Väkivaltaista radikalisoitumista torjutaan ennalta ehkäisevällä työllä

Väkivaltaisella ekstremismillä tarkoitetaan sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, siihen kannustetaan tai se oikeutetaan aatemaailmalla tai ideologialla perustellen. 

Väkivaltainen radikalisoituminen on prosessi, jonka myötä yksilöt päätyvät käyttämään väkivaltaa tai uhkaamaan sillä, kannustamaan siihen tai oikeuttamaan se aatemaailmalla perustellen. Radikalisoitumisen taustalla on aina useita syitä, eikä radikalisoituneilla henkilöillä ole yhtä profiilia. Väkivaltainen radikalisoituminen voi johtaa siihen, että henkilö liittyy väkivaltaisiin ekstremistisiin ryhmiin tai toimintaan. Äärimmillään väkivaltainen radikalisoituminen voi johtaa terroristisiin tekoihin.

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn kohteena ovat kaikki väkivaltaisen ekstremismin muodot. 

Väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä voidaan parhaiten torjua ennalta ehkäisevällä työllä. Ennaltaehkäisy on aina tehokkaampaa kuin seurausten korjaaminen. Ennaltaehkäisy myös lisää ihmisten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta, sekä vähentää eri väestöryhmien välistä vastakkainasettelua ja yhteiskunnan polarisaatiota.

Työn organisointi valtakunnallisesti ja paikallisesti

Kansallisessa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmassa määritellään ennaltaehkäisyn tavoitteet ja toimenpiteet.

Sisäministeriössä on käynnistetty kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn päivitetyn toimenpideohjelman laatiminen. Ohjelma on järjestyksessään neljäs ja sen on määrä valmistua syksyllä 2024.

Sisäministeriö koordinoi valtakunnallisesti väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyä. 

Sisäministeriö on asettanut kansallisen yhteistyöryhmän, jossa ovat edustettuina muun muassa eri viranomaiset ja järjestöt. Toimintaan osallistuvat viranomaiset ovat organisoineet ennalta ehkäisevän työn omalla hallinnonalallaan. Kansallinen yhteistyöryhmä on asetettu 31.12.2023 saakka. Päivitettävän toimenpideohjelman laatimisen yhteydessä määritellään myös kansallisen yhteistyöryhmän tehtävät ja yhteistyöryhmään kutsuttavat tahot.

Kansallisen tason yhteistyön lisäksi väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyä tehdään paikalliseen ennaltaehkäisyyn liittyvissä yhteistyöverkostoissa. Yhteistyöverkostojen kokoonpano vaihtelee paikkakunnittain.

Ankkuriryhmät puolestaan vastaavat yksilöihin kohdistuvasta ennalta ehkäisevästä työstä niiden periaatteiden mukaisesti, jotka on kuvattu Ankkuritoiminnan käsikirjassa.

Ankkuritoiminnan verkkosivut

Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyä tehdään paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön. Kansainvälisen toiminnan kautta vaihdetaan tietoa eri maiden kokemuksista ja hyvistä käytännöistä sekä pohditaan yhteisesti ennalta ehkäiseviä toimia.

Euroopan unionissa väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta ehkäisy on jäsenmaiden vastuulla. Euroopan komissio kehittää ja koordinoi toimintaa EU-tasolla ja tukee jäsenmaiden välistä yhteistyötä. 

Lisätietoja

Jenni Raitanen, Johtava asiantuntija 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö Puhelin:0295488689   Sähköpostiosoite: