Rahankeräys on luvan- tai ilmoituksenvaraista toimintaa

Uusi rahankeräyslaki tuli voimaan 1.3.2020. Lain tavoitteena on rahankeräysmenettelyn sujuvoittaminen ja kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytysten tukeminen. 

Rahankeräyksillä vedotaan yleisöön rahalahjoitusten saamiseksi. Rahankeräyksessä lahjoittajille ei anneta vastiketta eli lahjoittaja ei saa mitään rahaa vastaan.

Rahankeräys edellyttää joko Poliisihallituksen myöntämää rahankeräyslupaa tai pienkeräysilmoituksen tekemistä poliisilaitokselle. Rahankeräyslaissa säädetään eräistä poikkeuksista luvan- tai ilmoituksenvaraisuuteen.

Poliisihallitus vastaa rahankeräyslain noudattamisen valvonnasta ja rahankeräysten järjestämisen ohjauksesta. 

Luvat haetaan Poliisihallitukselta

Rahankeräyslupaviranomaisena toimii Poliisihallitus. Lupaa voi hakea sähköisesti.

Lupa voidaan myöntää yleishyödyllistä toimintaa harjoittavalle yhdistykselle, säätiölle tai uskonnolliselle yhdyskunnalle yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi. Lupaa hakevan yhteisön koko toiminnan ei tarvitse olla yleishyödyllistä, mutta rahankeräyksellä hankitut varat tulee käyttää yksinomaan yleishyödylliseen tarkoitukseen. Lisäksi lupa voidaan myöntää eräille laissa säädetyille tahoille, kuten yliopistoille ja ammattikorkeakouluille.

Rahankeräysluvat myönnetään toistaiseksi voimassa olevina. Rahankeräyksistä raportoidaan vuosittain Poliisihallitukselle.

Pienkeräyksestä tehdään ilmoitus poliisilaitokselle

Uutena rahankeräysmenettelynä on pienkeräys. Sillä tarkoitetaan ajallisesti ja euromääräisesti rajoitettua rahankeräystä. Pienkeräyksellä saa kerätä enintään 10 000 euroa ja keräys saa kestää enintään kolme kuukautta.

Pienkeräyksen voi järjestää yleishyödyllisten yhdistysten ja säätiöiden lisäksi esimerkiksi vähintään kolmen luonnollisen henkilön rekisteröimätön ryhmä. Pienkeräyksen voi järjestää myös muuhun kuin yleishyödylliseen tarkoitukseen, mutta ei kuitenkaan elinkeinotoimintaan tai oikeushenkilöllisyyden varallisuuden kasvattamiseen. 

Pienkeräyksestä tehdään ilmoitus poliisilaitokselle vähintään viisi arkipäivää ennen pienkeräyksen aloittamisesta. Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti. Pienkeräyksestä raportoidaan poliisilaitokselle keräyksen päätyttyä.

Lisätietoja

Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö Puhelin:0295488586   Sähköpostiosoite:


Jukka Tukia, Neuvotteleva virkamies 
sisäministeriö, Poliisiosasto, Lainsäädäntöyksikkö Puhelin:0295488573   Sähköpostiosoite: