Den finländska identiteten förenar utlandsfinländarna

En utlandsfinländare är en finsk medborgare eller en person av finsk härkomst som bor utanför Finland. Det uppskattas att det finns nästan 2 miljoner utlandsfinländare ute i världen, och det finns cirka 300 000 finska medborgare som bor utomlands. Flest finländare flyttar till Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Spanien.

Frågor som är viktiga för utlandsfinländarna är bland annat 

  • medborgarskapsärenden och allmänhetstjänster
  • röstning samt andra möjligheter att påverka och delta
  • Finlandsskolorna
  • upprätthållande av finska språket och kulturen ute i världen
  • stöd till återvändandet, i synnerhet när det gäller sysselsättningen
  • tillhandahållande av expertis till finländska företag i bosättningslandet.

Utlandsfinländarparlamentet är en länk mellan statsförvaltningen och utlandsfinländarna

Inom statsförvaltningen har inrikesministeriet en samordnande roll i utlandsfinländarnas ärenden. Utlandsfinländarparlamentet, som med några års mellanrum samlar utlandsfinländarnas förslag och önskemål till statsmakten i Finland, fungerar som en länk mellan statsförvaltningen och utlandsfinländarna.

Utlandsfinländarparlamentet är en del av Finland-Samfundet, som främjar utomlands bosatta finländares ärenden. Finland-Samfundet har redan i 90 års tid fungerat som en länk mellan utlandsfinländarna och Finland.

Utlandsfinländskheten är i förändring

Under hela 2010-talet var nettoinvandringen av finska medborgare på minus: antalet finska medborgare som flyttade till utlandet var större än antalet dem som återvände till Finland. År 2020 var dock ett betydande undantag. I synnerhet coronapandemin och Storbritanniens utträde ur EU har ökat intresset för återflyttningen.

Utlandsfinländskheten som fenomen håller på att förändras. Var man fysiskt befinner sig har inte längre lika stor betydelse med tanke arbetet som tidigare. Det är allt vanligare att bo och arbeta i två eller flera länder. Man kan också flytta utomlands tillfälligt.

Inrikesministeriet samordnar strategiarbetet

Inrikesministeriet samordnar beredningen av utlandsfinländarstrategin. Strategin görs upp för fem år och i beredningen deltar även andra ministerier, Finland-Samfundet och Migrationsinstitutet. Strategin för 2022–2026 blir klar i december 2021.

Syftet med utlandsfinländarstrategin är dels att stärka utlandsfinländarnas möjligheter att påverka, dels att göra det lättare för de medborgare som är intresserade av att återvända att etablera sig i Finland.

Utlandsfinländarstrategin 2022–2026 (på finska)

Frågor och svar

Mer information