Skyddsrummen ska användas under krigstid

Skyddsrummen ger befolkningen skydd särskilt mot ett militärt hot på sådana ställen där människor också normalt rör sig, arbetar och bor. Skyddsrummen skyddar mot spräng- och splitterverkningar, byggnader som kollapsar, tryckvågor, strålning och ämnen som är farliga för hälsan.

I 2022 fanns det i Finland 50 500 skyddsrum med sammanlagt 4,8 miljoner skyddsplatser. Största delen av skyddsrummen (cirka 85 %) är privata, gårdsvisa skyddsrum av armerad betong och de finns i samband med bostads- och affärsfastigheter. Också bergsskyddsrum, som är gemensamma för flera fastigheter, är i användning.

Skyddsrummen utnyttjas också under normala förhållanden

Oftast används skyddsrummen för annat under normala förhållanden, till exempel som hobbylokaler eller förråd. Det är bra, eftersom man upptäcker servicebehoven snabbare när lokalerna används. Under normala förhållanden ska skyddsrummet användas på ett sådant sätt att det förblir funktionsdugligt. En förutsättning är att skyddsrummet på 72 timmar kan tömmas och sättas i sådant skick att det kan användas som skyddsrum.

Skyldigheten att bygga skyddsrum gäller hela landet. Enligt räddningslagen ska ägaren till ett nybygge i samband med byggnadsarbetena inrätta ett skyddsrum för en byggnad eller byggnadsgrupp på samma tomt, om våningsytan är minst 1 200 kvadratmeter och människor stadigvarande bor eller arbetar i byggnaden. Vid byggande av en industribyggnad är den våningsyta som krävs för att ett skyddsrum ska byggas 1 500 kvadratmeter.

Mer information

Jarkko Häyrinen, specialsakkunnig 
inrikesministeriet, Pelastusosasto, Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -yksikkö Telefon:0295488436   E-postadress: