Penninginsamling är tillståndspliktig verksamhet

Genom penninginsamlingar vädjar man till allmänheten för att få penningdonationer. I en penninginsamling får donatorn ingen motprestation för pengarna.

Penninginsamling är tillståndspliktig verksamhet. Tillstånd kan beviljas sammanslutningar och stiftelser som bedriver allmännyttig verksamhet för att finansiera allmännyttig verksamhet. Hela verksamheten hos den sammanslutning som ansöker om tillstånd behöver inte vara allmännyttig men de medel som influtit genom penninginsamlingar ska användas endast till allmännyttiga ändamål. Den maximala giltighetstiden för tillstånd till penninginsamling är fem år.

Tillståndsmyndigheter i fråga om penninginsamlingar är polisinrättningarna och Polisstyrelsen. En polisinrättning kan bevilja ett tillstånd till penninginsamling inom det egna distriktet. Polisstyrelsen kan bevilja ett tillstånd till penninginsamling när penninginsamlingen omfattar ett större område än distriktet för en polisinrättning.

De medel som influtit genom en penninginsamling ska användas för det ändamål som angetts i tillståndet till penninginsamling. Om de influtna medlen eller en del av dem inte kan användas för det ändamål som angetts i tillståndet, kan användningsändamålet för medlen ändras genom en ny ansökan om tillstånd.

I lagen om penninginsamlingar föreskrivs om vissa undantag när tillstånd till penninginsamling inte behövs. Tillstånd behövs inte för penninginsamlingar som daghemsgrupper, skolklasser eller etablerade studie- eller hobbygrupper anordnar vid sitt eget evenemang, om en myndig person svarar för de uppgifter som hänför sig till anordnandet av penninginsamlingen.

Målet är ett smidigare system

Vid inrikesministeriet pågår ett projekt som har till uppgift att utveckla penninginsamlingsverksamheten. Inom projektet bereddes ett förslag till regeringsproposition med förslag till ny lag om penninginsamlingar med utgångspunkt i den förstudie som var på remiss våren 2018.

Genom en ny lag om penninginsamlingar görs tillståndsförfarandet smidigare bl.a. genom att föreskriva om att ett tillstånd till penninginsamling ska gälla tills vidare. Det föreslås att det vid sidan om tillståndsförfarandet införs ett administrativt sett lättare anmälningsförfarande.


 

 

Mer information

Sini Lahdenperä, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö 0295488312