Pieni ministeriö, suuri hallinnonala

Sisäministeriön alaisuudessa toimivat Poliisihallitus ja Maahanmuuttovirasto, jotka ohjaavat oman toimialansa operatiivista toimintaa. Rajavartiolaitos vastaa koko Suomen rajavalvonnasta ja Hätäkeskuslaitos hätäkeskustoiminnasta Manner-Suomessa.

Muita sisäministeriön alaisuudessa toimivia laitoksia ovat Pelastusopisto ja Kriisinhallintakeskus. Suojelupoliisi on sisäministeriön alainen turvallisuus- ja tiedustelupalvelu.

Sisäministeriön hallinnonalan organisaatiokaavio

Poliisi ylläpitää turvallisuutta ja torjuu rikoksia

Poliisihallitus on keskusvirasto, joka johtaa ja ohjaa operatiivista poliisitoimintaa. Poliisihallitus vastaa siitä, että kansalaiset saavat poliisin palveluja tasapuolisesti ja laadukkaasti eri puolilla Suomea.

Poliisihallituksen alaisuudessa toimivat poliisilaitokset sekä poliisin valtakunnalliset yksiköt Keskusrikospoliisi ja Poliisiammattikorkeakoulu. Poliisihallitus vastaa näiden yksiköiden tulosohjauksesta.

Paikallispoliisin muodostavat 11 poliisilaitosta. Tampereella toimiva Poliisiammattikorkeakoulu kouluttaa Suomen poliisit.

Poliisi

Suojelupoliisin tehtävä on suojata kansallista turvallisuutta

Suojelupoliisi (Supo) on sisäministeriön alainen turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, joka torjuu Suomeen kohdistuvia kansallisen turvallisuuden uhkia ja hankkii, analysoi ja raportoi tiedustelutietoa päätöksenteon tueksi. 

Suojelupoliisin ydintehtäviä ovat terrorismin torjunta, laittoman tiedustelun torjunta (vastatiedustelu) sekä kotimaisten ääriliikkeiden muodostaman uhan seuranta. Lisäksi Suojelupoliisi tekee turvallisuusselvityksiä kansallisen turvallisuuden tai erittäin tärkeän yksityisen edun kannalta merkittäviin tehtäviin valittavista ihmisistä. 

Suojelupoliisi

Rajavartiolaitos ylläpitää rajaturvallisuutta

Rajavartiolaitoksen päätehtävät ovat rajojen valvonta maarajoilla ja merialueella, henkilöliikenteen rajatarkastukset rajanylityspaikoilla maarajalla, satamissa ja lentoasemilla sekä pelastustoiminta erityisesti merellä. Toiminnan tavoitteena on rauhallisten olojen säilyttäminen Suomen rajoilla.

Rajavartiolaitos johtaa myös meripelastustoimintaa ja ympäristövahinkojen torjuntaa merellä.

Rajavartiolaitoksella on neljä rajavartiostoa ja kaksi merivartiostoa, Vartiolentolaivue sekä Raja- ja merivartiokoulu. Rajavartiolaitoksen esikunta on myös sisäministeriön rajavartio-osasto.

Raja- ja merivartiokoulu on rajaturvallisuuden ja meripelastusalan opetus- ja tutkimuslaitos.

Rajavartiolaitos

Hätäkeskus ottaa vastaa ja välittää kiireellisiä hälytystehtäviä

Hätäkeskuslaitos tuottaa hätäkeskuspalvelut koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Hätäkeskukset ottavat vastaan hätäilmoituksia ja välittävät ne edelleen auttaville viranomaisille. Hätäkeskus myös neuvoo ja opastaa hätäpuhelun soittajaa. Hätäkeskuslaitos toimii avun ja turvan ensimmäisenä viranomaislenkkinä auttamisen ketjussa.

Suomessa on kuusi hätäkeskusta, joiden yhteinen esikunta sijaitsee Porissa.

Hätäkeskuslaitos

Maahanmuuttovirasto käsittelee ulkomaalaisten lupahakemukset

Maahanmuuttovirasto (Migri) toteuttaa Suomen maahanmuuttopolitiikkaa ja tuottaa tietopalveluja poliittisen päätöksenteon tueksi sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä varten.

Maahanmuuttovirasto käsittelee ja ratkaisee ulkomaalaisten maahantuloon, maassa oleskeluun, pakolaisuuteen sekä Suomen kansalaisuuteen liittyviä asioita. Maahanmuuttovirasto vastaa myös turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskusten käytännön toiminnan ohjauksesta, suunnittelusta ja valvonnasta.

Maahanmuuttovirasto Migri

Pelastusopisto kouluttaa pelastustoimen ja hätäkeskusten henkilöstön

Kuopiossa toimiva Pelastusopisto vastaa pelastustoimen ja hätäkeskusten henkilöstön ammatillisesta ja täydennyskoulutuksesta, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumiseen tähtäävästä koulutuksesta sekä kansainvälisiin pelastustoimen ja siviilikriisinhallintatehtäviin valmentavasta koulutuksesta. Pelastusopisto järjestää myös varautumiskoulutusta eri viranomaisille. Pelastusopistolla on myös tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Pelastusopisto

Kriisinhallintakeskus kouluttaa ja lähettää siviilikriisinhallinnan asiantuntijoita maailmalle

Kriisinhallintakeskus (CMC Finland) on siviilikriisinhallinnan osaamiskeskus, joka toimii sisäministeriön yhteydessä. Kriisinhallintakeskus vastaa siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden koulutuksesta, rekrytoinnista ja palvelussuhdeasioista, operaatioihin liittyvän tilannekuvan muodostamisesta ja ylläpidosta sekä siviilikriisinhallintaan liittyvästä tutkimuksesta.

Kriisinhallintakeskus CMC Finland

Sisäministeriön hallinnonalan virastoista ja laitoksista suomenkielisellä viittomakielellä viitottuna