Syftet med reformen av räddningsväsendet är förbättrad service

I enlighet med regeringsprogrammet överförs ordnandet av räddningsväsendet från kommunerna till landskapen. Den synergifördel som det nära sambandet mellan räddningsväsendet (räddningsverksamheten) och social- och hälsovården (den prehospitala akutsjukvården) medför tryggas i samband med reformen. 

Reformen av räddningsväsendet består av två uppgiftshelheter: 

  • ordnandet av räddningsväsendet och 
  • organiseringen och finansieringen av räddningsväsendet. 

Enligt regeringsprogrammet möjliggör de självstyrande områdena en stegvis övergång till sektorsövergripande landskap. 
Vid beredningen beaktas den beredning som gjorts under tidigare valperioder, villkoren enligt grundlagen och det nära samarbetet med beredningen av social- och hälsovårdsreformen.

För medborgarna syns reformen i form av förbättrade tjänster. 

Den riksomfattande beredningen sker i nära samarbete mellan ministerierna

Överföringen av räddningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet till landskapen sker i nära samarbete mellan inrikesministeriet, social- och hälso-vårdsministeriet och finansministeriet. Inrikesministeriet ansvarar för den innehållsliga beredningen av räddningsväsendet. 
Vid beredningen beaktas också att det eventuellt bildas sektorsövergripande landskap och att den regionala beredskapsverksamheten samordnas och utvecklas ur det perspektivet. Inrikesministeriet ansvarar för samordningen av regionförvaltningens gemensamma beredskap.

En eventuell särlösning för Nyland gäller också räddningsväsendet

En eventuell särlösning för Nyland gäller räddningsväsendet enligt samma princip som social- och hälsovårdsväsendet. Vid beredningen av den separata lösningen är det viktigt att samma juridiska person svarar för ordnandet av räddningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet, varvid räddningsväsendet kan producera prehospital akutsjukvård på samma sätt som för närvarande även i det nya systemet.   

Målen för reformen av räddningsväsendet och av den civila beredskapen

1. att se till att räddningsväsendets tjänster är jämlika, kundinriktade och av god kvalitet i hela landet,
2. att säkerställa ett omfattande samarbete med olika aktörer,
3. att genomföra en kostnadseffektiv och verkningsfull servicestruktur, 
4. att trygga den synergifördel som det nära sambandet mellan räddningsväsendet och den prehospitala akutsjukvården medför,
5. effekter av och kvalitet på reformen av tjänsterna. 

Målet är ett effektivt och enhetligt räddningsväsende i hela Finland 

Inrikesministeriet utgår från att förvaltningsreformen genomförs så att nivån på räddningsväsendets tjänster förbättras jämfört med nuläget. Ytterligare mål är att

1. räddningsväsendet ska vara en separat sektor som är parallell med social- och hälsovårdsväsendet
2. sektorns parallella karaktär ska tydligt synas bland annat i beredningen av landskapslagen och lagen om landskapens finansiering
3. räddningsväsendet ska ordnas så att räddningsväsendet vid behov (till exempel vid katastrofer och under undantagsförhållanden) fungerar som ett riksomfattande system. Detta förutsätter ett tydligare styrnings- och ledningssystem än för närvarande. 
4. synergifördelarna mellan landskapets räddningsväsende (räddningsverksamhet) och social- och hälsovårdsväsende (den prehospitala akutsjukvården) ska säkerställas så att landskapets räddningsverk ska kunna producera prehospital akutsjukvård
5. genomförandet av räddningsväsendets samtliga uppgifter (förebyggande av olyckor, räddningsverksamhet, befolkningsskydd) ska beaktas vid beredningen av landskapet
6. finansieringen ska beredas så att landskapen har tillräckliga finansiella resurser för både social- och hälsovårdsväsendet och räddningsväsendet
7. överföringen av räddningsväsendets personal från kommunerna till landskapen ska ske på ett kontrollerat sätt och enligt samma principer som överföringen av personalen inom social- och hälsovårdsväsendet.

Mer information

Mika Kättö, Lainsäädäntöjohtaja/lagstiftningsdirektör 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Oikeusyksikkö 0295488413