Hallintouudistushankkeessa valmistaudutaan pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoon

Pelastustoimen uudistuksessa 22 kuntien ja kuntayhtymien ylläpitämää pelastuslaitosta siirtyy hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin järjestämisvastuulle.Hyvinvointialueet vastaavat sekä pelastustoimen että sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluiden järjestämisestä alueellaan. Uudistuksen myötä valtion ohjaus pelastustoimessa vahvistuu. 

Sisäministeriön hallintouudistushankkeessa pelastustoimen valtakunnallinen ohjausjärjestelmä uudistetaan niin, että se vastaa pelastustoimen uudistuksen vaatimuksia. Tavoitteena on, että pelastustoimen ohjausjärjestelmä on riittävän tehokas turvaamaan pelastustoimen valtakunnallisen ja alueellisen palvelujärjestelmän toimivuuden pelastustoimen uudistuksen astuessa voimaan. Lisäksi turvataan pelastustoimen pelastustoiminnan ja sosiaali- ja terveystoimen ensihoidon tiiviin yhteyden tuoma synergiaetu.

Hankkeessa valmistellaan pelastustoimen valtakunnallisen hallinto- ja ohjausjärjestelmän organisointi. Pelastustoimen valtakunnallisella hallinto- ja ohjausjärjestelmällä parannetaan pelastustoimen palvelujen yhdenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi mahdollistetaan valtakunnallisesti yhtenäisen järjestelmän toiminta häiriötilanteissa, suuronnettomuuksissa ja poikkeusoloissa. 

Alueellisen valmistelun toimeenpanoon valmistaudutaan tiiviissä yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa

Hallintouudistushankkeella tuetaan myös alueellisen valmistelun toimeenpanoa. Tavoitteena on, että hyvinvointialueet kehittäisivät pelastustoimen hallintoa rinnakkaisena toimialana sosiaali- ja terveystoimen kanssa ja pelastustoimen järjestäminen siirtyisi kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille hallitusti.

Hallintouudistushankkeen valmisteluorganisaatio, erityisesti pelastustoimen johto ja pelastustoimen alueellisten valmistelijoiden verkosto tukevat alueen pelastustoimia hyvinvointialueita muodostettaessa ja järjestämistehtävän siirtoon valmistauduttaessa.  Sote- ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanon poikkihallinnollisissa valmisteluryhmissä (hallinto-, talous- ja tukipalvelut, johtaminen ja osaaminen, palveluiden järjestäminen, yhdyspinnat, ICT) muodostetaan alueellista tiekarttaa ja tilannekuvaa kohti uusia hyvinvointialueita.

Valmisteluryhmien pelastustoimen edustajat kokoontuvat säännöllisesti, jotta toimialan yhteinen tilannekuva ja tavoitetila ovat selkeitä.

Eteneminen

Hanke asetettiin 26.2.2021 ja sen toimikausi päättyy 31.12.2022.

Lisätietoja

Janne Koivukoski, Pelastusneuvos 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö 0295488420  


Tiina Snellman, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Pelastusosasto, Strategia- ja ohjausyksikkö 0295488638