Sotningstjänsterna har öppnats upp för konkurrens

Räddningsverken har inte längre skyldighet att ordna sotningstjänster inom sitt område. Sotningstjänsterna öppnades för konkurrens 2019 och det tidigare distriktssotningssystemet upphörde i hela landet före sommaren 2019.

Efter att distriktssotningen upphörts erbjuder sotningsföretagarna sina tjänster utan geografiska begränsningar och utan prisreglering. Byggnadens ägare eller innehavare får skaffa sotningstjänsterna hos den företagare som han eller hon väljer och jämföra sotningstjänsterna inom sitt område bland annat när det gäller priset på sotning. 

Ett mål i regeringsprogrammet är att halvera antalet eldsvådor före utgången av 2030. När det gäller att förebygga och minska antalet bränder som gäller eldstäder och rökkanaler har sotning en central roll. Det som utöver sotning inverkar på risken för att eldsvådor uppstår är hur eldstäderna används och att eldstäderna och rökkanalerna överhuvudtaget hålls i sådant skick att de kan användas tryggt.

När det gäller sotning är hösten och slutet av året, då uppvärmningsperioden börjar, alltid årets brådaste säsong. På många håll överskrider efterfrågan på sotningstjänster utbudet, och sotarna kan nödvändigtvis inte ta emot nya beställningar genast. Då kan man hamna att köa för att få sotning. Det är inte något nytt fenomen. Sotningstjänster kan anlitas året om, och enligt sotarna går det bättre att bemöta efterfrågan på tjänsten på våren och sommaren. 

Ett alternativ när det gäller problem med tillgången till sotningstjänster är att utreda om det är möjligt att beställa sotaren tillsammans med grannarna eller invånarna i närområdet. En beställning av sotning av flera byggnader på samma område är mer lockande för sotningsföretag än sotning av en enskild byggnad.

Prisregleringen i fråga om sotning har upphört

I och med att man frångick distriktssotningen upphörde också prisregleringen av sotningstjänster. Varje sotningsföretagare bestämmer själv priset på sin tjänst. Man ska höra sig för om sotningens pris eller åtminstone grunderna för hur priset bestäms redan när man beställer tjänsten av företagaren, eftersom priset på sotning varierar mellan olika orter och olika sotningsföretag.

Enligt den enkät om sotning som Egnahemsförbundet gjorde bland sina medlemmar 2021 varierade priset på sotning av en eldstad och en rökkanal mellan 20 och 126 euro. Enligt enkäten var det genomsnittliga priset på sotning av en eldstad och en rökkanal 53,60 euro 2021. Enligt en utredning som inrikesministeriet beställde av Östra Finlands universitet har priserna på sotningstjänster inte stigit nämnvärt i och med lagstiftningsreformen med beaktande av den allmänna inflationen.

När man beställer sotningstjänster är det vanligen fråga om hemförsäljning eller distansförsäljning. Sotningsföretag är skyldiga att informera konsumenten om priset på sotning innan beställningen görs till exempel i en reklam som lämnas i postlådan eller på företagets webbplats. Vid beställningar av sotning via webbplatsen ska prislistan vara en del av beställningsprocessen. I reklam om sotning som delas ut till postlådor kan priset anges som grundavgift för en eldstad och en rökkanal eller genom att hänvisa till prislistan på företagets webbplats.

Sotare kommer endast på beställning

Sotningsföretagarna ska vid marknadsföringen av sotningstjänster iaktta bestämmelserna i konsumentskyddslagen. Enligt Konkurrens- och konsumentverkets riktlinjer kan man vid marknadsföringen av sotning inte använda termen meddelande om sotning, eftersom den på ett vilseledande sätt hänvisar till myndighetsmeddelande och till att konsumenten bör skaffa sotningen just av det företag som lämnat in meddelandet. 

Kunden är inte skyldig att reagera på den sotningstidpunkt som föreslås i marknadsföringen. Sotningsföretag får inte heller gå och utföra sotning utan beställning. Kunden ska bekräfta den sotningstidpunkt som eventuellt föreslås i marknadsföringen, annars kommer sotaren inte.

Endast sotare får utföra sotningsarbete. Med en sotare avses en person som avlagt yrkesexamen för sotare eller sådan yrkesexamen i husteknik som inbegriper kompetensområdet för sotning. Eftersom räddningslagen inte längre innehåller något undantag som gäller behörigheten för en person som studerar för yrkesexamen att självständigt vara verksam som sotare under sin utbildning, svarar arbetsgivaren alltid för det arbete som en läroavtalsstuderande utför samt för arbetsledningen. Det ställs i räddningslagen inga andra krav på sotningsföretag. 

På samma sätt som i fråga om andra tjänster som tillhandahålls i hemmet tillämpas konsumentskyddslagen och konkurrenslagen även på tillhandahållande och marknadsföring av sotningstjänster. Konsumentombudsmannen övervakar marknadsföringen av konsumenttjänster och tillvägagångssättet i ett kundförhållande ur konsumentskyddets synvinkel. Konkurrens- och konsumentverket övervakar tillgodoseendet av konsumentskyddet och ingriper i förfaranden som är skadliga för konkurrensen mellan näringsidkare.

Eldstäder som används sotas regelbundet

Byggnadens ägare och innehavare är skyldiga att se till att eldstäder och rökkanaler sotas regelbundet. År 2019 kompletterades skyldigheten att sota i byggnader med en skyldighet att sörja för att eldstäder och rökkanaler hålls i sådant skick att de kan användas på ett säkert sätt. I praktiken innebär detta att eldstäder ska användas i enlighet med bruksanvisningen och att man måste reagera på sådana fel och brister som sotaren observerar och som kan medföra brandrisk. Sotningsskyldigheten inbegriper också att stegar samt delar av tillträdesvägar och säkerhetsutrustning på tak hålls i sådant skick att sotningsarbetet kan utföras på ett säkert sätt.

Det finns liksom tidigare bestämmelser om sotningsintervallen. Sotning måste utföras tillräckligt ofta med beaktande av eldstadens användningsgrad och konstruktion samt det bränsle som används. När det gäller byggnader som används för boende har det föreskrivits om minimiintervallerna mellan sotningar. I andra byggnader, såsom spannmålstorkar och ekonomibyggnader, ska sotning utföras vid behov.

I byggnader som används för stadigvarande boende ska sotning utföras varje år och i fritidsbostäder, såsom sommarstugor, med tre års mellanrum. Vid regleringen av sotningsintervallen grundar sig uppdelningen i permanent boende och fritidsboende inte längre på byggnadens användningsändamål enligt byggbestämmelserna, utan på hur mycket man bor i byggnaden och använder eldstäderna. Eldstäder och rökkanaler som inte används behöver inte sotas. Sotningsskyldigheten gäller inte gasdrivna eldstäder eller deras kanaler.

Coronaepidemin och undantagsförhållandena på grund av den fortsätter sannolikt ännu en lång tid. Sotning kan inte skjutas upp på obestämd tid eller lämnas ogjord.

Det lönar sig att spara sotningsintyget

Vid sotning rengörs eldstäderna och rökkanalerna samt kontrolleras deras skick visuellt med tanke på brandsäkerheten. Sotaren ger kunden ett intyg över utfört sotningsarbete. Eftersom den som studerar till sotare ännu inte är sotare, undertecknas sotningsintyget över det sotningsarbete som en sotarelev utfört av den sotare under vars ledning och övervakning sotningsarbetet utförs.

I sotningsintyget ska sotaren också specificera observerade fel och brister. Vid behov kan intyget användas för att visa den räddningsmyndighet som utövar tillsyn att sotningen har utförts på behörigt sätt. Med hjälp av de observationer som sotaren antecknar i sotningsintyget kan man dessutom följa eldstädernas och rökkanalernas skick och bedöma om det försämras.

Sotaren är skyldig att skriftligen underrätta räddningsverket om sådana fel eller brister i eldstäder och rökkanaler som hen upptäckt och som kan medföra brandrisk vid användning av eldstaden eller äventyra ett tryggt utförande av sotningsarbetet. Räddningsverket underrättas inte om alla fel och brister som upptäckts, utan endast om sådana fel i fråga om vilka myndigheten behöver försäkra sig om att byggnadens ägare vidtar behövliga åtgärder.

Räddningsverken ger fastigheterna handledning och råd när det gäller brandsäkerhet. Räddningsverken övervakar också att fastigheterna fullgör sin sotningsskyldighet. I räddningslagen föreskrivs inte om tillsyn över sotningsföretag och sotningstjänster. 

Information om sotning på finlandssvenskt teckenspråk

Mer information

Jaana Rajakko, Yli-insinööri 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö Telefon:0295488435   E-postadress: