Reformen av räddningsväsendet

Reformen av räddningsväsendet genomförs som en del av landskapsreformen. I fortsättningen svarar 18 landskap för ordnandet av räddningsväsendet. I praktiken innebär detta att alla de 18 landskapen har eget räddningsverk från ingången av 2021.

För närvarande ska kommunerna enligt lag i samverkan ansvara för räddningsväsendet. Det sköts genom 22 regionala räddningsverk. Beslutet påverkar inte antalet brandstationer. Om räddningsverken på landskapsnivå föreskrivs i den kommande lagen om ordnande av räddningsväsendet.

Reformen av räddningsväsendet har ett samband med social- och hälsovårdsreformens lösningar som gäller den prehospitala akutsjukvården. Regeringen har fastställt att den prehospitala akutsjukvården ska ordnas av alla de 18 landskapen. På så sätt kan räddningsverken fortsättningsvis tillhandahålla tjänster för prehospital akutsjukvård för hälso- och sjukvården. För närvarande sköter räddningsverken ca 400 000 uppdrag inom prehospital akutsjukvård årligen.

I och med reformen stärks den statliga styrningen inom räddningsväsendet. Den starka styrningen genomförs så att statsrådet godkänner de nationella målen för räddningsväsendet, och inrikesministeriet sköter den direkta styrningen av räddningsväsendet i de 18 landskapen. Statsrådet kan också besluta att koncentrera vissa av räddningsväsendets specialuppgifter till ett eller flera landskap.

Inrikesministeriet kommer att utvärdera och övervaka räddningsväsendets servicenivå i fortsättningen. Det nya verket Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet ska ansvara för laglighetsövervakningen av räddningsväsendet.

Målet är ett effektivt och enhetligt räddningsväsende i hela Finland

Målet med reformen av räddningsväsendet är att

  • garantera ett kostnadseffektivt, enhetligt och högklassigt räddningsväsende i hela landet
  • säkerställa att användningen av räddningsväsendets resurser blir effektivare utan att räddningsväsendets beredskap försämras
  • ha beredskap även för sällsynta storolyckor och naturkatastrofer överallt i Finland
  • säkerställa att räddningsväsendets möjligheter att sköta den prehospitala akutsjukvården och de fördelar som samarbetet med social- och hälsovården ger kvarstår samt
  • stärka och förbättra den riksomfattande ledningen, planeringen, styrningen, övervakningen och samordningen av räddningsväsendet och beredskapen

Beredningsfas

Projektets mandattid är 15.12.2015–31.12.2018. Avsikten är att de nya räddningsverken inleder sin verksamhet den 1 januari 2021.

De ändringar som görs i räddningsväsendets egentliga innehållslag, dvs. räddningslagen, sändes på remiss 2.11.2017. Beredningen av regeringens proposition fortsätter vid inrikesministeriet utifrån yttrandena. Propositionen överlämnades till riksdagen 15.3.2018.

Regeringens proposition (64/2018) till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen

Bekanta dig med alla yttranden | FI

Begäran om utlåtande 10.11.2017

Utkast till räddningslag 10.11.2017

Remissbehandlingen av utkastet till lagen om ordnande av räddningsväsendet avslutades den 11 november 2016. Sammanlagt 104 remissvar gavs.

Regeringens proposition (RP 16/2017) överlämnades till riksdagen den 9 mars 2017.

Regeringens proposition till lag om ordnande av räddningsväsendet

Mer information

Taito Vainio, Ohjaus- ja kehittämisjohtaja 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Ohjausyksikkö 0295488423  


Mika Kättö, Lainsäädäntöjohtaja/lagstiftningsdirektör 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Oikeusyksikkö 0295488413