Penninginsamling är tillståndspliktig verksamhet

Genom penninginsamlingar vädjar man till allmänheten för att få penningdonationer. I en penninginsamling får donatorn ingen motprestation för pengarna.

Penninginsamling är tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd kan beviljas sammanslutningar och stiftelser som bedriver allmännyttig verksamhet för att finansiera allmännyttig verksamhet. Hela verksamheten hos den sammanslutning som ansöker om tillstånd behöver inte vara allmännyttig men de medel som influtit genom penninginsamlingar ska användas endast till allmännyttiga ändamål. Den maximala giltighetstiden för tillstånd till penninginsamling är fem år.

Tillstånd söks hos polisen

Tillståndsmyndigheter i fråga om penninginsamlingar är polisinrättningarna och Polisstyrelsen. En polisinrättning kan bevilja ett tillstånd till penninginsamling inom det egna distriktet. Polisstyrelsen kan bevilja ett tillstånd till penninginsamling när penninginsamlingen omfattar ett större område än distriktet för en polisinrättning.

I lagen om penninginsamlingar föreskrivs om vissa undantag när tillstånd till penninginsamling inte behövs. Tillstånd behövs inte för penninginsamlingar som daghemsgrupper, skolklasser eller etablerade studie- eller hobbygrupper anordnar i samband med egna evenemang, om en myndig person svarar för de uppgifter som hänför sig till anordnandet av penninginsamlingen.

Ny lag om penninginsamling träder i kraft våren 2020

Reformen av lagen om penninginsamlingar träder i kraft den 1 mars 2020. Ändringen medför att anordnandet av penninginsamlingar blir betydligt lättare.

Huvudregeln enligt den nya lagen om penninginsamlingar är fortfarande att syftet med anordnarens verksamhet och insamlingsändamålet ska vara allmännyttigt. I och med den nya lagen beviljas tillstånd till penninginsamling alltid så att de gäller tills vidare. Den nya lagen möjliggör också anordnandet av anmälningspliktiga småskaliga medborgarinsamlingar (småskaliga insamlingar).

Mer information

Elina Rydman, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488586  


Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488573