Sotning är en del av byggnadens brandsäkerhet

Regelbunden sotning av eldstäder och rökkanaler förbättrar brandsäkerheten. Byggnadens ägare har enligt räddningslagen skyldighet att se till att sotning utförs regelbundet. Regelbunden sotning behövs inte bara för brandsäkerheten utan också för att eldstaden ska ha en god uppvärmningseffekt och rökkanalen ska dra.

Enligt statistiken har cirka 15 procent av alla byggnadsbränder och fall av risk för byggnadsbrand samband med eldstäder och rökkanaler. Av alla bränder i eldstäder och rökkanaler utgör soteldarna cirka en tredjedel, dvs. varje år i genomsnitt trehundra. Antalet bränder som orsakats av skador i eldstäder och rökkanaler är årligen under hundra.

I Finland finns det sammanlagt cirka 1,27 miljoner fastigheter att sota och av dem är 74 procent bostadshus och 25 procent fritidsbostäder. Det finns uppskattningsvis ca 3,5 miljoner eldstäder att sota. Årlig sotning behöver utföras i drygt en miljon fastigheter.

Sotningstjänsterna har öppnats upp för konkurrens

Räddningsverken har inte längre skyldighet att ordna sotningstjänster inom sitt område. I en del av landet öppnades sotningstjänsterna upp för konkurrens redan vid ingången av 2019. När övergångsperioden löpte ut den 30 juni 2019, upphörde också de återstående regionala distriktssotningsavtalen att gälla, och det tidigare distriktssotningssystemet upphörde i hela landet.

Friheten att tillhandahålla sotningstjänster innebär att sotningsföretag får tillhandahålla sina tjänster utan geografiska begränsningar och utan prisreglering. Byggnadens ägare eller innehavare får skaffa sotningstjänsterna hos den företagare som han eller hon väljer och jämföra sotningstjänsterna inom sitt område bland annat när det gäller priset på sotning. Sotningsföretagare ska vid marknadsföringen av sotningstjänster iaktta bestämmelserna i konsumentskyddslagen. 

Konkurrens- och konsumentverket har dragit upp riktlinjer för marknadsföringen av sotningstjänster. Sotningsföretag får inte i sin reklam föreslå konsumenten en individuell sotningstidpunkt och kräva att konsumenten tar kontakt för att komma överens om en ny tid, om den föreslagna tiden inte passar. Kunden är inte skyldig att reagera på den föreslagna tidpunkten för sotning. Sotningsföretag får inte heller gå och utföra sotning utan beställning. Kunden ska bekräfta den sotningstidpunkt som eventuellt föreslås i marknadsföringen, annars kommer sotaren inte.

I och med att man frångick distriktssotningen upphörde också prisregleringen av sotningstjänster. Sotningsföretagarna bestämmer själva priserna för sina tjänster, och därför varierar sotningspriserna och grunderna för dem mellan olika företag. Det är skäl att säkerställa priset på sotningen eller åtminstone grunderna för fastställande av priset av företagaren redan vid beställningen. När man beställer sotningstjänster är det vanligen fråga om hemförsäljning eller distansförsäljning. Sotningsföretag är skyldiga att informera konsumenten om priset på sotning innan beställningen görs till exempel i den reklam som lämnas i postlådan eller på företagets webbplats. 

Också i fortsättningen får endast sotare utföra sotningsarbete. Med en sotare avses en person som avlagt yrkesexamen för sotare eller yrkesexamen i husteknik, kompetensområdet för sotning. Det ställs i räddningslagen inga andra krav på sotningsföretag. På samma sätt som i fråga om andra tjänster som tillhandahålls i hemmet tillämpas konsumentskyddslagen och konkurrenslagen även på tillhandahållande och marknadsföring av sotningstjänster.

Till övriga delar är bestämmelserna om sotning oförändrade. Skyldigheten för en byggnads ägare och innehavare att se till att eldstäder och rökkanaler sotas regelbundet kvarstår oförändrad. Skyldigheten har förtydligats särskilt i fråga om underhållet av eldstäder och rökkanaler. Sotningsskyldigheten inbegriper också att stegar, delar av tillträdesvägar och säkerhetsutrustning på tak hålls i sådant skick att sotningsarbetet kan utföras säkert.

Det finns liksom tidigare bestämmelser om sotningsintervallen. Sotning måste utföras tillräckligt ofta med beaktande av eldstadens användningsgrad och konstruktion samt det bränsle som används. När det gäller byggnader som används för boende har det föreskrivits om minimiintervallerna mellan sotningar. I byggnader som används för stadigvarande boende ska sotning utföras varje år och i fritidsbostäder, såsom sommarstugor, med tre års mellanrum. Vid regleringen av sotningsintervallen grundar sig uppdelningen i permanent boende och fritidsboende inte längre på byggnadens användningsändamål enligt byggbestämmelserna, utan på hur mycket man bor i byggnaden och använder eldstäderna. Eldstäder och rökkanaler som inte används behöver inte sotas.

Sotaren ger kunden ett intyg över utfört sotningsarbete. Vid behov kan intyget användas för att visa den räddningsmyndighet som utövar tillsyn att fastigheten har sotats på ett korrekt sätt. Med hjälp av de observationer som sotaren antecknar i sotningsintyget kan man dessutom följa eldstädernas och rökkanalernas skick och bedöma om det försämras.

Räddningsverken ger fastigheterna handledning och råd när det gäller brandsäkerhet. Räddningsverken övervakar också att fastigheterna fullgör sin sotningsskyldighet. I räddningslagen föreskrivs inte om tillsyn över sotningsföretag och sotningstjänster.

Den stadfästa lagen

Corona och sotningstjänster

Coronaepidemin och undantagsförhållandena på grund av den fortsätter sannolikt ännu en lång tid. Sotning kan inte skjutas upp på obestämd tid eller lämnas ogjord. Av brandsäkerhetsskäl är det viktigt att eldstäder och rökkanaler som är i bruk sotas regelbundet enligt vad som föreskrivs om detta.

När det gäller sotning är hösten och slutet av året, då uppvärmningsperioden börjar, alltid årets brådaste säsong. På många håll överskrider efterfrågan på sotningstjänster utbudet, och sotarna kan nödvändigtvis inte ta emot nya beställningar genast. Då kan man hamna att köa för att få sotning. Det är inte något nytt fenomen.

Sotningstjänster kan anlitas året om, och enligt sotarna går det bättre att bemöta efterfrågan på tjänsten på våren och sommaren.

Coronaläget och förhindrandet av spridning av smitta förutsätter nya verksamhetssätt såväl när det gäller sotarna som deras kunder, eftersom sotningen huvudsakligen sker i människornas hem och i deras bostadslokaler. Kunden ska på förhand avtala med sotaren om skyddsåtgärder och skyddsförfaranden i varje enskilt fall. 

Sotningen

Vid sotning rengörs eldstäderna och rökkanalerna samt kontrolleras deras skick visuellt med tanke på brandsäkerheten. Sotaren ger kunden ett intyg över utfört sotningsarbete. I sotningsintyget ska sotaren också specificera observerade fel och brister. Sådana allvarliga fel och brister som medför brandrisk ska sotaren även underrätta räddningsverket om.

Uppföljningsgrupp utvärderar reformens konsekvenser

Inrikesministeriet tillsatt en uppföljningsgrupp för sotningsreformen. Gruppen främjades verkställigheten av lagstiftningsändringarna samt följade upp och utvärderade vilka effekter förändringarna har på byggnadernas brandsäkerhet och sotningstjänsterna. I uppföljningsgruppen fanns företrädare för aktörer inom sotningsbranschen och fastighetsbranschen samt de centrala myndigheterna.

Inrikesministeriet lämnade den 22 december 2021 en skriftlig utredning till riksdagens förvaltningsutskott om genomförandet av den sotningsreform.

Inrikesministeriets utredning om sotningsreformens konsekvenser : Utredning till riksdagen | IM publikation 2022:19

Läs mer om uppföljningsgruppen

Mer information

Jaana Rajakko, Yli-insinööri/överingenjör 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö 0295488435