Sotning är en del av byggnadens brandsäkerhet

Regelbunden sotning av eldstäder och rökkanaler förbättrar brandsäkerheten. Byggnadens ägare har enligt räddningslagen skyldighet att se till att sotning utförs regelbundet. Regelbunden sotning behövs inte bara för brandsäkerheten utan också för att eldstaden ska ha en god uppvärmningseffekt och rökkanalen ska dra.

Enligt statistiken har ca 15 % av alla byggnadsbränder och fall av risk för byggnadsbrand samband med eldstäder och rökkanaler. Av alla bränder i eldstäder och rökkanaler utgör soteldarna ca en tredjedel, dvs. varje år i genomsnitt trehundra. Antalet bränder som orsakats av skador i eldstäder och rökkanaler är årligen under hundra.

I Finland finns det sammanlagt ca 1,27 miljoner fastigheter att sota och av dem är 74 % bostadshus och 25 % fritidsbostäder. Det finns uppskattningsvis ca 3,5 miljoner eldstäder att sota. Årlig sotning behöver utföras i drygt en miljon fastigheter.

Sotningstjänsterna har öppnats upp för konkurrens

Räddningsverken har inte längre skyldighet att ordna sotningstjänster inom sitt område. I en del av landet öppnades sotningstjänsterna för konkurrens redan vid ingången av 2019. Efter övergångsperioden, den 30 juni 2019, upphörde också de återstående regionala distriktssotningsavtalen att gälla och det i tiden rådande distriktssotningssystemet upphörde i hela landet.

Friheten att tillhandahålla sotningstjänster innebär att sotningsföretag får tillhandahålla sina tjänster utan geografiska begränsningar och utan prisreglering. Byggnadens ägare eller innehavare skaffar sotningstjänsterna hos den företagare som han eller hon väljer. Sotningsföretagen bestämmer själva det pris de tar ut för tjänsten.

Också i fortsättningen får endast sotare som avlagt yrkesexamen för sotare utföra sotningsarbete. Det ställs i räddningslagen inga andra krav på sotningsföretag.

Till övriga delar är bestämmelserna om sotning oförändrade. Det föreslås att skyldigheten för en byggnads ägare och innehavare att se till att eldstäder och rökkanaler sotas regelbundet kvarstår oförändrad. Skyldigheten har förtydligats särskilt i fråga om underhållet av eldstäder och rökkanaler.

Intervallet mellan sotningarna är oförändrat, vilket betyder att sotning ska utföras varje år i bostäder som används för stadigvarande boende och med minst tre års mellanrum i fritidsbostäder. Eldstäder och rökkanaler som inte används behöver inte sotas. Rökkanaler som stått oanvända i tre år ska dock sotas innan de tas i bruk.

Räddningsverken ger fastigheterna handledning och råd när det gäller brandsäkerhet. Räddningsverken övervakar också att fastigheterna fullgör sin sotningsskyldighet. I räddningslagen föreskrivs inte om tillsyn över sotningsföretag och sotningstjänster.

Den stadfästa lagen

Sotningen

Vid sotning rengörs eldstäderna och rökkanalerna samt kontrolleras deras skick visuellt med tanke på brandsäkerheten. Sotaren ska ge kunden ett intyg över utfört sotningsarbete. I sotningsintyget ska sotaren också specificera observerade fel och brister. Sådana allvarliga fel och brister som medför brandrisk ska sotaren även underrätta räddningsverket om.

Uppföljningsgrupp utvärderar reformens konsekvenser

Inrikesministeriet tillsatte en uppföljningsgrupp för att utvärdera konsekvenserna av sotningsreformen. Gruppen ska främja verkställigheten av lagstiftningsändringarna samt följa upp och utvärdera vilka effekter förändringarna har på byggnadernas brandsäkerhet och sotningstjänsterna. Uppföljningsgruppens mandattid slutar vid utgången av 2020. I uppföljningsgruppen finns företrädare för aktörer inom sotningsbranschen och fastighetsbranschen samt de centrala myndigheterna.

Läs mer om uppföljningsgruppen

Mera information

Jaana Rajakko, Yli-insinööri/överingenjör 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Pelastustoimen palvelut -yksikkö 0295488435