Hoppa till innehåll
Media

Ändring av lagen om penninginsamlingar syftar till att möjliggöra tjänster för frivillig kompensation av utsläpp

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.9.2021 13.47
Pressmeddelande 112/2021

Avsikten är att lagen om penninginsamlingar ändras så att tjänsterna för frivillig kompensation av utsläpp lämnas utanför lagen. I fortsättningen förutsätter frivillig utsläppskompensation inte något tillstånd till penninginsamling. Statsrådet överlämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen den 16 september 2021.

Syftet med den frivilliga utsläppskompensationen är att göra det möjligt att genom en avgift kompensera växthusgasutsläpp som orsakas av till exempel resor eller tillverkning av en produkt som köps.

– Utsläppskompensation är en väsentlig del av klimatåtgärderna och ett komplement till effektiva utsläppsminskningsåtgärder. Det är viktigt att lagen om penninginsamlingar inte hindrar tillhandahållandet av dessa tjänster som kompenserar utsläpp, konstaterar inrikesminister Maria Ohisalo.

Ändringen av lagen om penninginsamlingar bidrar till att främja målet i regeringsprogrammet att nå klimatneutralitet före 2035 i Finland.

Målet är att förtydliga lagstiftningen och möjliggöra utvecklingen av utsläppskompensationstjänster

Syftet med lagändringen är att förtydliga förhållandet mellan lagen om penninginsamlingar och frivillig utsläppskompensation. Den nuvarande lagstiftningen har förefallit oklar för företag och organisationer som tillhandahåller utsläppskompensationstjänster.

Branschen har vuxit under de senaste åren. Konsumenterna, företagen och andra organisationer erbjuds olika slags utsläppskompensationstjänster. Beroende på den erbjudna utsläppskompensationstjänsten kan man ha ansett att verksamheten uppfyller definitionen av penninginsamling. Då har verksamheten krävt tillstånd till penninginsamling.

I och med den nu föreslagna lagändringen ska tjänsterna för frivillig utsläppskompensation lämnas utanför lagen om penninginsamlingar. Det ska i fortsättningen vara möjligt att tillhandahålla sådana tjänster utan tillstånd till penninginsamling. Verksamhet som inte omfattas av lagen om penninginsamlingar ska vara möjlig för olika aktörer oberoende av tjänsteleverantörens rättsliga form, dvs. om det är fråga om till exempel ett företag, en stiftelse eller en organisation.

Syftet med ändringen är att möjliggöra en marknad för nationella tjänster för frivillig utsläppskompensation och därigenom uppmuntra företag och andra aktörer inom branschen att utveckla nya frivilliga utsläppskompensationstjänster och innovationer inom branschen.

Den föreslagna ändringen har inga konsekvenser för frivilligorganisationernas möjligheter att utföra annat allmännyttigt arbete som gagnar klimatet inom ramen för bestämmelserna i lagen om penninginsamlingar.

Lagen om penninginsamlingar reglerar i huvudsak allmännyttiga penninginsamlingar

I lagen om penninginsamlingar finns bestämmelser om anordnande av penninginsamlingar och om tillsyn över hur de anordnas. Med penninginsamling avses verksamhet där pengar samlas in genom vädjan till allmänheten och utan motprestation. En förutsättning för anordnandet av en penninginsamling är antingen att ett tillstånd till penninginsamling söks hos Polisstyrelsen eller att en anmälan om anordnande av en småskalig insamling görs till polisinrättningen. Företag kan inte beviljas tillstånd till penninginsamling.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt under hösten 2021.

Ytterligare information
Akseli Koskela, statssekreterare, tfn 050 418 2274, [email protected]
Sanna Leinonen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 458, [email protected]