Bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

Också penningtvätt och finansiering av terrorism är former av brottslighet som hotar ekonomin. I Finland bestäms det om bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen är den myndighet som ansvarar för bekämpningen av penningtvätt. De behöriga myndigheter som avses i lagen om penningtvätt samarbetar också sinsemellan, och detta samarbete samordnas av inrikesministeriet.

Med penningtvätt avses verksamhet som innebär att medel med ett brottsligt eller olagligt ursprung överförs via lagliga betalningssystem i syfte att dölja medlens faktiska natur, ursprung eller ägare.

Med finansiering av terrorism avses anskaffning eller insamling av medel med lagligt eller olagligt ursprung för användning av medlen i terroristiskt syfte.

Det internationella samarbetet inom ramen för FATF

Finland deltar också i det internationella samarbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Financial Action Task Force (FATF) är en internationell aktionsgrupp mot penningtvätt och finansiering av terrorism som inrättades vid OECD 1989. Till FATF hör 35 stater och två regionala organisationer. Finland antogs som medlem 1991.

Syftet med FATF:s verksamhet är att sätta upp standarder för att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism och andra hot mot de internationella finansiella mekanismerna samt effektivisera lagstiftningen och myndigheternas verksamhet. Av dessa är rekommendationerna om bekämpning av penningtvätt, av finansiering av terrorism och av finansiering av spridning av massförstörelsevapen de viktigaste.

FATF utvärderar lagstiftningen och myndighetsverksamheten i de länder som är medlemmar med hjälp av utvärderings- och uppföljningsrapporter. Den senaste rapporten om Finland godkändes i april 2019. FATF utfärdar också regelbundet uttalanden om stater vars system för förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism inte uppfyller de internationella förpliktelserna.

Mer information

Sami Ryhänen, Poliisiylitarkastaja 
inrikesministeriet, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488291