Den finländska identiteten förenar utlandsfinländarna

En utlandsfinländare är en finsk medborgare eller en person av finsk härkomst som bor utanför Finland. Cirka 300 000 finska medborgare bor utanför Finland, och enligt vissa uppskattningar finns det upp till 1,6–2 miljoner personer av finländsk härkomst ute i världen. Flest finländare flyttar till Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Spanien.

Frågor som är viktiga för utlandsfinländarna är bland annat 

  • medborgarskapsärenden och allmänhetstjänster
  • röstning samt andra möjligheter att påverka och delta
  • Finlandsskolorna
  • upprätthållande av finska språket och kulturen ute i världen
  • stöd till återvändandet, i synnerhet när det gäller sysselsättningen
  • tillhandahållande av expertis till finländska företag i bosättningslandet.

Utlandsfinländarparlamentet är en länk mellan statsförvaltningen och utlandsfinländarna

Inom statsförvaltningen har inrikesministeriet en samordnande roll i utlandsfinländarnas ärenden. Utlandsfinländarparlamentet, som med några års mellanrum samlar utlandsfinländarnas förslag och önskemål till statsmakten i Finland, fungerar som en länk mellan statsförvaltningen och utlandsfinländarna.

Utlandsfinländarparlamentet är en del av Finland-Samfundet, som främjar utomlands bosatta finländares ärenden. Finland-Samfundet har redan i 90 års tid fungerat som en länk mellan utlandsfinländarna och Finland.

Utlandsfinländskheten är i förändring

Under hela 2010-talet var nettoinvandringen av finska medborgare på minus: antalet finska medborgare som flyttade till utlandet var större än antalet dem som återvände till Finland. År 2020 var dock ett betydande undantag. I synnerhet coronapandemin och Storbritanniens utträde ur EU har ökat intresset för återflyttningen.

Utlandsfinländskheten som fenomen håller på att förändras. Var man fysiskt befinner sig har inte längre lika stor betydelse med tanke arbetet som tidigare. Det är allt vanligare att bo och arbeta i två eller flera länder. Man kan också flytta utomlands tillfälligt.

Utlandsfinländarstrategin svarar mot behoven hos finländare som bor utomlands

Inrikesministeriet har publicerat en utlandsfinländarstrategi för 2022–2026. Strategin syftar till att stärka utlandsfinländarnas kontakter med det finländska samhället: avsikten är att Finland bättre än tidigare ska kunna betjäna sina medborgare oberoende av tid och plats och stödja den finländska identiteten och kulturen utomlands. Syftet med strategin är också att göra återflyttningen smidigare för dem som vill återvända till Finland.

Strategin innehåller mål och åtgärder för att bemöta utlandsfinländarnas servicebehov och för att i allt högre grad utnyttja utlandsfinländarnas egen kompetens. Genomförandet följs av statsförvaltningens arbetsgrupp för utlandsfinländarfrågor.

Utlandsfinländarstrategin är en fortsättning på de tre tidigare utlandsfinländarpolitiska programmen. Den bereddes i en förvaltningsövergripande arbetsgrupp i vars arbete också Suomi-Seura ry och Migrationsinstitutet deltog. Vid beredningen hördes ett stort antal utlandsfinländare och utlandsfinländska aktörer.

Frågor och svar

Mer information

Eveliina Junikka, planerare 
inrikesministeriet, Maahanmuutto-osasto, Kansainvälinen suojelu ja varautuminen Telefon:0295488614   E-postadress: