Väkivaltaista radikalisoitumista torjutaan ennalta ehkäisevällä työllä

Väkivaltaisella radikalisoitumisella tai ekstremismillä tarkoitetaan sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, siihen kannustetaan tai se oikeutetaan aatemaailmalla tai ideologialla perustellen. Väkivaltainen radikalisoituminen voi johtaa siihen, että henkilö liittyy väkivaltaisiin ekstremistisiin ryhmiin tai toimintaan. Äärimmillään väkivaltainen radikalisoituminen voi johtaa terroristisiin tekoihin.

Väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä voidaan parhaiten torjua ennalta ehkäisevällä työllä. Ennaltaehkäisy on aina tehokkaampaa kuin seurausten korjaaminen. Ennaltaehkäisy lisää ihmisten turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta sekä vähentää eri väestöryhmien välistä vastakkainasettelua ja yhteiskunnan polarisaatiota.

Suomessa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin uhka on edelleen pieni verrattuna moneen muuhun maahan. Se on kuitenkin kasvanut viime vuosina.

Toimenpideohjelman kohderyhmänä erityisesti nuoret

Kansallisella väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmalla sisäministeriö koordinoi valtakunnallisesti tehtävää työtä radikalisoitumisen estämiseksi. Sisäministeriö on asettanut työtä varten kansallisen yhteistyöryhmän, jossa ovat edustettuina eri viranomaiset ja järjestöt. 

Suomessa muun muassa poliisi, opettajat, sosiaalityöntekijät, terveysalan ammattilaiset, nuorisotyöntekijät, järjestöt ja uskonnolliset ja muut yhteisöt tekevät työtä ruohonjuuritasolla. Paikalliset yhteistyöverkostot toimivat tällä hetkellä Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa.

Ohjelman kohderyhmänä ovat ryhmät ja yksilöt, jotka ovat vaarassa radikalisoitua. Tavoitteena on varmistaa, että joka puolella Suomea on valmiudet ja pysyvät rakenteet ennalta ehkäistä väkivaltaista radikalisoitumista ja ekstremismiä. Osaaminen ja hyväksi todetut käytännöt tulee olla helposti kaikkien saatavilla. Erityisesti halutaan vahvistaa lasten ja nuorten kykyä tunnistaa ja suojautua väkivaltaan yllyttäviltä viesteiltä ja vaikuttamiselta.

Ensimmäinen kansallinen toimenpideohjelma valmistui vuonna 2012. Vuonna 2016 hyväksytyssä toimenpideohjelmassa jatketaan jo käynnissä olevaa työtä ja ohjelmaa on täydennetty ottamalla mukaan toimenpiteitä, jotka vastaavat toimintaympäristön uusiin haasteisiin ja muutoksiin. Toimenpideohjelma arvioitiin keväällä 2019 ja se päivitetään syksyllä 2019.

Sisäministeriö julkaisee 1 - 2 kertaa vuodessa väkivaltaisen ekstremismin tilannekatsauksen, jossa kuvataan väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaa ja tilanteen kehitystä Suomessa.

Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyä tehdään paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön. Kansainvälisen toiminnan kautta vaihdetaan tietoa eri maiden kokemuksista ja hyvistä käytännöistä sekä pohditaan yhteisesti ennalta ehkäiseviä toimia.

Kansallinen toimenpideohjelma toteuttaa erittäin hyvin niitä tavoitteita, jotka myös kansainvälisesti on asetettu Euroopan unionissa ja YK:ssa. Pohjoismaisessa yhteistyössä kehitetään tutkimusta ja käytännön toimia väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisemiseksi.

 

Lisätietoja

Tarja Mankkinen, Kehittämispäällikkö 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Poliisitoiminnan ohjausyksikkö 0295488370