Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta

Ministeriön toimintaa ohjaavat hallitusohjelma ja sisäasiainhallinnon konsernistrategia.

Sisäministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu rakentuu nelivuotisen julkisen talouden suunnitelman (ml. kehyspäätökset) sekä vuosittaisten talousarvioiden ja tulossopimusten varaan.

Sisäministeriön hallinnonalan henkilömäärätavoite on vuoden 2024 varsinaisen talousarvion mukaan noin 16 391 henkilötyövuotta (vuoden 2023 toteuma-arvio: 16 104 htv). Suurimmat työllistäjät ovat poliisitoimi noin 10 402 ja Rajavartiolaitos noin 3 000  henkilötyövuodella. Sisäministeriön hallinnonalan kokonaismenot ovat vuoden 2024 varsinaisessa talousarviossa yhteensä 2 579 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta sekä toiminnallista tehokkuutta, tuotoksia, laadunhallintaa ja henkisiä voimavaroja. Toimintakertomus sisältää myös tietoa määrärahojen käytöstä ja maksullisesta toiminnasta sekä tilinpäätöslaskelmat.

Sisäministeriön hallinnonalan talousarvioesitykset

Lisätietoja

Kati Korpi, Talous- ja suunnittelujohtaja 
sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous- ja suunnitteluyksikkö Puhelin:0295488513   Sähköpostiosoite: