Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta

Ministeriön toimintaa ohjaavat hallitusohjelma ja sisäasiainhallinnon konsernistrategia.

Sisäministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu rakentuu nelivuotisen julkisen talouden suunnitelman (ml. kehyspäätökset) sekä vuosittaisten talousarvioiden ja tulossopimusten varaan.

Sisäministeriön hallinnonalan henkilömäärätavoite on vuoden 2023 varsinaisen talousarvion mukaan noin 15 894 henkilötyövuotta (vuoden 2022 toteuma-arvio: 15 744 htv). Suurimmat työllistäjät ovat poliisitoimi noin 10 289 ja Rajavartiolaitos noin 2 950  henkilötyövuodella. Sisäministeriön hallinnonalan kokonaismenot ovat vuoden 2023 varsinaisessa talousarviossa yhteensä 2 491 miljoonaa euroa."

Tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta sekä toiminnallista tehokkuutta, tuotoksia, laadunhallintaa ja henkisiä voimavaroja. Toimintakertomus sisältää myös tietoa määrärahojen käytöstä ja maksullisesta toiminnasta sekä tilinpäätöslaskelmat.

Sisäministeriön hallinnonalan talousarvioesitykset

Lisätietoja

Kati Korpi, Talous- ja suunnittelujohtaja/ekonomi- och planeringsdirektör 
sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous 0295488513