Skyddsrummen ska användas under krigstid

Skyddsrummen ger befolkningen skydd särskilt mot ett militärt hot på sådana ställen där människor också normalt rör sig, arbetar och bor. Skyddsrummen skyddar mot spräng- och splitterverkningar, byggnader som kollapsar, tryckvågor, strålning och ämnen som är farliga för hälsan.

I Finland finns i detta nu cirka 45 000 skyddsrum med cirka 3,6 miljoner platser. Största delen av skyddsrummen (cirka 85 %) är privata, gårdsvisa skyddsrum av armerad betong och de finns i samband med bostads- och affärsfastigheter. Också bergsskyddsrum, som är gemensamma för flera fastigheter, är i användning.

Skyddsrummen utnyttjas också under normala förhållanden

Oftast används skyddsrummen för annat under normala förhållanden, t.ex. som idrottshallar, metrostationer och parkeringshallar. I bostadshus används skyddsrummen ofta t.ex. som förrådsrum. En förutsättning är att skyddsrummet på 72 timmar kan tömmas och sättas i sådant skick att det kan användas som skyddsrum.

Skyldigheten att bygga skyddsrum gäller hela landet. Enligt räddningslagen ska ägaren till ett nybygge i samband med byggnadsarbetena inrätta ett skyddsrum för en byggnad eller byggnadsgrupp på samma tomt, om våningsytan är minst 1 200 kvadratmeter och människor stadigvarande bor eller arbetar i byggnaden. Vid byggande av en industribyggnad är den våningsyta som krävs för att ett skyddsrum ska byggas 1 500 kvadratmeter.