Litet ministerium, stort förvaltningsområde

Under inrikesministeriet lyder Polisstyrelsen och Migrationsverket som styr den operativa verksamheten inom sina ansvarsområden. Gränsbevakningsväsendet svarar för gränsövervakningen i hela Finland och Nödcentralsverket för nödcentralsverksamheten i Fastlandsfinland.

Andra inrättningar som lyder under inrikesministeriet är Räddningsinstitutet och Krishanteringscentret. Skyddspolisen är en säkerhets- och underrättelsetjänst som lyder under inrikesministeriet.

Organisationsschema

Polisen upprätthåller säkerhet och bekämpar brott

Polisstyrelsen är ett centralt ämbetsverk som leder och styr den operativa polisverksamheten. Polisstyrelsen svarar för att medborgarna får polisens tjänster på ett likvärdigt och högklassigt sätt på olika håll i Finland.

Under Polisstyrelsen lyder polisinrättningarna och polisens riksomfattande enheter Centralkriminalpolisen och Polisyrkeshögskolan. Polisstyrelsen ansvarar för resultatstyrningen av dessa enheter. Direkt under inrikesministeriet lyder dessutom Skyddspolisen.

Den lokala polisen utgörs av 11 polisinrättningar. Polisyrkeshögskolan som finns i Tammerfors utbildar poliserna i Finland.

Polisen

Skyddspolisens uppgift är att skydda den nationella säkerheten 

 Skyddspolisen är en säkerhets- och underrättelsetjänst som lyder under inrikesministeriet. Den avvärjer hot mot Finlands nationella säkerhet och inhämtar, analyserar och rapporterar om underrättelser till stöd för beslutsfattandet. 

Skyddspolisens kärnuppgifter är att bekämpa terrorism, att bekämpa olaglig underrättelseinhämtning (kontraspionage) och att följa det hot som de inhemska extremiströrelserna utgör. Skyddspolisen gör dessutom säkerhetsutredningar av personer som väljs till uppgifter som är viktiga med tanke på den nationella säkerheten eller ett synnerligen viktigt enskilt intresse

Skyddspolisen

Gränsbevakningsväsendet upprätthåller gränssäkerheten

Gränsbevakningsväsendets huvudsakliga uppgifter är gränsövervakning vid landgränserna och på havsområdet, gränskontroller av persontrafiken vid gränsövergångsställena vid landgränsen, i hamnarna och på flygplatserna samt räddningsverksamhet i synnerhet till havs. Syftet med verksamheten är att fredliga förhållanden ska bevaras vid Finlands gränser. Gränsbevakningsväsendet leder också sjöräddningsverksamheten och ansvarar för ordnandet av den.

Vid Gränsbevakningsväsendet finns fyra gränsbevakningssektioner, två sjöbevakningssektioner, Bevakningsflygdivisionen samt Gräns- och sjöbevakningsskolan. Staben för gränsbevakningsväsendet utgör också inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning.

Gräns- och sjöbevakningsskolan är en läroanstalt och ett forskningsinstitut för gränssäkerhet och sjöräddning.

Gränsbevakningsväsendet

Nödcentralerna tar emot och förmedlar brådskande larmmeddelanden

Nödcentralsverket producerar nödcentralstjänster för hela Finland med undantag av Åland. Nödcentralerna tar emot nödmeddelanden och förmedlar dem vidare till olika hjälpande myndigheter. Nödcentralen ger också råd och vägledning till den som ringer nödsamtalet. Nödcentralsverket är den första myndighetslänken i kedjan till att få hjälp och trygghet.

Det finns sex nödcentraler i Finland, och deras gemensamma centralförvaltning ligger i Björneborg.

Nödcentralsverket

Migrationsverket behandlar utlänningars tillståndsansökningar

Migrationsverket (Migri) genomför Finlands migrationspolitik och producerar informationstjänster till stöd för det politiska beslutsfattandet samt för nationellt och internationellt samarbete.

Migrationsverket behandlar och avgör ärenden som rör utlänningars inresa och vistelse i landet, flyktingskap och finskt medborgarskap. Migrationsverket svarar också för styrningen, planeringen och övervakningen av den praktiska verksamheten vid flyktingförläggningar för asylsökande.

Migrationsverket Migri

Räddningsinstitutet utbildar räddningsväsendets och nödcentralernas personal

Räddningsinstitutet som finns i Kuopio svarar för den yrkesinriktade utbildningen och fortbildningen av personalen vid räddningsväsendet och nödcentralerna. Institutet svarar även för utbildning som ger kompetens för beredskap i samband med störningar och undantagsförhållanden samt utbildning som ger färdigheter för internationella uppgifter inom räddningsväsendet och den civila krishanteringen. Räddningsinstitutet ordnar också beredskapsutbildning för olika myndigheter och bedriver vetenskaplig forskning och utveckling.

Räddningsinstitutet

Krishanteringscentret utbildar experter i civil krishantering och sänder dem till olika delar av världen

Krishanteringscentret (CMC Finland) är ett kompetenscentrum för civil krishantering som finns i anslutning till inrikesministeriet. Krishanteringscentret svarar för utbildningen och rekryteringen av experter inom civil krishantering och anställningsärenden som gäller dem. Dessutom ansvarar Krishanteringscentret för att skapa och upprätthålla en lägesbild av insatserna samt för forskningen kring civil krishantering.

Krishanteringscentret CMC Finland

Information om inrikesministeriets förvaltningsområde på finlandssvenskt teckenspråk