Maahanmuuton toimijat ja vastuut

Sisäministeriö vastaa maahanmuuttopolitiikan sekä maahanmuuttoa ja kansalaisuutta koskevan lainsäädännön kokonaisuudesta. Ministeriö ohjaa ja kehittää maahanmuuttohallintoa ja sovittaa yhteen maahanmuuttoasioihin liittyvää toimintaa eri hallinnonalojen välillä. Sisäministeriö edustaa Suomea useimmissa maahanmuuttoasioissa Euroopan unionissa ja kansainvälisessä yhteistyössä. Työvoiman, opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoon liittyvästä edustuksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.

Sisäministeriö tulosohjaa Maahanmuuttovirastoa eli sopii viraston kanssa budjettivuoden tulostavoitteista ja tavoitteiden edellyttämistä resursseista. Työvoiman maahanmuuton osalta sisäministeriö vastaa tulosohjauksesta yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Maahanmuuttovirasto myöntää oleskeluluvat, rekisteröi EU-kansalaiset, käsittelee turvapaikkahakemukset, ohjaa vastaanottokeskusten toimintaa, päättää käännyttämisestä ja karkottamisesta, käsittelee kansalaisuushakemukset ja myöntää muukalaispasseja. Se tuottaa lisäksi tietoa viranomaisille, poliittisen päätöksenteon tueksi sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä varten.

Poliisi valvoo ulkomaalaislain noudattamista. Lisäksi poliisi ottaa vastaan turvapaikkahakemukset, rekisteröi hakijat ja antaa heille perustietoa turvapaikkaprosessista. Poliisi voi tarvittaessa päättää ulkomaalaisen käännyttämisestä, jos tämän maahantulosta on kulunut korkeintaan kolme kuukautta. Poliisi myös hoitaa maastapoistamispäätösten tiedoksiannot ja vastaa palautuksista.

Rajavartiolaitos valvoo maahantuloa ja maasta lähtemistä, tarkastaa passit ja tekee tarvittaessa viisumi- tai käännyttämispäätöksiä rajalla. Lisäksi Rajavartiolaitos ottaa vastaan turvapaikkahakemukset, rekisteröi hakijat ja antaa heille perustietoa turvapaikkaprosessista.

Maahanmuuton toimijoita on myös sisäasiainhallinnon ulkopuolella

Ulkoministeriö vastaa viisumipolitiikasta. Suomen ulkomaan edustustot myöntävät viisumeita ja vastaanottavat kansalaisuusilmoituksia sekä oleskelulupahakemuksia.

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työntekijöiden, opiskelijoiden, harjoittelijoiden ja tutkijoiden maahanmuuttoon liittyvästä politiikasta ja lainsäädännöstä ja ohjaa näiden oleskelulupaprosessien kehittämistä. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa myös maahanmuuttajien kotouttamisesta ja sitä koskevasta lainsäädännöstä.

Oikeusministeriö vastaa turvapaikanhakijoiden oikeusapuun liittyvästä lainsäädännöstä.

Hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus toimivat turvapaikka-asioissa muutoksenhakuviranomaisina.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) suunnittelevat ja koordinoivat alueellista kotouttamistyötä ja ohjaavat kuntia pakolaisten vastaanotossa. Ne vastaavat myös laajamittaiseen maahantuloon varautumisesta alueellisesti yhdessä kuntien ja muiden viranomaisten sekä järjestöjen kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kehittää maahanmuuttajien koulutusta eri koulutusasteilla. Opetusministeriön toimialaan kuuluvat myös maahanmuuttajien kulttuuria, liikuntaa ja nuorisotyötä sekä uskontoa koskevat asiat.

Opetushallitus vastaa maahanmuuttajien koulutusasioista ja ulkomaalaisten tutkintojen tunnustamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on edistää maahanmuuttajien terveyttä ja hyvinvointia. STM:lle kuuluvat maahanmuuttajien toimeentuloon liittyvät kysymykset.

Kunnat tarjoavat kunnassa vakituisesti asuville maahanmuuttajille kunnan peruspalvelut, kuten muillekin kuntalaisille. Kunnat myös päättävät itsenäisesti kiintiöpakolaisten ja oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanotosta kuntaansa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen.

Kansalaisjärjestöt tuottavat erilaisia palveluja ja antavat apua ja neuvontaa maahanmuuttajille sekä tekevät osaltaan kotouttamistyötä. Kansalaisjärjestöjen asiantuntemusta maahanmuuttoasioissa tarvitaan lainvalmistelun ja maahanmuuttopolitiikan kehittämisessä.