Hybridhot och hybridpåverkan 

Hybridhot handlar om illasinnad yttre påverkan genom vilken en statlig aktör genom att kombinera olika metoder strävar efter att systematiskt påverka det land som är föremål för åtgärderna. Målet för hybridpåverkan är att utnyttja sårbarheterna i den aktuella staten och att försöka göra det på ett så förtäckt sätt som möjligt. 

Hybridpåverkan är ett centralt påverkansverktyg för auktoritära stater. Metodarsenalen kan omfatta till exempel politiska, diplomatiska, ekonomiska och militära medel samt informations- och cyberpåverkan.

Bekämpningen förutsätter nätverksarbete

På grund av Finlands försämrade säkerhetsmiljö görs det allt fler observationer av hybridpåverkan, och det är viktigt att myndigheterna aktivt bevakar den. 

Utgångspunkten är att åtgärderna för att bekämpa hybridhot inte endast bereds inom något enskilt ansvarsområde eller av något enskilt ministerium. Nätverksbaserad beredning har identifierats som en viktig nationell verksamhetsmodell både vid inrikesministeriet och på bredare front inom statsrådet. Samarbetet mellan ministerierna för att identifiera och förebygga hybridpåverkan och för att förbättra kriståligheten har utökats.

Inrikesministeriets beredskap inför hybridhot

Inrikesministeriet har inom sitt förvaltningsområde skapat arrangemang som förbättrar informationsgången och identifieringen av hot och genom vilka man reagerar på hybridpåverkan som riktas mot Finland. 

Vid inrikesministeriet finns ett nätverk som behandlar hybridhot och vars arbete samordnas av enheten för nationell säkerhet. De ärenden som behandlas i nätverket hänför sig till den gemensamma beredningen i statsrådet och på EU-nivå. Nätverket skapar också en länk mellan den sektorspecifika beredningen vid ministeriet och den gemensamma beredskapsplaneringen. Nätverket svarar i samarbete med skyddspolisen för utarbetandet av en hotbedömning som gäller hybridverksamhet och som täcker ministeriets hela ansvarsområde. Inrikesministeriets enhet för nationell säkerhet är också samordnare på statsrådsnivå för den bedömning av hybridhot som görs tillsammans med Europeiska unionen och andra internationella samarbetsparter.  

Mer information

Eero Kytömaa, konsultativ tjänsteman 
inrikesministeriet, Kansallisen turvallisuuden yksikkö Telefon:0295488280   E-postadress: