Penninginsamling är tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet

Den nya lagen om penninginsamlingar trädde i kraft den 1 mars 2020. Syftet med lagen är att skapa ett smidigare penninginsamlingsförfarande och att stödja det civila samhällets verksamhetsförutsättningar. 

Genom penninginsamlingar vädjar man till allmänheten för att få penningdonationer. I en penninginsamling får donatorn ingen motprestation för pengarna.

En penninginsamling förutsätter antingen att Polisstyrelsen beviljar tillstånd till penninginsamling eller att man gör en anmälan om småskalig insamling hos polisinrättningen. I lagen om penninginsamlingar finns bestämmelser om vissa undantag från tillstånds- eller anmälningsplikten.

Polisstyrelsen svarar för tillsynen över efterlevnaden av lagen om penninginsamling och för styrningen av anordnandet av penninginsamlingar. 

Tillstånd söks hos Polisstyrelsen

Polisstyrelsen är tillståndsmyndighet i fråga om penninginsamlingar.  Tillstånd kan sökas elektroniskt.

Tillstånd kan beviljas föreningar, stiftelser eller religionssamfund som bedriver allmännyttig verksamhet för finansiering av allmännyttig verksamhet. Hela verksamheten hos den sammanslutning som ansöker om tillstånd behöver inte vara allmännyttig men de medel som influtit genom penninginsamlingar ska användas endast till allmännyttiga ändamål. Dessutom kan tillstånd beviljas vissa aktörer som anges i lagen, såsom universitet och yrkeshögskolor. Tillstånden till penninginsamling beviljas så att de gäller tills vidare. Penninginsamlingarna rapporteras årligen till Polisstyrelsen.

Anmälan om småskalig insamling görs hos polisinrättningen

Ett nytt förfarande för penninginsamling är småskalig insamling. Med den avses en penninginsamling som pågår en begränsad tid och där eurobeloppet för intäkterna har begränsats. Intäkterna av en småskalig insamling får vara högst 10 000 euro och insamlingen får pågå i högst tre månader.

En småskalig insamling kan ordnas förutom av allmännyttiga föreningar och stiftelser, exempelvis av en oregistrerad grupp som består av minst tre fysiska personer. En småskalig insamling får anordnas också för andra än allmännyttiga syften, dock inte för att stödja näringsverksamhet eller för att utöka en juridisk persons förmögenhet. 

I fråga om en småskalig insamling ska en anmälan göras hos polisinrättningen minst fem vardagar innan insamlingen inleds. Anmälan kan göras elektroniskt. De småskaliga insamlingarna rapporteras till polisinrättningen efter att insamlingen avslutats.

Mer information

Elina Rydman, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö Telefon:0295488586   E-postadress:


Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö Telefon:0295488573   E-postadress: