Pelastustoimi

Sisäministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja valmistelee sitä koskevan lainsäädännön. Tavoitteena on turvallinen ja kriisinkestävä Suomi. Suomessa pelastustoimen tehtäviä hoitaa 21 alueellista pelastuslaitosta. 

 • Pelastustoiminta »

  Pelastuslaitokset antavat kiireellistä apua onnettomuustilanteissa tai onnettomuuden uhatessa.

 • Onnettomuuksien ehkäisy »

  Pelastuslaitokset ehkäisevät onnettomuuksia ohjaamalla, neuvomalla ja valistamalla asukkaita, yrittäjiä ja muita alueella toimivia ihmisiä.

 • Varautuminen »

  Varautumisen tavoitteena on yhteiskunnan toiminnan mahdollisimman häiriötön jatkuminen myös erilaisissa kriisitilanteissa.

 • Kansainvälinen avunanto »

  Pelastustoimen kansainvälistä yhteistyötä tehdään niin EU:n, YK:n, Naton, Pohjoismaiden kuin muidenkin naapurimaiden kanssa.

 • Pelastustoimen strategiset tavoitteet »

  Tarkoituksena on varmistaa pelastustoimen palvelujen järjestäminen laadukkaasti, yhdenmukaisesti ja kustannusvaikuttavasti.

 • Pelastustoimen toimijat ja vastuut »

  Pelastuslaitokset hoitavat pelastustoimen tehtävät alueellaan. Sopimuspalokunnat osallistuvat tehtäviin pelastuslaitoksen kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti.

 • Lainsäädäntö »

  Pelastustoimea koskevat keskeiset lait ja asetukset