Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta

Ministeriön toimintaa ohjaavat hallitusohjelma ja sisäasiainhallinnon konsernistrategia.

Sisäministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu rakentuu nelivuotisen julkisen talouden suunnitelman (ml. kehyspäätökset) sekä vuosittaisten talousarvioiden ja tulossopimusten varaan.

Sisäministeriön hallinnonalan henkilömäärätavoite on vuoden 2022 varsinaisen talousarvion mukaan noin 15 744 henkilötyövuotta (vuoden 2021 toteuma-arvio: 15 591 htv). Suurimmat työllistäjät ovat poliisitoimi noin 10 220 ja Rajavartiolaitos noin 2 900 henkilötyövuodella. Sisäministeriön hallinnonalan kokonaismenot ovat vuoden 2022 varsinaisessa talousarviossa yhteensä 1 585 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta sekä toiminnallista tehokkuutta, tuotoksia, laadunhallintaa ja henkisiä voimavaroja. Toimintakertomus sisältää myös tietoa määrärahojen käytöstä ja maksullisesta toiminnasta sekä tilinpäätöslaskelmat.

Sisäministeriön hallinnonalan talousarvioesitykset

Lisätietoja

Kati Korpi, Talous- ja suunnittelujohtaja/ekonomi- och planeringsdirektör 
sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous 0295488513