uppnå de gemensamma målen inom förvaltningsområdet kräver ett nytt slags tänkande också när det gäller forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten vid inrikesministeriet.

Målet för inrikesministeriets forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet är att 

  1. säkerställa att förvaltningsområdet har en mångsidig, gemensam kunskapsbas och en helhetsbild av forskning, utveckling och innovationer 
  2. stödja beslutsfattandet och åtgärdernas effekt inom inrikesförvaltningen med hjälp av forskningsinformation och nya lösningar 
  3. öka möjligheterna att använda den producerade informationen till exempel i lagberedningen och i utvecklingen av verksamheten, utbildningen och tjänsterna 
  4. i större utsträckning använda kunskapsledning till exempel i beredningen och genomförandet av koncernstrategin, resultatmålen och andra strategiska handlingar som stöder verksamheten  
  5. hos olika aktörer inom förvaltningsområdet stärka kompetensen om och förståelsen för forskning, utveckling och innovationer samt att möjliggöra nya initiativ och tillvägagångssätt 
  6. skapa olika möjligheter att arbeta och samarbeta samt att främja samarbetet på bred front inom förvaltningsområdet och med externa samarbetsgrupper och andra berörda grupper.  

Enheten för strategisk styrning och utveckling vid ministeriets förvaltnings- och utvecklingsavdelning ansvarar för den övergripande samordningen av forskningsfrågor. 

I ministeriets nätverk för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet finns företrädare för inrikesministeriets olika avdelningar, fristående enheter och ämbetsverk inom förvaltningsområdet. Nätverkets uppgift är bland annat att stödja en övergripande utveckling av den inre säkerheten och inrikesförvaltningen, införandet av forskningsresultat och främjandet av innovativ upphandling. 

Det nationella samarbetet är omfattande

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Statsrådets kansli godkänner årligen en utrednings- och forskningsplan till stöd för beslutsfattandet. Planen bereds i samarbete mellan olika ministerier. Genom planen styrs utrednings- och forskningsverksamheten in på de fokusområden som regeringen har fastställt. 

Mer information om inrikesministeriets projekt inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet www.tietokayttoon.fi

Rådet för strategisk forskning

I anslutning till Finlands Akademi finns ett råd för strategisk forskning. Rådet har till uppgift att finansiera långsiktig och problemcentrerad forskning i programform som tar fram lösningar på betydelsefulla utmaningar i det finländska samhället. Huvudtemana för forskningsprogrammen väljs årligen av statsrådet. 

Inrikesministeriet har som mål följa och delta i aktuella projekt inom strategisk forskning.

Internationellt forskningssamarbete

Inrikesministeriet deltar aktivt i programkommittéarbetet för civil säkerhet för samhället inom ramprogrammet Horisont Europa. Programmets centrala teman är bekämpning av terrorism och brottslighet, cybersäkerhet, gränsbevakning, infrastrukturernas säkerhet och utveckling av samhällets resiliens.

Dessutom deltar inrikesministeriet i det nordiska forskningssamarbetet och främjar möjligheterna till bilateralt forskningssamarbete med olika länder inom tematiska områden som är strategiskt viktiga.

Kontakt
Om du har frågor om inrikesministeriets och förvaltningsområdets projekt, kan du kontakta oss per e-post: [email protected] 

Mer information