Penninginsamling är tillståndspliktig verksamhet

Genom penninginsamlingar vädjar man till allmänheten för att få penningdonationer. I en penninginsamling får donatorn ingen motprestation för pengarna.

Penninginsamling är tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd kan beviljas sammanslutningar och stiftelser som bedriver allmännyttig verksamhet för att finansiera allmännyttig verksamhet. Hela verksamheten hos den sammanslutning som ansöker om tillstånd behöver inte vara allmännyttig men de medel som influtit genom penninginsamlingar ska användas endast till allmännyttiga ändamål. Den maximala giltighetstiden för tillstånd till penninginsamling är fem år.

Tillståndsmyndigheter i fråga om penninginsamlingar är polisinrättningarna och Polisstyrelsen. En polisinrättning kan bevilja ett tillstånd till penninginsamling inom det egna distriktet. Polisstyrelsen kan bevilja ett tillstånd till penninginsamling när penninginsamlingen omfattar ett större område än distriktet för en polisinrättning.

De medel som influtit genom en penninginsamling ska användas för det ändamål som angetts i tillståndet till penninginsamling. Om de influtna medlen eller en del av dem inte kan användas för det ändamål som angetts i tillståndet, kan användningsändamålet för medlen ändras genom en ny ansökan om tillstånd.

I lagen om penninginsamlingar föreskrivs om vissa undantag när tillstånd till penninginsamling inte behövs. Tillstånd behövs inte för penninginsamlingar som daghemsgrupper, skolklasser eller etablerade studie- eller hobbygrupper anordnar vid sitt eget evenemang, om en myndig person svarar för de uppgifter som hänför sig till anordnandet av penninginsamlingen.

Målet är ett smidigare system

Vid inrikesministeriet pågår en förstudie som har till uppgift att kartlägga penninginsamlingsverksamhetens nuläge och utvecklingsobjekt. Målet är att utreda alternativa genomförandemodeller för att göra penninginsamlingsverksamheten smidigare. Avsikten är dock att samtidigt hålla fast vid målet i den gällande lagen om penninginsamlingar att förhindra oredlig verksamhet i samband med penninginsamlingar.

Under den föregående regeringsperioden inleddes ett projekt som syftar till en totalreform av lagen om penninginsamlingar. Flera övergripande frågor som berör reformens innehåll uppstod under beredningen. I förstudien behandlar man mer i detalj dessa frågor som gäller t.ex. penninginsamlingarnas allmännyttighet och tillståndsförfarandet. Under projektet bedöms behovet av att inleda ett eventuellt lagstiftningsprojekt.

 

Mer information

Sini Lahdenperä, specialsakkunnig 
Inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488312