Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta

Ministeriön toimintaa ohjaavat hallitusohjelma ja sisäasiainhallinnon konsernistrategia.

Sisäministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu rakentuu nelivuotisen julkisen talouden suunnitelman (ml. kehyspäätökset) sekä vuosittaisten talousarvioiden ja tulossopimusten varaan.

Sisäministeriön hallinnonalan henkilömäärätavoite on vuoden 2020 varsinaisen talousarvion mukaan noin 15 318 henkilötyövuotta (vuoden 2019 toteuma-arvio: 14 920 htv). Suurimmat työllistäjät ovat poliisitoimi noin 10 000 ja Rajavartiolaitos noin 2 850 henkilötyövuodella. Sisäministeriön hallinnonalan kokonaismenot ovat vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa yhteensä 1 528 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta sekä toiminnallista tehokkuutta, tuotoksia, laadunhallintaa ja henkisiä voimavaroja. Toimintakertomus sisältää myös tietoa määrärahojen käytöstä ja maksullisesta toiminnasta sekä tilinpäätöslaskelmat.

Vuosi 2020

SM:n hallinnonalan talousarvioesitys 2020, 16.8.2019

Vuosi 2019

SM:n hallinnonalan talousarvioesitys 2019, 9.8.2018

Vuosi 2018

SM:n hallinnonalan talousarvioesitys 2018, 10.8.2017

Lisätietoja

Kati Korpi, Talous- ja suunnittelujohtaja/ekonomi- och planeringsdirektör 
sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous 0295488513