Hoppa till innehåll
Media

Sotningstjänster finns att tillgå på samma sätt som tidigare

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.4.2021 11.26
Nyhet
Sotare.

Sotningstjänsterna reformerades vid ingången av 2019 när distriktssotningssystemet och prisregleringen i anslutning till det upphörde. Enligt uppföljningsgruppen för sotningsreformen verkar sotningstjänsterna i regel fungera på samma sätt som tidigare. Det är dock ännu för tidigt att bedöma de faktiska konsekvenserna av författningsändringarna, eftersom sotningen huvudsakligen utförs med ett års eller tre års mellanrum.

Skyldigheten för en byggnads ägare och innehavare att se till att eldstäder och rökkanaler sotas regelbundet ändrades inte i samband med sotningsreformen. Intervallerna mellan sotningarna ändrades inte heller. Byggnadens ägare och innehavare kan beställa sotningstjänster av vilket sotningsföretag som helst, eftersom sotningsföretag för närvarande fritt får tillhandahålla sina tjänster i hela landet.

Konsumenterna har varit nöjda med sotningstjänsterna

Uppföljningsgruppen för sotningsreformen har sammanställt sina iakttagelser för 2019–2020 i en verksamhetsberättelse. Enligt de enkäter som Egnahemsförbundet och Fastighetsförbundet genomfört har tillgången till sotningstjänster förblivit så gott som oförändrad. Priset på sotning är på samma nivå som tidigare och konsumenterna har varit nöjda med sotarna och sotningsarbetets kvalitet.

Enligt räddningsväsendets statistik har antalet bränder i anslutning till eldstäder och rökkanaler minskat i samma förhållande som antalet andra bränder i byggnader. Intresset för utbildningen för sotare har ökat efter en liten paus. 

Uppföljningsgruppen för sotningsreformen fortsätter sitt arbete fram till utgången av 2021

I början av 2019 tillsatte inrikesministeriets räddningsavdelning en uppföljningsgrupp för sotningsreformen. Uppföljningsgruppen har till uppgift att främja och bevaka genomförandet av sotningsreformen, stödja kommunikationen om sotningen samt att samla in information om genomförandet och konsekvenserna av sotningsreformen och utvärdera informationen. 

Verkställigheten av lagstiftningsändringarna pågår fortfarande delvis eftersom fastighetsägarna och sotningsföretagarna inte helt har anpassat sig till de nya verksamhetssätten. Inrikesministeriet har förlängt mandattiden för uppföljningsgruppen för sotningsreformen till utgången av 2021 för att man ska få en mer heltäckande bild av de faktiska konsekvenserna av lagstiftningsändringarna.

Kom ihåg det här när du beställer sotning

  • Efter att distriktssotningen upphörde slopades också prisregleringen för sotningstjänster. Det lönar sig att ta reda på priset på sotningstjänsten före servicehändelsen. Konsumenterna kan bidra till att dämpa prisstegringen genom att vara medvetna om priset på tjänsten.
  • I bostäder som används för stadigvarande boende ska sotning utföras med minst ett års mellanrum och på sommarstugor med minst tre års mellanrum. Om fritidsbostaden och dess eldstad används året om, ska sotning utföras på samma sätt som i bostäder som används för stadigvarande boende, det vill säga en gång om året. 
  • Det lönar sig att förvara sotarens intyg över utförd sotning. Vid behov kan intyget användas för att visa den räddningsmyndighet som utövar tillsyn att sotningen har utförts på behörigt sätt. Sotningsföretagen är inte längre skyldiga att föra en sotningsförteckning.
  • Sotningstjänsterna överbelastas i synnerhet på hösten. Sotningen kan dock utföras när som helst under året, inte bara när uppvärmningsperioden börjar.

Ytterligare information
Jaana Rajakko, överingenjör, tfn 0295 488 435, [email protected]