Regeringen föreslår skärpningar i invandringen

18.4.2024 14.15
IM
Den 18 april lämnade statsrådet flera propositioner om invandring till riksdagen. Propositionerna gäller skärpning av det internationella skyddet, förhindrande av kringgående av inresebestämmelserna, införande av ett gränsförfarande och minskning av mottagningspenningen. Dessutom överlämnades propositionen om boendetid i medborgarskapslagen till riksdagen.

Gränsbevakningsväsendet ska i fortsättningen i allt högre grad kunna utnyttja teknik i sina lagstadgade uppgifter

18.4.2024 14.10
IM
Gränsbevakningsväsendet föreslås få rätt att i allt högre grad utnyttja modern teknik i sina centrala lagstadgade uppgifter, till exempel gränsövervakningen och upprätthållandet av gränssäkerheten och gränsordningen. Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen och till vissa lagar som har samband med den överlämnades till riksdagen den 18 april.

Bestämmelserna om brandskyddsanordningar ändras

18.4.2024 14.09
IM
Bestämmelser om brandskyddsanordningar finns i fortsättningen i en ny lag. Lagen om vissa brandskyddsanordningar ersätter den gällande lagen om anordningar inom räddningsväsendet. Den reviderade lagen motsvarar till sitt innehåll i huvudsak den gällande lagstiftningen och de förordningar som utfärdats med stöd av den. Bestämmelserna har dock förtydligats, uppdaterats och förenhetligats med andra motsvarande bestämmelser.

Se även