Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta

Ministeriön toimintaa ohjaavat hallitusohjelma ja sisäasiainhallinnon konsernistrategia.

Sisäministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelu rakentuu nelivuotisen julkisen talouden suunnitelman (ml. kehyspäätökset) sekä vuosittaisten talousarvioiden ja tulossopimusten varaan.

Sisäministeriön hallinnonalan henkilömäärätavoite on vuoden 2019 varsinaisen talousarvion mukaan noin 14 920 henkilötyövuotta (vuoden 2018 toteuma-arvio: 14 725 htv). Suurimmat työllistäjät ovat poliisitoimi vajaalla 10 000 ja Rajavartiolaitos noin 2 800 henkilötyövuodella. Sisäministeriön hallinnonalan kokonaismenot ovat vuoden 2019 varsinaisessa talousarviossa yhteensä 1 452 miljoonaa euroa.

Tilinpäätöksessä ja siihen sisältyvässä toimintakertomuksessa arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta sekä toiminnallista tehokkuutta, tuotoksia, laadunhallintaa ja henkisiä voimavaroja. Toimintakertomus sisältää myös tietoa määrärahojen käytöstä ja maksullisesta toiminnasta sekä tilinpäätöslaskelmat.

Vuosi 2020

SM:n hallinnonalan talousarvioesitys 2020, 16.8.2019

Vuosi 2019

SM:n hallinnonalan talousarvioesitys 2019, 9.8.2018

Vuosi 2018

SM:n hallinnonalan talousarvioesitys 2018, 10.8.2017

Lisätietoja

Kati Korpi, Talous- ja suunnittelujohtaja/ekonomi- och planeringsdirektör 
sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Talous 0295488513