Syftet med reformen av räddningsväsendet är förbättrad service

Enligt ett utkast till regeringsproposition ska välfärdsområdena och Helsingfors stad ordna räddningsväsendet i fortsättningen. Välfärdsområdena och Helsingfors stad ska också ansvara för ordnandet av social- och hälsovården inom sina områden. I reformen tryggas ett nära samband mellan räddningsväsendet och social- och hälsovården för att skapa synergifördelar inom den prehospitala akutsjukvården. För medborgarna syns reformen av räddningsväsendet i form av förbättrade och enhetligare tjänster.

För närvarande finns det i Finland 22 räddningsverk som upprätthålls av kommunerna. Enligt lagen avtalar räddningsområdets kommuner sinsemellan om ordnande av räddningsväsendet. Räddningsverken sköter de praktiska räddningsuppgifterna inom sitt område. Utöver räddningsverksamheten kan räddningsverken sköta uppgifter inom första insatsen och den prehospitala akutsjukvården om de har kommit överens om detta med hälsomyndigheterna.

Räddningsväsendet revideras som en del av social- och hälsovårdsreformen

I och med reformen överförs ordnandet av räddningsväsendet från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena och Helsingfors stad. Den regionala indelningen i välfärdsområden baserar sig i huvudsak på den nuvarande landskapsindelningen. Landskapet Nyland omfattar dock fyra välfärdsområden, och dessutom sköter Helsingfors stad välfärdsområdets uppgifter inom sitt område. 

Välfärdsområdena ska ansvara för ordnandet av både social- och hälsotjänsterna och räddningsväsendet inom sitt område. Räddningsverken kan fortfarande producera prehospital akutsjukvård för hälso- och sjukvården. Räddningsväsendet ska dock även i fortsättningen vara en separat sektor som fungerar parallellt med social- och hälsovårdsväsendet. För närvarande sköter räddningsverken cirka 500 000 brådskande uppdrag inom prehospital akutsjukvård årligen. 

Statens styrning blir starkare

Genom reformen blir statens styrning i räddningsväsendet starkare. En starkare nationell styrning förbättrar produktionen av allt enhetligare och på så sätt mer likvärdiga tjänster inom räddningsväsendet i hela landet. Ett av syftena med reformen är dessutom att utveckla räddningsväsendets verksamhet som ett riksomfattande system.

Statsrådet ska fastställa räddningsväsendets riksomfattande strategiska mål för en fyraårsperiod. Statsrådet kan även besluta om att koncentrera vissa av räddningsväsendets specialuppgifter till ett eller flera välfärdsområden.

Inrikesministeriet ska styra ordnandet av välfärdsområdenas och Helsingfors stads räddningsväsende. Styrningsförhandlingar som gäller ordnandet av räddningsväsendet ska föras årligen mellan välfärdsområdena och inrikesministeriet. I anslutning till inrikesministeriet ska dessutom inrättas en delegation för räddningsväsendet. De ministerier som ansvarar för styrningen av välfärdsområdena ska delta i delegationen, likaså välfärdsområdena. 

Regionförvaltningsverken ska övervaka och göra en bedömning av räddningsväsendet och dess servicenivå, som ska motsvara de nationella, regionala och lokala behoven samt olycksriskerna.

Den riksomfattande beredningen sker i nära samarbete mellan ministerierna

Överföringen av räddningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet till välfärdsområdena sker i nära samarbete mellan inrikesministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet.

Om den statliga styrningen av välfärdsområdenas räddningsväsende föreskrivs i den kommande lagen om organisering av räddningsväsendet.

Beredningsfas

Regeringen offentliggjorde sina riktlinjer för reformen av räddningsväsendet vid en presskonferens den 5 juni 2020. Regeringens propositionsutkast till riksdagen med förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och hälsovård samt räddningsväsendet sändes på remiss den 15 juni 2020. Remissbehandlingen av utkastet till regeringsproposition avslutades den 25 september 2020.

Regeringens proposition lämnades till riksdagen den 8 december 2020.

Mer information

Mika Kättö, Lainsäädäntöjohtaja/lagstiftningsdirektör 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Oikeudelliset asiat -yksikkö 0295488413